تعداد کل خیریه‌ها:
9857
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
" " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
کمی صبر کنید...

خیریه نوید آرامش بی همتا (ناب)

خیریه نوید آرامش بی همتا در سال 1400 فعالیت خود را با هدف اشتغال زایی، پشتیبانی عاطفی و آموزش آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خانه خیرین شیراز

خانه خیرین شیراز در سال 1393 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان فارس
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

نیکوکاری پردیس کودکان آسمانی

موسسه نیکوکاری پردیس کودکان آسمانی در سال 1398 فعالیت خود را با هدف امور کودکان آغاز کرد.


استان فارس
کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش

همیاران نیکوکار فرشته های کوچولو ساوه

موسسه همیاران نیکوکار فرشته های کوچولو ساوه در سال 1395 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
استان مرکزی
دینی و مذهبی

مردم نهاد رویش لبخند زندگی

موسسه مردم نهاد رویش لبخند زندگی در سال 1402 فعالیت خود را با هدف ازدواج آسان آغاز کرد.


استان تهران
زنان و خانواده
خدمات عمرانی و توسعه

مهر و امید خادم الحسین

موسسه مهر و امید خادم الحسین در سال 1399 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان قم
اشتغال و کارآفرینی
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی