خیریه الزهراء (س) شهرستان فارسان

فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران


خیریه الزهراء (س) شهرستان فارسان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات معیشتی آغاز کرد.

مرکز فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
محور فعالیت محور فعالیت
فرهنگ و هنر
خدمات معیشتی
شیوه کمک شیوه کمک
-
سایت سایت
تلفن تماس تلفن تماس
03833224784
فکس فکس
-
آدرس آدرس
فارسان-میدان امام-ساختمان آزمایشگاه مرکزي
گروه هدف گروه هدف
مردان
زنان
کودکان
نوع سازمان نوع سازمان
انجمن
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۸۴/۷/۲۳
تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
شماره مجوز شماره مجوز
.
شماره ثبت شماره ثبت
17
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام
شناسه ملی شناسه ملی
14000003589
تعداد مددجویان مدیرعامل
آيت الله صالحي فارساني
محور فعالیت شهر فعالیت
فارسان

هدف از فعالیت خیریه الزهراء (س) شهرستان فارسان، انجام امور خیریه و نیکوکاری جهت بالابردن کیفیت زندگی می باشد.

 هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکدملی
محمدصادق اسلامي فارساني  
رئيس هيأت مديره
۱ـ۹۳۸۰۹۰ـ۴۶۷
غلامرضا حيدري
نائب رئيس هيأت مديره
۲ـ۹۳۷۳۷۹ـ۴۶۷
سيدوحيد حسيني
عضو اصلي هيأت مديره
۹ـ۸۷۷۵۱۶ ـ۴۶۶
فيروز احمدي
عضو اصلي هيأت مديره
۱ـ۹۳۴۸۴۶ـ۴۶۷
محمود فروزنده
عضو اصلي هيأت مديره
 ۸ ـ ۹۳۶۹۳۸ـ۴۶۷
محمدعلي شيرواني فارساني
عضو اصلي هيأت مديره
۳ـ۰۴۱۱۶۴ـ۱۹۷
حسن خسروي فارساني
عضو اصلي هيأت مديره
۴ـ ۸۹۹۰۰۵ ـ۴۶۷
آيت الله صالحي فارساني
 مديرعامل
۱ـ۹۳۴۰۷۲ـ۴۶۷

آگهي تغييراتخيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۱۹۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۶۶
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۶/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۱۲۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۵/۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۹ ومنضم به نامه شماره ۹۹۹۵۰۶۰/۱/۵۱۶/۲/۱۸۱۴ مورخه ۰۴/۰۵/۱۳۹۹ پليس امنيت عمومي ف ا استان چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آيت الله صالحي فارساني داراي کدملي ۱ـ۹۳۴۰۷۲ـ۴۶۷وغلامرضا حيدري داراي کدملي ۲ـ۹۳۷۳۷۹ـ۴۶۷ ومحمدصادق اسلامي
فارساني داراي کدملي ۱ـ۹۳۸۰۹۰ـ۴۶۷ وحسن خسروي فارساني داراي کدملي ۴ـ ۸۹۹۰۰۵ ـ۴۶۷ وسيدوحيد حسيني داراي کدملي ۹ـ۸۷۷۵۱۶ ـ۴۶۶ وفيروز احمدي داراي کدملي ۱ـ۹۳۴۸۴۶ـ۴۶۷ ومحمود فروزنده داراي کدملي ۸ ـ ۹۳۶۹۳۸ـ۴۶۷ ومحمدعلي شيرواني فارساني داراي کدملي ۳ـ۰۴۱۱۶۴ـ۱۹۷ به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند
عين الله قادري چوبيني داراي کدملي ۸ ـ۹۵۱۵۰۵ـ۴۶۷ وعزت الله خسروي فارساني داراي کدملي ۶ـ۸۹۹۱۵۰ـ۴۶۷ به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل براي مدّت يک سال انتخاب گرديدند
آقاي محمدرضا محمدي داراي کدملي ۵ ـ ۹۳۷۵۴۸ـ۴۶۷ به سمت خزانه دار براي مدت دو سال انتخاب گرديدند
روزنامه سپهرايرانيان جهت چاپ آگهي هاي موسسه انتخاب گرديدند 

