تعداد کل خیریه‌ها:
16852
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
کمی صبر کنید...

خیریه آینده سازان فردای سیستان

خیریه آینده سازان فردای سیستان در سال 1402 فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خیریه منهای فقر

خیریه منهای فقر در سال 1399 فعالیت خود را در زمینه تولید ماسک و تهیه و توزیع آبمیوه طبیعی در بیمارستان‌ها و نیکوکاری آغاز کرد.


استان تهران
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خیریه آبشار عاطفه ها روستای گلسار

خيريه آبشار عاطفه ها در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان البرز
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی

مرکز نیکوکاری دستان مهربان مبارکه

مرکز نیکوکاری دستان مهربان مبارکه با هدف کمک به کودکان بی ضاعت در سال 1401 شروع به کار کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی