" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز خاوران)

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز خاوران) در سال 1381 فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان کار آغاز کرد.


استان تهران
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز حرفه آموزی)

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز حرفه آموزی) فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان کار آغاز کرد.


استان تهران
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز بم)

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز بم) در سال 1381 فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان کار آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان کرمان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی