موفقیت پویای شهرکرد

موسسه موفقیت پویای شهرکرد در سال 1392 فعالیت خود را در زمینه امور اجتماعی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شهر فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
10340113847
شماره ثبت شماره ثبت
541
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1392/05/21
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
نوع سازمان نوع سازمان
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
خیابان ملت غربی، میدان بوعلی سینا، کوچه62
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت موسسه موفقیت پویای شهرکرد، فعالیت اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد. تبصره: کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی می باشد. اهداف موسسه عبارتند از: ارتقا سطح آگاهی های عمومی در زمینه مسایل پیشگیری از اعتیاد از طریق آموزش کاهش آسیب های اجتماعی از طریق مشارکتهای مردمی در مسایل مربوط به خودشان _ ارائه خدمات مشاوره ای در سطوح مختلف و در موضوعات مختلف اجرای برنامه های آموزشی, مشاوره ای و پژوهشی (مهارتهای زندگی) برگزاری همایش ها و سمینار ها و نمایشگاه ها در جهت اهداف پیشگیرانه _ زمینه سازی و بهسازی جهت مشارکت مادی و معنوی آحاد جامعه در مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا بسیج مردم محلات جهت تشکیل گروه های فعال مردمی طرح مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا طبق دستور العمل های سازمان بهزیستی کشور _ ارتقا دانش مردم محلات در خصوص مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز برای مراکز و موسسات با هدف رشد و ارتقا سطح دانش جهت گروه های محلی و فوریتی و برنامه ریزان و سیاستگذاران مدیریت بحران برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های مرتبط با فعالیت مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا در سطح کشور و استان ها ساماندهی تیم های واکنش سریع انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
اشرف بني طالبي
مديرعامل و رئيس هيئت مديره
۴۶۲۱۴۸۸۴۰۶
آذر مختاريان
نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۲۱۷۲۸۷۱۷
 نسرين صانعي دهکردي
 عضو هيئت مديره و خزانه دار
۴۶۱۰۰۹۷۱۲۵
 داود حبيبي دهکردي
 عضو علي البدل هيئت مديره
۱۸۱۸۴۴۳۱۳۹
معصومه طاهري سودجاني
بازرس اصلي
۴۶۲۱۵۷۴۰۸۶
 پوپک حبيبي دهکردي
بازرس علي البدل
۴۶۱۰۵۴۰۴۲۸


آگهي تغييرات موفقيت پوياي شهرکرد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۳۸۴۷

شماره روزنامه: ۲۱۴۶۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۴۹۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۸/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۸۲۳۹۱۹۸۷۱۹۹۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم اشرف بني طالبي به کدملي۴۶۲۱۴۸۸۴۰۶ به سمت رئيس هيئت مديره خانم آذر مختاريان به کدملي۴۶۲۱۷۲۸۷۱۷ سمت نائب رئيس هيئت مديره خانم نسرين صانعي دهکردي به کدملي۴۶۱۰۰۹۷۱۲۵ به سمت عضو هيئت مديره و خزانه دار آقاي داود حبيبي دهکردي به کدملي۱۸۱۸۴۴۳۱۳۹ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند . خانم اشرف بني طالبي به کدملي۴۶۲۱۴۸۸۴۰۶ به سمت مديرعامل براي مدت ۲ سال انتخاب گرديد . تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس هئيت مديره و خزانه دار همره با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
ش۹۷۰۸۲۳۹۱۹۸۷۱۹۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات موفقيت پوياي شهرکرد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۳۸۴۷

شماره روزنامه: ۲۱۴۶۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۴۹۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۸/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۸۲۳۳۵۳۴۱۱۳۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم اشرف بني طالبي به کدملي۴۶۲۱۴۸۸۴۰۶ ، خانم آذر مختاريان به کدملي۴۶۲۱۷۲۸۷۱۷ و خانم نسرين صانعي دهکردي به کدملي۴۶۱۰۰۹۷۱۲۵ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره و آقاي داود حبيبي دهکردي به کدملي۱۸۱۸۴۴۳۱۳۹ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند . خانم معصومه طاهري سودجاني به کدملي۴۶۲۱۵۷۴۰۸۶ و خانم پوپک حبيبي دهکردي به کدملي۴۶۱۰۵۴۰۴۲۸ به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند . روزنامه کثير الانتشار عصر قلم جهت چاپ آگهي شرکت تعيين گرديد.
ش۹۷۰۸۲۳۳۵۳۴۱۱۳۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات موفقيت پوياي شهرکرد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۳۸۴۷

شماره روزنامه: ۲۱۴۶۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۴۹۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۸/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۸۲۳۶۴۴۵۲۱۲۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصميمات ذيل اتخاذ شد: اساسنامه جديد موسسه در ۳ فصل ۳۵ ماده و ۲۵ تبصره در تاريخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.
ش۹۷۰۸۲۳۶۴۴۵۲۱۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات در موسسه موفقيت پوياي شهرکرد شماره ثبت ۵۴۱ شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۳۸۴۷

شماره روزنامه: ۲۰۰۵۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۸۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۱۰/۱۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۱۰۶۸/۱۸۷/۹۲/۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۹/۲۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۴۵۴۱۶۸

بااستناد صورت جلسات مجمع عمومي عادي و هيئت مديره مورخ ۲۴/۹/۹۲ منضم به نامه شماره ۱۳۰۵۳/۷/۱۷ ـ ۲۴/۹/۹۲ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تغييرات ذيل در موسسه موصوف حاصل گرديد:
۱ـ خانم اشرف بني طالبي بسمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور بانکي از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاي مدير عامل و خزانه دار و مهر موسسه معتبر است.
ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۴۵۴۱۶۸ رئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

آگهي تاسيس موسسه موفقيت پوياي شهرکرد

شماره روزنامه: ۱۹۹۵۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۶/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۲۷۳/ث۱۲۳/۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۵/۲۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۵۱۹۸۳

موسسه فوق در تاريخ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ شماره ثبت۵۴۱ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۳۸۴۷ در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثيرالانتشار آگهي مي شود
۱ ـ موضوع موسسه: موضوع فعاليت اجتماعي در حوزه پيشگيري از اعتياد و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مي باشد.
تبصره: کليه فعاليت هاي موسسه غير سياسي مي باشد.
اهداف موسسه عبارتند از: ـ ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه مسائل پيشگيري از اعتياد از طريق آموزش ـ کاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق مشارکتهاي مردمي در مسائل مربوط به خودشان ـ ارائه خدمات مشاوره اي در سطوح مختلف و در موضوعات مختلف ـ اجراي برنامه هاي آموزشي , مشاوره اي و پژوهشي (مهارتهاي زندگي) ـ برگزاري همايش ها و سمينار ها و نمايشگاه ها در جهت اهداف پيشگيرانه ـ زمينه سازي و بهسازي جهت مشارکت مادي و معنوي آحاد جامعه در مداخلات و حمايت هاي رواني اجتماعي پس از بلايا ـ بسيج مردم محلات جهت تشکيل گروه هاي فعال مردمي طرح مداخلات و حمايت هاي رواني اجتماعي پس از بلايا طبق دستور العمل هاي سازمان بهزيستي کشور ـ ارتقاء دانش مردم محلات در خصوص مداخلات و حمايت هاي رواني اجتماعي پس از بلايا ـ برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز براي مراکز و موسسات با هدف رشد و ارتقاء سطح دانش جهت گروه هاي محلي و فوريتي و برنامه ريزان و سياستگذاران مديريت بحران ـ برگزاري همايش ها، جشنواره ها و نمايشگاه هاي مرتبط با فعاليت مداخلات و حمايت هاي رواني اجتماعي پس از بلايا در سطح کشور و استان ها ـ ساماندهي تيم هاي واکنش سريع انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذيصلاح مي باشد.
۲ ـ مدت موسسه: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلي موسسه: ۱ـ۳ـ استان چهار محال و بختياري شهر شهرکرد خيابان ملت غربي ميدان بوعلي سينا کوچه ۶۲
۴ ـ سرمايه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال مي باشد.
۵ ـ اولين مديران موسسه
۱ ـ۵ ـ خانم اشرف بني طالبي بسمت رئيس هيئت مديره.
۲ ـ۵ ـ خانم شيرين بني طالبي بسمت نايب رئيس هيئت مديره.
۳ ـ۵ ـ خانم پريسا درخشان بسمت عضو هيئت مديره
۴ ـ۵ ـ خانم آذر مختاريان بسمت عضو هيئت مديره
۵ ـ۵ ـ خانم نسرين علي دوست بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل)
۶ ـ۵ ـ خانم شراره بهاء لو هور بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل)
۷ ـ۵ ـ خانم نسرين صانعي دهکردي بسمت خزانه دار بعنوان اعضا هيئت مديره بمدت ۳ سال انتخاب گرديدند.
۸ ـ۵ ـ خانم پريسا درخشان بسمت مديرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گرديد.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبيل چک، سفته و بروات قراردادها با امضاي اشرف بني طالبي و پريسا درخشان و مهر موسسه معتبر مي باشد.
۷ ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلي و علي البدل:
۱ ـ۸ ـ خانم معصومه طاهري سودجاني بعنوان بازرس اصلي
۲ ـ۸ ـ خانم زهره صادقي بعنوان بازرس علي البدل
ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۵۱۹۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري واحد ثبتي شهرک


پیرو آگهي تاسيس موسسه موفقيت پوياي شهرکرد مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ سرمايه موسسه مبلغ 1/000/000ريال مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط