انجمن دیابت استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران


خیریه امدادگران عاشورا شعبه چهارمحال و بختیاری در سال 1394 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.

مرکز فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
محور فعالیت محور فعالیت
سلامت و بهداشت
فرهنگ و هنر
شیوه کمک شیوه کمک
بهداشتی درمانی
سایت سایت
تلفن تماس تلفن تماس
03832229334
فکس فکس
-
آدرس آدرس
شهركرد-سعدی-خیابان مولوی، خیابان ۱۲ محرم-کوچه‌ی ساختمان پزشکی نور-واحد 19
گروه هدف گروه هدف
مردان
زنان
کودکان
نوع سازمان نوع سازمان
انجمن
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
وزارت کشور
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
شماره مجوز شماره مجوز
.
شماره ثبت شماره ثبت
701
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام
شناسه ملی شناسه ملی
14005707546
تعداد مددجویان مدیرعامل
ليلا خواجه علي
محور فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد

هدف از فعالیت خیریه امدادگران عاشورا شعبه چهارمحال و بختیاری، ارتقاء و افزايش سطح آگاهي هاي مردم به خصوص افراد ديابتي می باشد.

 هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکدملی
سيد مجيد هاشمي
رئيس هيئت مديره
۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹
نرگس عسگري
نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱
ميلاد طاهريان
خزانه‌دار
۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴
حجت الله قاسمي
عضو اصلي هيئت مديره
۱۸۱۸۱۲۴۵۱۳
ليلا خواجه علي
مديرعامل و عضو هيئت مديره
۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲


آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۲۲۵۶  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۶۵

تاریخ روزنامه: 1400/5/24

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۲۳۱

تاریخ نامه اداره ثبت: 1400/5/20

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۰ منضم به نامه شماره ۲۳۰۷۵/۲۴/۳۲/۱۴۰۰مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري چهارمحال وبختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد :
ترازنامه منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ انجمن به تصويب رسيد.
خانم ليلا خواجه علي به شماره ملي ۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲
نرگس عسگري چالشتري به شماره ملي ۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱
سيد مجيد هاشمي به شماره ملي ۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹
ميلاد طاهريان به شماره ملي ۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴
حجت الله قاسمي نافچي به شماره ملي۱۸۱۸۱۲۴۵۱۳ به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و
آقاي دکتر عبدالرضا بلالي به شماره ملي ۴۶۲۰۱۳۶۲۶۳
آقاي دکتر سهراب احمدي به شماره ملي ۴۶۲۱۵۵۲۵۵۴ به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شد .
آقاي عليرضا جعفريان دهکردي به شماره ملي ۴۶۲۱۵۱۳۰۳۶ به عنوان بازرس اصلي و
آقاي فرج الله عطايي به شماره ملي ۴۶۷۹۳۱۰۶۷۷ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند. 

آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۲۲۵۶  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۶۵

تاریخ روزنامه: 1400/5/24

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۲۳۲

تاریخ نامه اداره ثبت: 1400/5/20

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ منضم به نامه شماره ۲۳۰۷۵/۲۴/۳۲/۱۴۰۰مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري چهارمحال وبختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي سيد مجيد هاشمي به کد ملي ۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹ به عنوان رئيس هيئت مديره
خانم نرگس عسگري به کد ملي ۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱ به عنوان نايب رئيس هيئت مديره
آقاي ميلاد طاهريان به کد ملي ۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴ به عنوان خزانه‌دار
آقاي حجت الله قاسمي به کد ملي ۱۸۱۸۱۲۴۵۱۳ به عنوان عضو اصلي هيئت مديره
خانم ليلا خواجه علي به کد ملي ۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲ به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
ضمناً کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مديرعامل و خزانه دارو درغياب خزانه داربا امضاي رئيس هيئت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۱۳۸۹  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۴۲

تاریخ روزنامه: 1397/5/27

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۵۸۶

تاریخ نامه اداره ثبت: 1397/5/17

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۵۱۷۶۹۲۴۳۸۹۵۷

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۲۹۵۸۱/۲۴/۳۲/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي سيد مجيد هاشمي به کدملي ۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹ از سمت رئيس هيئت مديره استعفا و به سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديد و خانم نرگس عسگري چالشتري به کدملي ۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱ به سمت رئيس هيئت مديره انتخاب گرديد.
ش۹۷۰۵۱۷۶۹۲۴۳۸۹۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 

آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۱۳۷۷  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۶۲

تاریخ روزنامه: 1397/5/13

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۴۰۵

تاریخ نامه اداره ثبت: 1397/5/2

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۵۰۲۲۱۴۹۸۶۹۰۷

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۲۵۹۱۶/۲۴/۳۲/۹۷ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي سيد مجيد هاشمي به کدملي ۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹ بعنوان رئيس هيات مديره و خانم نرگس عسگري چالشتري به کدملي ۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱ بعنوان نايب رئيس هيات مديره و آقاي ميلاد طاهريان به کدملي ۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴ بعنوان خزانه دار و خانم ليلا خواجه علي به کدملي ۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲ بعنوان مدير عامل انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي ريس هيات مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ش۹۷۰۵۰۲۲۱۴۹۸۶۹۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 

آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۱۳۷۷  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۶۲

تاریخ روزنامه: 1397/5/13

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۳۹۹

تاریخ نامه اداره ثبت: 1397/5/2

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۵۰۲۴۶۳۲۹۱۸۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۲۵۹۱۶/۲۴/۳۲/۹۷ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: بيلان مالي سال ۱۳۹۶ بررسي به تصويب رسيد. خانم ليلا خواجه علي به کدملي ۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲ و آقاي سيد مجيد هاشمي به کدملي ۰۰۶۸۸۲۳۴۷۹ و آقاي ميلاد طاهريان به کدملي ۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴ و خانم اعظم عليدوستي به کدملي ۴۶۱۰۴۰۳۵۸۷ و نرگس عسگري به کدملي ۴۶۲۱۵۸۰۷۱۱ بعنوان اعضاء اصلي هيات مديره و آقاي دکتر عبدالرضا بلالي به کدملي ۴۶۲۰۱۳۶۲۶۳ و آقاي سهراب احمدي به کدملي ۴۶۲۱۵۵۲۵۵۴ بعنوان اعضاء علي البدل هيات مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند. آقاي عليرضا جعفريان به کدملي ۴۶۲۱۵۱۳۰۳۶ بعنوان بازرس اصلي و آقاي فرج الله عطايي به کدملي ۴۶۷۹۳۱۰۶۷۷ بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب شد.
ش۹۷۰۵۰۲۴۶۳۲۹۱۸۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 

آگهي تغييرات انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶

شماره روزنامه: ۲۱۳۷۱  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۱۰

تاریخ روزنامه: 1397/5/6

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۴۹۹

تاریخ نامه اداره ثبت: 1396/2/24

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۲۲۴۱۳۰۱۲۵۲۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتي شهرکرد به آدرس شهر کرد ـ سعدي ـ خيابان مولوي ـ خيابان ۱۲ محرم ـ پلاک ۰ ـ ساختمان پزشکي نور ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۹ ـ کدپستي ۸۸۱۶۷۷۹۸۴۱ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.
ش۹۶۰۲۲۴۱۳۰۱۲۵۲۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 

آگهي تاسيس

شماره روزنامه: ۲۱۰۲۵  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۲۵

تاریخ روزنامه: 1396/2/27

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۳۹۵۶

تاریخ نامه اداره ثبت: 1394/12/25

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۱۲۲۵۳۴۱۶۱۸۷۹۲

تاسيس موسسه غيرتجاري انجمن ديابت استان چهارمحال و بختياري درتاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۰۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۰۷۵۴۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع موسسه: ارتقاء و افزايش سطح آگاهي هاي مردم به خصوص افراد ديابتي ثبت موضوع به تنهايي مجوز فعاليت نمي باشد وانجام مفاد موضوع موسسه در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم مي باشد. مدت موسسه: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلي موسسه: شهرکرد چهارراه فصيحي روبروي مجتمع امام صادق مجتمع نور طبقه دوم کدپستي ۸۸۱۶۷۷۹۸۳۷ سرمايه موسسه: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: آقاي ميلاد طاهريان به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي و خزانه دار به شماره ملي ۴۶۱۰۲۷۷۵۱۴ ساکن شهرکرد چالش تر بلوار رهبر خ نگارستان پ۲۶۳ دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي حجت اله قاسمي نافچي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۱۸۱۸۱۲۴۵۱۳ ساکن شهرکرد کوي شهرداري ک۵۳ پ۱۷ دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه خانم مژده يداللهي به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۱۲۸۷۹۲۲۶۰۰ ساکن شهرکرد خ کاشاني ک۷۰ پ۱ دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه خانم نسرين رخشان به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي به شماره ملي ۴۶۲۱۵۰۹۶۳۲ ساکن شهرکرد دروازه سامان خ سعدي غربي ک ۸۷پ۶۱ دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي بهنام رضايي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۴۶۲۰۳۵۹۴۵۹ ساکن شهرکرد فردوسي جنوبي مجتمع فن آوران دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي عبدالرضا بلالي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۴۶۲۰۱۳۶۲۶۳ ساکن شهرکرد کوي فرهنگيان ک۲۲ پ۴ دارنده ۲۸۵۰۰۰ ريال سهم الشرکه خانم ليلا خواجه علي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به شماره ملي ۴۶۲۲۰۷۰۳۳۲ ساکن شهرکرد خ تختي ک۸ پ۱۵ دارنده ۲۹۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامي با امضا خزانه دار و مديرعامل و در غياب خزانه دار با امضاء رئيس هيئت مديره همراه با مهرموسسه معتبر ميباشد. خانم الهام طاهريان به کدملي ۴۶۱۰۱۳۸۶۱۱ به سمت بازرس اصلي وخانم رخشنده محمودي اشکفتکي به کدملي ۴۶۲۲۰۶۹۰۹۱ به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثيرالانتشاراطلاعات و محلي امروز براي درج آگهي هاي موسسه انتخاب شد.

ش۹۴۱۲۲۵۳۴۱۶۱۸۷۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 


به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ سرمايه خیریه امدادگران عاشورا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

محصولات مرتبط