خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان

موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و امور خیریه آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

شهر فعالیت شهر فعالیت
فارسان
شیوه کمک شیوه کمک
کمک مالی
گروه هدف گروه هدف
نیازمندان کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بیماران زوج های جوان
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
شهری
استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
اطلاعات سازمانی

مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
وزارت کشور
نوع سازمان نوع سازمان
سازمان مردم نهاد
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1383/10/28
شناسه ملی شناسه ملی
14000028388
شماره ثبت شماره ثبت
13
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
چهارمحال و بختیاری، فارسان، خیابان شهید داودی، پایین تر از بنیاد پانزده خرداد
اینستاگرام اینستاگرام

خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان به صورت ماهیانه به حدود دویست خانواده بی بضاعت، سبدهای غذایی و به بیش از هفتاد نفر فرزندان یتیم، ماهیانه بین سی هزارتومان تا یکصد هزارتومان پرداخت می نماید. همچنین در امر تهیه جهیزیه، درمان بیماران و موارد متعدد دیگر خدمات رسانی می نماید.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
محمد فروغي
مدير عامل و عضو هيئت مديره
۴۶۷۹۳۵۷۱۲۶
اسکندر جمشيدي
رئيس هيئت مديره
۴۶۷۸۹۸۵۵۴۹
اکبر يزدان پناه
منشي هيئت مديره
۴۶۷۹۵۶۵۵۲۷
قربانعلي اميني
نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۷۹۳۶۹۵۱۶
رضا حيدري
عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۷۹۳۷۳۷۹۲
محسن عزيزي
عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۷۹۸۴۱۱۳۳
سبز علي بهرامي
بازرس اصلي
۴۶۷۸۹۹۳۶۰۶
کورش شيرواني
بازرس اصلي
۴۶۷۹۳۶۷۷۹۲


آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
شماره روزنامه: ۲۲۱۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۱۸
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۲/۲۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۰۲۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۲/۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ ومنضم به نامه شماره ۷۱۶۴۴/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۹ مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ فرمانداري شهرستان فارسان تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقايان محمد فروغي به کد ملي ۴۶۷۹۳۵۷۱۲۶واسکندر جمشيدي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۵۵۴۹ و اکبر يزدان پناه به کد ملي ۴۶۷۹۵۶۵۵۲۷ و قربانعلي اميني به کد ملي ۴۶۷۹۳۶۹۵۱۶ و رضا حيدري به کد ملي ۴۶۷۹۳۷۳۷۹۲و محسن عزيزي به کد ملي ۴۶۷۹۸۴۱۱۳۳بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و اکبر عسگري به کد ملي ۴۶۷۹۲۶۱۴۴۷و حسن پريزاد به کد ملي ۴۶۷۹۴۲۲۴۵۹به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت چهار سال انتخاب گرديدند.
آقاي محمد فروغي به کد ملي ۴۶۷۹۳۵۷۱۲۶ بسمت مدير عامل و عضو هيئت مديره
آقاي اسکندر جمشيدي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۵۵۴۹ رئيس هيئت مديره
آقاي اکبر يزدان پناه به کد ملي ۴۶۷۹۵۶۵۵۲۷ منشي هيئت مديره
قربانعلي اميني به کد ملي ۴۶۷۹۳۶۹۵۱۶ بسمت نائب رئيس هيئت مديره
رضا حيدري به کد ملي ۴۶۷۹۳۷۳۷۹۲ بسمت عضو اصلي هيئت مديره
محسن عزيزي به کد ملي۴۶۷۹۸۴۱۱۳۳ بسمت عضو اصلي هيئت مديره انتخاب گرديدند
آقايان سبز علي بهرامي به کد ملي ۴۶۷۸۹۹۳۶۰۶وکورش شيرواني به کد ملي ۴۶۷۹۳۶۷۷۹۲ بسمت بازرس اصلي براي مدت چهار سال انتخاب گرديدند.
روزنامه سپهر ايرانيان بعنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي موسسه تعيين شد.
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شامل چک و سفته و برات با امضاي مدير عامل ورئيس ودر غياب رئيس-نائب رئيس و مهر موسسه معتبر خواهد بود 

آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
شماره روزنامه: ۲۲۱۷۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۵
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۲/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۰۲۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۲/۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ ومنضم به نامه شماره ۷۱۶۴۴/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۹ مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ فرمانداري شهرستان فارسان تصميمات ذيل اتخاذ شد :
ماده ۱۴ و۲۱اساسنامه به شرح زير تغيير يافت و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد
ماده ۱۴ اساسنامه:موسسه داراي هيئت مديره اي مرکب از ۶ نفر عضو اصلي و دو نفر عضوعلي البدل مي باشد.
ماده ۲۱ اساسنامه:مجمع عمومي به منظور نظارت بر حسن انجام وظيفه هيئت مديره ۲ نفر را بعنوان بازرس براي مدت ۴ سال انتخاب خواهند نمود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 

آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
شماره روزنامه: ۲۱۸۰۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۳۲۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۹/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۹۱۰۲۲۳۱۶۷۸۷۶

به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۲۳۴۱۴/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۸مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي اسکندر جمشيدي فارساني به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۵۵۴۹ به سمت رئيس هيأت مديره آقاي اکبر يزدان پناه به کد ملي ۴۶۷۹۵۶۵۵۲۷ به سمت منشي هيأت مديره آقاي قربانعلي اميني به کدملي ۴۶۷۹۳۶۹۵۱۶ به سمت نائب رئيس هيأت مديره آقاي محسن عزيزي به کد ملي ۴۶۷۹۸۴۱۱۳۳ به سمت عضو علي البدل آقاي احمدرضا جمشيدي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۴۲۴۰ به سمت عضو اصلي آقاي سبزعلي بهرامي به کد ملي ۴۶۷۸۹۹۳۶۰۶ به سمت عضو اصلي آقاي بهروز توکليان به کد ملي ۵۵۵۹۰۶۸۵۹۴ به سمت عضو اصلي آقاي حسن الياسي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۷۵۲۵ به سمت عضو اصلي آقاي پژمان عزيزي فارساني به کد ملي ۴۶۷۹۰۰۶۹۴۳ به سمت عضو علي البدل آقاي داود بابائي فارساني به کد ملي ۴۶۷۹۳۴۷۰۷۴ به سمت عضو اصلي آقاي غفار اله بخشي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۶۲۱۷۰ به سمت حسابدار وعضو اصلي هيأت مديره براي مدت چهار سال وضمنا" آقاي محمد فروغي به کدملي ۴۶۷۹۳۵۷۱۲۶ بعنوان مديرعامل براي مدت ۴ سال انتخاب گرديدند. کليه اسناد واوراق بهادار وتعهدآورشامل چک وسفته وبرات با امضاي مديرعامل و رئيس و درغياب رئيس نائب رئيس و مهر موسسه معتبر خواهد بود .
ش۹۸۰۹۱۰۲۲۳۱۶۷۸۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
شماره روزنامه: ۲۱۸۰۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۳۲۰
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۹/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۹۱۰۶۵۵۷۳۸۶۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۲۳۴۱۴/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۸مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فرمانداري شهرستان فارسان تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقايان اسکندر جمشيدي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۵۵۴۹ و غفار اله بخشي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۶۲۱۷۰ ، داود بابائي فارساني به کدملي ۴۶۷۹۳۴۷۰۷۴ ، حسن الياسي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۷۵۲۵ ، احمدرضا جمشيدي به کد ملي ۴۶۷۸۹۸۴۲۴۰ ، آقاي سبزعلي بهرامي به کد ملي ۴۶۷۸۹۹۳۶۰۶ ، آقاي بهروز توکليان به کد ملي ۵۵۵۹۰۶۸۵۹۴ ، اکبر يزدان پناه به کد ملي ۴۶۷۹۵۶۵۵۲۷ ، قربانعلي اميني به کد ملي ۴۶۷۹۳۶۹۵۱۶ به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره وآقايان محسن عزيزي به کد۴۶۷۹۸۴۱۱۳۳ ملي،پژمان عزيزي فارساني به کد ملي ۴۶۷۹۰۰۶۹۴۳ به سمت عضو علي البدل هيأت مديره براي مدت چهار سال انتخاب گرديدند . آقايان بيژن نبي زاده فارساني به کدملي ۴۶۷۸۹۹۶۶۷۲ ، حسن پري زاد به کد ملي ۴۶۷۹۴۲۲۴۵۹ ،اکبر عسگري به کد ملي ۴۶۷۹۲۶۱۴۴۷ به سمت بازرس اصلي براي مدت چهار سال انتخاب گرديد. روزنامه صاحب قلم يا کمال به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
ش۹۸۰۹۱۰۶۵۵۷۳۸۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
شماره روزنامه: ۲۱۶۰۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۲/۳۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۰۷۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۲/۲۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۲۲۲۷۱۴۷۹۷۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۸۱۷۸/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۸ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۸ فرماندار شهرستان فارسان تصميمات ذيل اتخاذ شد: ماده ۲۰ اساسنامه به شرح زير تغيير يافت: کليه قراردادها و اوراق بهادار بانکي از قبيل چک، سفته و برات با امضاي مديرعامل و رئيس و در غياب رئيس نائب رئيس و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ماده ۲۱ اساسنامه به شرح زير تغيير يافت: مجمع عمومي به منظور نظارت بر حسن انجام وظيفه هيئت مديره ۳ نفر را به عنوان بازرس براي مدت ۴ سال انتخاب خواهند نمود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. روزنامه صاحب قلم به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
ش۹۸۰۲۲۲۷۱۴۷۹۷۵۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان

آگهي تغييرات خيريه چهارده معصوم ع فارسان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۰۰۲۸۳۸۸
 شماره روزنامه: ۲۱۵۸۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۲/۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۲۰۰۰۰۲۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱/۲۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۱۲۸۴۰۶۹۷۵۹۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۷۵۴۲۵/۱/۳۲۲۷/۳۲/۹۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ فرمانداري شهرستان فارسان تصميمات ذيل اتخاذ شد: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زير تغيير يافت و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. هيئت مديره براي مدت ۴ سال انتخاب خواهدشد.انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده وهيئت مديره موظف است حداکثر دوماه قبل ازپايان مدت تصدي خودازمجمع عمومي و هيئت امناء به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت به عمل آورد.
ش۹۸۰۱۲۸۴۰۶۹۷۵۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري فارسان 

-

-

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط