ترک اعتیاد تولدی بهتر خانمیرزا

موسسه ترک اعتیاد تولدی بهتر خانمیرزا در سال 1391 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

خاش، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شهر فعالیت شهر فعالیت
خاش
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
14003049268
شماره ثبت شماره ثبت
62
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1391/08/30
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
نوع سازمان نوع سازمان
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
شهرستان لردگان، بخش خامیرزا، دوراهی شاه عبدالعظیم
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

مرکز ترک اعتیاد تولدی بهتر خان میرزا، اولین و بهترین و مجهزترین کمپ ترک اعتیاد درخان میرزا و چهار محال و بختیاری است.

هدف از فعالیت موسسه ترک اعتیاد تولدی بهتر خانمیرزا، ترک اعتياد در ارتباط با بخشي از فعاليت هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي مي باشد.

_ با کادری تجربه دار زیر نظر دکتر روان شناس

_ در هفته دو جلسه مشاوره به بیمار داده می‌شود و یک جلسه هر روز صبح شکر از خداوند و بعد کلاس پکیج دینی و فرهنگی و هر شب دعوت از پاکی بالا و با تجربه برای بیماران یک ساعت نیم آموزش  داده می‌شود.

_ آشنایی بیماران برای جلسه بیرون به نام انجمن معتادان گمنام داده می‌شود.

_ نحوه پذیرش توسط خانواده درجه یک همراه داشتن یک معرف با مدارک کامل 

_ مرکز فوق داری تجهیزات بهداشتی و رفاهی و نو ساز با زیر بنای هزار و پانصد متر مربع، داشتن استخر و باشگاه ورزشی با تجهیزات کامل و دارای زمین والی بال میز تنیس میباشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
علي حبيبي
رئيس هيئت مديره
۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵
سيد مسلم موسوي
 عضواصلي وخزانه دار
۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵
محمود موسوي بردبري
نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹
 کاظم محمدي
عضوعلي البدل
۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰
 سيدحبيب موسوي بردبري
عضوعلي البدل هيئت مديره ومديرعامل
۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱
سيد ياسر موسوي
بازرس اصلي
۴۶۶۹۸۵۶۷۱۵
خدايار ملکي سيني
 بازرس علي البدل
۴۶۶۸۹۰۵۲۲۷آگهي تغييرات ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸

شماره روزنامه: ۲۲۴۶۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۲
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۷۰۰۰۳۵۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۶/۲۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي علي حبيبي به شماره ملي۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي سيد مسلم موسوي به شماره ملي۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ به سمت عضواصلي وخزانه دار
آقاي محمود موسوي بردبري به شماره ملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ به سمت نائب رئيس هيئت مديره و
آقايان کاظم محمدي به شماره ملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰
و سيدحبيب موسوي بردبري به شماره ملي۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ بعنوان عضوعلي البدل هيئت مديره ومديرعامل انتخاب گرديدند.
کليه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور باامضاي مديرعامل وباامضاي يکي از اعضاي هيئت مديره وبامهر انجمن معتبرخواهد بود.

آگهي تغييرات ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸

شماره روزنامه: ۲۲۴۶۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۴
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۷۰۰۰۳۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۶/۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ تصميمات ذيل اتخاذ شد :
بيلان مالي ۹۷ تاپايان اسفندماه قرائت وبه تصويب اعضاي موسسه رسيد.
آقاي علي حبيبي به شماره ملي۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵
آقاي محمود موسوي به شماره ملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹
آقاي سيد مسلم موسوي به شماره ملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ به سمت اعضاي هيات مديره
آقاي کاظم محمدي به شماره ملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰
آقاي سيد حبيب موسوي به شماره ملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند .
آقاي سيد ياسر موسوي به شماره ملي ۴۶۶۹۸۵۶۷۱۵ بعنوان بازرس اصلي و آقاي خدايار ملکي سيني به کدملي ۴۶۶۸۹۰۵۲۲۷ بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.

آگهي تغييرات شرکت ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸

شماره روزنامه: ۲۰۵۷۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۷/۲۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۷۰۰۰۲۹۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۶/۳۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۶۳۰۲۳۱۳۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي علي حبيبي به کدملي۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي محمود موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ به سمت نائب ريئس هيئت مديره آقاي سيدمسلم موسوي به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ به سمت خزانه دار آقاي کاظم محمدي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ به سمت عضوهيئت مديره ـ عضوعلي البدل انتخاب گرديدند. وآقاي سيدحبيب موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. کليه اسناد واوراق بهادار مالي شرکت اعم از چک وبروات وقراردادها وعقود اسلامي وبطورکلي هرگونه قراردادي که براي موسسه ايجادتعهد نمايد با امضاء مديرعامل ويکي از اعضاء هيئت مديره بامهرموسسه معتبر مي باشد.
ش۹۴۰۶۳۰۲۳۱۳۵۲۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري لردگان

آگهي تغييرات شرکت ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸

شماره روزنامه: ۲۰۵۷۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۷/۲۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۷۰۰۰۲۹۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۶/۳۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۶۳۰۶۵۵۱۵۱۵۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي سيدمسلم موسوي به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ و آقاي علي حبيبي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ و آقاي محمود موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ و آقاي سيدحبيب موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ به عنوان اعضاء اصلي هيئت مديره وآقاي کاظم محمدي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند. آقاي سيدياسر موسوي بردبري به شماره ملي۴۶۶۹۸۵۶۷۱۵ و آقاي خدايار ملکي به شماره ملي ۴۶۶۸۹۰۵۲۷۵ به عنوان بازرسين اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديدند.
ش۹۴۰۶۳۰۶۵۵۱۵۱۵۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري لردگان

آگهي تغييرات شرکت ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸

شماره روزنامه: ۲۰۵۷۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۷/۲۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۷۰۰۰۲۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۶/۳۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۶۳۰۴۴۰۶۲۶۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد: بموجب سند شماره ۲۵۹۶۴ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ دفترخانه شماره ۴۶ ـ لردگان آقاي سيدنورالله موسوي بردبري با واگذاري کليه ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از کليه ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي علي حبيبي فرزند قريب علي به شماره شناسنامه ۷۳۹ صادره ازلردگان به کدملي ۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ متولد ۱۳/۶/۱۳۵۱ ونيز واگذاري باقيمانده سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري از موسسه خارج گرديد. همچنين آقاي ايمان محمدي بردبري با واگذاري۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از کليه ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدمسلم موسوي فرزند سيداحمد به شماره شناسنامه ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ صادره ازلردگان به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ متولد ۲۳/۴/۱۳۷۱ و نيز واگذاري باقيمانده سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري از موسسه خارج گرديد. همچنين آقاي محمود موسوي بردبري با واگذاري ۳۰۰۰۰۰ ريال از ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري ونيز آقاي کاظم محمدي با واگذاري ۳۰۰۰۰۰ ريال از ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري ميزان سهم الشرکه خودرا به ۱۰۰۰۰۰ ريال کاهش دادند. لذاباتوجه به نقل وانتقال فوق ميزان سهم الشرکه هريک ازشرکاءعبارت است از: ـ آقاي سيدمسلم موسوي به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي علي حبيبي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي محمود موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي کاظم محمدي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي سيدحبيب موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ داراي مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از مجموع ۲۰۰۰۰۰۰ ريال سرمايه نقدي موسسه مي باشند.

آگهي تغييرات شماره روزنامه: ۲۰۲۹۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۸/۱۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۱۵۶۲/۱۸۷/۳/۱۲۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۷/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۵۱۰۲۹

پيرو آگهي شماره ۳۵۵۰/۳/۱۲۳ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۷۲ باستناد صورت جلسات مجمع عمومي و هيئت مديره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ صندوق قرض الحسنه ولي عصر (عج) لردگان شماره ثبت ۶۲ شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸ منظم به نامه شماره ۴۵۰۳۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ اداره مجوزهاي بانک مرکزي که در تاريخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ به اين اداره واصل گرديده تغييرات ذيل در صندوق موصوف حاصل وجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي کشور آگهي مي گردد.
۱ـ فتح الله ويسي شش بهره فرزند عبدالله بشماره شناسنامه ۱۰ و کد ملي ۴۶۶۹۷۲۶۹۸۶ و کدپستي ۸۸۹۱۱۶۹۳۱۱ بسمت رئيس هيئت مديره و محمدرضا اديم جونقاني فرزند رضا بشماره شناسنامه ۲ و کد ملي ۴۶۶۹۶۵۴۴۸۹ و کدپستي ۸۸۱۷۹۷۷۶۹۹ بسمت نايب رئيس هيئت مديره و ستار رحيمي فرزند بازعلي بشماره شناسنامه ۳۶ و کد ملي ۴۶۶۹۵۰۴۵۳۳ و کدپستي ۸۸۷۱۷۷۸۵۶ بسمت خزانه دار و حسين جليلي پيران فرزند غلامحسين بشماره شناسنامه ۵ و کد ملي ۴۶۶۹۷۴۰۴۰۷ و کدپستي ۸۸۹۱۱۳۶۳۱۱ بعنوان عضو هيئت مديره و حفيظ اله خالدي منش فرزند سهراب بشماره شناسنامه ۱۵۴ و کد ملي ۴۶۶۹۳۹۲۰۳۴ و کدپستي ۸۸۹۱۸۵۳۸۹۹ و نقدعلي محمودي ماندني فرزند قوچعلي بشماره شناسنامه ۱۲۲ و کد ملي ۴۶۶۹۳۰۰۵۱۲ و کدپستي ۸۸۹۱۱۱۶۱۴۷ بعنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره و عطاء جليلي پيراني فرزند خداداد بشماره شناسنامه ۱۰ و کد ملي ۴۶۶۹۷۳۸۷۳۹ و کدپستي ۸۸۹۱۸۱۴۵۶۹ بسمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
۲ـ کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء آقايان فتح اله ويسي، عطاء جليل پيران و حسين جليل پيران و مهر صندوق معتبر مي باشد. و مکاتبات اداري باامضاء مديرعامل و مهر صندوق معتبر مي باشد.
۳ـ اردشير اردشيري لردجاني فرزند راه علي بشماره شناسنامه ۴۲۱ و کد ملي ۴۶۶۹۰۰۰۰۱۲ و کدپستي ۸۸۹۱۷۶۸۹۴۳ و کورش خليل مقدم فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه ۳۷۰ و کد ملي ۴۶۶۹۳۷۹۶۲۳ و کدپستي ۸۸۹۱۸۱۴۸۶۷ بترتيب بسمت بازرسين اصلي و علي البدل صندوق براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
ش۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۵۱۰۲۹ رئيس اداره ثبت اسناد و املاک لردگان

آگهي تغييرات شماره روزنامه: ۲۰۲۴۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۶/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۷۵۸۱/۱۸۷/۳/۱۲۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۵/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۷۸۰۰۲۱۳۵۷۱

پيرو آگهي ۱۷۴۸۲/۳/۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ و به استناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده و هيئت مديره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ موسسه ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا (غيرانتفاعي) به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸ تغييرات ذيل در موسسه موصوف حاصل و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي کشور آگهي مي گردد.
۱ـ سيدنورالله موسوي بردبري فرزند سيد محمد رفيع به شماره شناسنامه ۶۰ و کدملي ۴۶۶۹۸۵۴۳۳۱ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ به سمت رئيس هيئت مديره و محمود موسوي بردبري فرزند سيد عيوض به شماره شناسنامه ۸۴۶ و کدملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ و کدپستي ۸۳۷۶۱۱۴۶۵۹ به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ايمان محمدي بردبري فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه و کدملي ۴۶۶۰۰۴۷۸۵۷ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ به سمت خزانه دار و کاظم محمدي فرزند نقدعلي به شماره شناسنامه ۹۱۲ و کدملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ به عنوان عضو علي البدل مدت باقيمانده ماموريت هيئت مديره تا تاريخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ و سيد حبيب موسوي بردبري فرزند سيد محمد رفيع به شماره شناسنامه و کدملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
۲ ـ کليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور بانکي از قبيل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد.
۳ ـ حسين اميري فرزند مهرداد به شماره شناسنامه ۹۶۷ و کدملي ۴۶۶۹۷۹۷۳۰۱ و کدپستي ۸۸۹۱۶۳۳۳۶۳ و خدايار ملکي سيني فرزند علي داد به شماره شناسنامه ۳۵۴ و کدملي ۴۶۶۸۹۰۵۲۷۵ و کدپستي ۸۸۹۴۱۷۴۳۱۱ به ترتيب به سمت بازرسين اصلي و علي البدل موسسه براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثيرالانتشار جام جم جهت نشر آگهي ها و دعوت نامه هاي موسسه تعيين گرديد.
ش۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۷۸۰۰۲۱۳۵۷۱ رئيس اداره ثبت اسناد و املاک لردگان

آگهي تاسيس موسسه ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا (غير انتفاعي)

شماره روزنامه: ۱۹۷۳۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۱/۹/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۷۴۸۲/۳/۱۲۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۷۸۰۰۰۰۳۴۵۳