آگهي تغييراتخيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۱۹۷۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۶/۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۱۲۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۵/۲۶

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ ومنضم به نامه شماره ۹۹۹۵۰۶۰/۱/۵۱۶/۲/۱۸۱۴ مورخه ۰۴/۰۵/۱۳۹۹ پليس امنيت عمومي ف ا استان چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي محمدصادق اسلامي فارساني داراي کدملي۱ـ۹۳۸۰۹۰ـ۴۶۷ به سمت رئيس هيأت مديره
آقاي غلامرضا حيدري داراي کدملي ۲ـ۹۳۷۳۷۹ـ۴۶۷ به سمت نائب رئيس هيأت مديره
آقاي سيدوحيد حسيني داراي کدملي ۹ـ۸۷۷۵۱۶ ـ۴۶۶ به سمت عضو اصلي هيأت مديره
آقاي فيروز احمدي داراي کدملي ۱ـ۹۳۴۸۴۶ـ۴۶۷ به سمت عضو اصلي هيأت مديره
آقاي محمود فروزنده داراي کدملي ۸ ـ ۹۳۶۹۳۸ـ۴۶۷ به سمت عضو اصلي هيأت مديره
آقاي محمدعلي شيرواني فارساني داراي کدملي ۳ـ۰۴۱۱۶۴ـ۱۹۷ به سمت عضو اصلي هيأت مديره
آقاي حسن خسروي فارساني داراي کدملي ۴ـ ۸۹۹۰۰۵ ـ۴۶۷ به سمت عضو اصلي هيأت مديره انتخاب گرديدند.
آقاي آيت الله صالحي فارساني داراي کدملي۱ـ۹۳۴۰۷۲ـ۴۶۷ براي مدّت دو سال به سمت مديرعامل برگزيدند.
کليه ي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک و سفته و بَرات، با دو امضاء از چهار امضاي متغير رئيس هيأت مديره، نائب رئيس، مدير عامل و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

آگهي تغييراتخيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۱۲۷۵  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۸۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۱/۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۴۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۱۲۱۳۲۲۶۱۱۹۵۷۵


آگهي تغييرات خيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره۹۶۲۲۰۶۶۴/۱/۵۱۶/۲/۱۸۱۴ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ رئيس پليس امنيت عمومي ف.ا استان چهار محال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: اساسنامه جديد موسسه مشتمل بر سه فصل و ۴۱ماده و ۲۵تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد. آقايان آيت اله صالحي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۴۰۷۲۱، رسول بهرامي به کدملي ۴۶۷۹۳۵۴۹۵۱، قدير محمدي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۶۷۸۳۰، غلامرضا حيدري به کدملي ۴۶۷۹۳۷۳۷۹۲ ،. مهدي غفاري فارساني به کدملي ۴۶۷۹۸۳۹۷۲۴، کورش احمدي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۸۴۶۹۷ و سيدوحيد حسيني به کدملي ۴۶۶۸۷۷۵۱۶۹ به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدّت دوسال انتخاب گرديدند. آقايان ابراهيم محمودي به کدملي ۴۶۷۹۰۰۶۱۵۳ و سيدحفيظ الله ميراحمدي به کدملي ۴۶۷۹۰۴۹۶۰۱ به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل براي مدّت يک سال انتخاب گرديدند. آقاي محمدرضا محمدي به کدملي ۴۶۷۹۳۷۵۴۸۵ به سمت خزانه موسسه براي مدت دوسال انتخاب گرديد. روزنامه کثيرالانتشار قدس جهت چاپ آگهي هاي موسسه تعيين گرديد.
ش۹۶۱۲۱۳۲۲۶۱۱۹۵۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

آگهي تغييرات خيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۱۲۷۵  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۸۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۱/۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۴۵۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۱۲۱۳۶۲۰۴۵۴۶۳۴

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره۹۶۲۲۰۶۶۴/۱/۵۱۶/۲/۱۸۱۴ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ رئيس پليس امنيت عمومي ف.ا استان چهار محال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي قدير محمدي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۶۷۸۳۰ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي غلامرضا حيدري به کدملي ۴۶۷۹۳۷۳۷۹۲ به سمت نائب رئيس هيئت مديره آقاي آيت اله صالحي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۴۰۷۲۱ به سمت مدير عامل هيئت مديره آقاي سيدوحيد حسيني به کدملي ۴۶۶۸۷۷۵۱۶۹ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي کورش احمدي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۸۴۶۹۷ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي مهدي غفاري فارساني به کدملي ۴۶۷۹۸۳۹۷۲۴ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي رسول بهرامي به کدملي ۴۶۷۹۳۵۴۹۵۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره انتخاب گرديدند. کليه ي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک و سفته و بَرات با دو امضاء از چهار امضاي متغير رئيس هيأت مديره، نائب رئيس، مدير عامل و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ش۹۶۱۲۱۳۶۲۰۴۵۴۶۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

آگهي تغييراتخيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۰۶۵۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۱۱/۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۲۷۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۱۰/۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۱۰۰۲۴۰۴۹۳۰۲۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ منضم به نامه شماره۲/۹۴/۱۴/۱۸۵۳ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ فرماندهي انتظامي شهرستان فارسان (در خصوص فعاليت موسسه تا تاريخ۲۵/۱۱/۱۳۹۵)تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي هيبت الله قادري چوبيني به کدملي ۴۶۷۹۴۸۲۶۲۱ و آقاي ايت الله صالحي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۴۰۷۲۱ و آقاي عبدالصالح محمدي به کدملي ۴۶۷۸۹۸۴۷۰۴ و آقاي محمدرضا محمدي به کدملي ۴۶۷۹۳۷۵۴۸۵ و آقاي علي معين فارساني کدملي ۴۶۷۹۳۵۲۵۶۶ و آقاي حسن خسروي فارساني به کد ملي ۴۶۷۸۹۹۰۰۵۴ و آقاي رسول بهرامي به کد ملي ۴۶۷۹۳۵۴۹۵۱ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند.آقاي محمدکريم اسدي چلچه به کدملي ۴۶۷۹۱۸۲۳۷۷ و آقاي کورش احمدي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۸۴۶۹۷ به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت دو انتخاب گرديدند.روزنامه محلي امروز و کثير الانتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ش۹۴۱۰۰۲۴۰۴۹۳۰۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

آگهي تغييراتخيريه الزهراء س شهرستان فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۰۳۵۸۹
شماره روزنامه: ۲۰۶۵۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۱۱/۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۲۷۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۱۰/۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۱۰۰۲۸۲۵۷۶۰۹۳۰

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴منضم به نامه شماره۲/۹۴/۱۴/۱۸۵۳ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ فرماندهي انتظامي شهرستان فارسان (در خصوص فعاليت موسسه تا تاريخ۲۵/۱۱/۱۳۹۵)تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي ايت الله صالحي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۴۰۷۲۱ به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاي هيبت الله قادري چوبيني به کدملي ۴۶۷۹۴۸۲۶۲۱ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي عبدالصالح محمدي به کدملي ۴۶۷۸۹۸۴۷۰۴ به سمت نائب رئيس هيئت مديره آقاي محمدرضا محمدي به کدملي ۴۶۷۹۳۷۵۴۸۵ به سمت عضو هيئت مديره و خزانه دار آقاي علي معين فارساني کدملي ۴۶۷۹۳۵۲۵۶۶ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي حسن خسروي فارساني به کد ملي ۴۶۷۸۹۹۰۰۵۴ به سمت عضو هيئت مديره آقاي رسول بهرامي به کد ملي ۴۶۷۹۳۵۴۹۵۱ به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند.کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با دو امضاي از چهار امضاء متغير رئيس هئيت مديره، نائب رئيس، مديرعامل و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ش۹۴۱۰۰۲۸۲۵۷۶۰۹۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 


دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

محصولات مرتبط