نیکوکار بومی

ویژگی های شما

محتاط، متفکر، ثابت قدم، واقع بین


شخصیت نیکوکارانه شما در یک جمله

تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید.


  • ترجیح می دهید به خیریه هایی کمک کنید که در سطح  بومی و محلی فعالیت می کنند یا می توانید به راحتی تاثیرات آن ها را ببینید و بسنجید.
  • شما دوست دارید به دقت فکر کنید و برای کمک خود برنامه ریزی کنید. در اغلب موارد پیش از کمک کردن زمانی را به جستجو برای یافتن خیریه مناسب اختصاص می دهید.
  • شما دوست ندارید مورد بمباران درخواست های خیریه ها برای کمک قرار بگیرید.
  • کمک کردن احساس خوبی به شما می دهد.


به عنوان یک نیکوکار بومی، شما سخاوتمند هستید اما اگر قرار است کمکی انجام دهید ابتدا همه چیز را به دقت بررسی می کنید و سپس انتخاب می کنید. شما از کمک کردن به دیگران لذت می برید و حس اینکه می توانید در زندگی دیگران تفاوتی ایجاد کنید را دوست دارید. می خواهید بدانید که کمکی که انجام می دهید دقیقا کجا صرف می شود و شما مایلید تاثیر این کمک را در جامعه محلی خود و روی اطرافیان خود ببینید.

سلبریتی نیکوکار در تیپ شخصیتی شما ادل است. شما می خواهید که تاثیرگذار باشید اما نمی خواهید که با خیریه هایی که حامی آن ها هستید در ارتباط باشید مگر در موارد خیلی ضروری. بازاریابی موسسات خیریه از نظر شما آزار دهنده است و ترجیح می دهید آن ها را نادیده بگیرید.

به عنوان یک فرد واقع گرا، محدودیت های منابع مالی موسسات خیریه را درک می کنید و می دانید این موسسات تا چه میزان در مضیقه هستند. بنابراین شما ترجیح می دهید برای زمان و پولی که می خواهید به آن ها اهدا کنید برنامه ریزی داشته باشید و در بهترین زمان و بهترین موقعیت به آن ها کمک کنید. از نظر شما سازمان های خیریه ای که حامی آن ها هستید باید قبل از هر چیز اصالت داشته و واقعی باشند و  باید به صورتی واضح و روشن چگونگی و مسیر صرف شدن کمک ها و حمایت هایتان را نشان دهند.