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا (غير انتفاعي) که در تاريخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ شماره ثبت ۶۲ و شناسنامه ملي ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۶۸ در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذيل ثبت تکميل شده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي کشور آگهي مي گردد.
۱ـ موضوع موسسه عبارت است از: ترک اعتياد در ارتباط با بخشي از فعاليت هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي مي باشد و بقيه بشرح ماده ۷ اساسنامه.
۲ـ مرکز اصلي شرکت: شهرستان لردگان بخش خانميرزا دو راهي شاه عبدالعظيم کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱
۳ـ مدت شرکت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود.
۴ـ سرمايه شرکت: دارايي اوليه مؤسسه اعم از منقول و غير منقول مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد که توسط هيئت موسس تمام پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است.
۵ـ نام موسسين: سيد محمد رفيع موسوي کد ملي ۴۶۶۹۶۵۶۶۷۸ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ و ايمان محمدي به کد ملي ۴۶۶۰۰۴۷۸۵۷ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱ سيد عابدين حسيني کد ملي ۴۶۶۹۳۹۷۱۵۱ و کدپستي ۸۸۹۱۸۴۳۳۳۹ و کاظم محمدي کد ملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ و کدپستي ۷۷۹۴۱۳۶۳۱۱ سيد حبيب موسوي کد ملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ و کدپستي ۸۸۹۴۱۳۶۳۱۱
۶ ـ مديران موسسه: سيد محمد رفيع موسوي بسمت رئيس هيئت مديره و سيد عابدين حسيني بسمت نايب رئيس هيئت مديره و ايمان محمدي بسمت خزانه دار و کاظم محمدي بسمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال و سيد حبيب موسوي بعنوان مديرعامل مؤسسه براي مدت دو سال انتخاب گرديدند...
۷ـ دارندگان حق امضاء: کليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور بانکي از قبيل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد
۸ـ بازرسان شرکت: حسين اميري کد ملي ۴۶۶۹۷۹۷۳۰۱ و کدپستي ۸۸۹۱۶۳۳۳۶۳، خدايار ملکي کد ملي ۴۶۶۸۹۰۵۲۷۵ و کدپستي ۸۸۹۴۱۷۴۳۱۱ بترتيب بسمت بازرسين اصلي و علي البدل مؤسسه براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند
ش۲۳۴۶۳۰۰۰۰۱۷۸۰۰۰۰۳۴۵۳ رئيس اداره ثبت اسناد و املاک لردگان


پیرو آگهي تغييرات شرکت ترک اعتياد تولدي بهتر خانميرزا مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد: بموجب سند شماره ۲۵۹۶۴ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ دفترخانه شماره ۴۶ ـ لردگان آقاي سيدنورالله موسوي بردبري با واگذاري کليه ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از کليه ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي علي حبيبي فرزند قريب علي به شماره شناسنامه ۷۳۹ صادره ازلردگان به کدملي ۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ متولد ۱۳/۶/۱۳۵۱ ونيز واگذاري باقيمانده سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري از موسسه خارج گرديد. همچنين آقاي ايمان محمدي بردبري با واگذاري۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از کليه ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدمسلم موسوي فرزند سيداحمد به شماره شناسنامه ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ صادره ازلردگان به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ متولد ۲۳/۴/۱۳۷۱ و نيز واگذاري باقيمانده سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري از موسسه خارج گرديد. همچنين آقاي محمود موسوي بردبري با واگذاري ۳۰۰۰۰۰ ريال از ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري ونيز آقاي کاظم محمدي با واگذاري ۳۰۰۰۰۰ ريال از ۴۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه خود به آقاي سيدحبيب موسوي بردبري ميزان سهم الشرکه خودرا به ۱۰۰۰۰۰ ريال کاهش دادند. لذاباتوجه به نقل وانتقال فوق ميزان سهم الشرکه هريک ازشرکاءعبارت است از: ـ آقاي سيدمسلم موسوي به کدملي ۴۶۶۰۱۹۱۰۹۵ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي علي حبيبي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۴۹۰۵ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي محمود موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۸۹۶۵۹۷۹ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي کاظم محمدي به کدملي ۴۶۶۸۹۶۶۶۳۰ داراي مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ـ آقاي سيدحبيب موسوي بردبري به کدملي ۴۶۶۰۱۰۷۵۳۱ داراي مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه از مجموع ۲۰۰۰۰۰۰ ريال سرمايه نقدي موسسه مي باشند.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط