طلوع دست های مهربانی پر مهر

موسسه طلوع دست های مهربانی پر مهر در سال 1397 فعالیت خود را با هدف توانمندسازی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شهر فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
14007959052
شماره ثبت شماره ثبت
1151
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1397/08/30
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
نوع سازمان نوع سازمان
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، شهر شهر کرد، میرآبادغربی، کوچه فرعی2، خیابان امین، پلاک 0، طبقه اول
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت موسسه طلوع دست های مهربانی پر مهر، ارتقا سطح توانمندی معلولین _ کمک به فقرا و ایتام در راستای جامعه هدف بهزیستی _ اشتغال زایی و ایجاد نمایدنگی در شهرستان ها _ کمک به بیماران خاص _ تهیه دارو و درمان برای افراد بی بضاعت _ کمک به زنان بد سرپرست _ جذب و جمع آوری کمک ها و مشارکت های مردمی می باشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
زهرارياحي

مدیرعامل و عضو هيئت مديره و خزانه دار
۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱

عيسي رياحي
 رئيس هيئت مديره
۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸
قربانعلي غريب قلعه تکي
نائب رئيس هيئت مديره
۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳
موسي نوروزي چلچه
 عضو هيئت مديره
۴۶۷۹۷۱۸۴۸۱
 منيژه درباني چلچه
 عضو هيئت مديره
۴۶۷۹۶۱۹۰۴۱
شکيلا نوروزي چلچه
 عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴
 محدثه احمدي فرد دستنايي
عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۱۰۶۷۰۷۸۱
اشکان براتي
بازرس اصلي
۴۶۷۰۲۴۰۰۰۵
 کاظم رياحي
 بازرس علي البدل
۴۶۷۰۱۴۲۵۴۲آگهي تغييرات طلوع دست هاي مهرباني پر مهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵

شماره روزنامه: ۲۲۱۲۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۳۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۰۶۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۹/۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ منضم به نامه شماره ۱۰۸۲۴/۹/۱۷ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي عيسي رياحي به کد ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ ،آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به کد ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ ، خانم زهرارياحي به کد ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ ، آقاي موسي نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۹۷۱۸۴۸۱ و خانم منيژه درباني چلچه به کد ملي ۴۶۷۹۶۱۹۰۴۱به سمت اعضاي اصلي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند.
خانم شکيلا نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ وخانم محدثه احمدي فرد دستنائي به کد ملي ۴۶۱۰۶۷۰۷۸۱ به سمت اعضاء علي البدل هيت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند .
آقاي اشکان براتي به کد ملي ۴۶۷۰۲۴۰۰۰۵ وآقاي کاظم رياحي به کد ملي ۴۶۷۰۱۴۲۵۴۲ به ترتيب به سمت بازرس اصلي وعلي البدل موسسه براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .
روزنامه کثيرالا نتشار شروع جهت چاپ اگهي هاي موسسه تعيين گرديد.

آگهي تغييرات طلوع دست هاي مهرباني پر مهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵۲

شماره روزنامه: ۲۲۱۲۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۳۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۰۶۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۹/۲۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ منضم به نامه شماره ۱۰۸۲۴/۹/۱۷ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
خانم زهرارياحي به کد ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت عضو هيات مديره و خزانه دار
آقاي عيسي رياحي به کد ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ به سمت رئيس هيات مديره
آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به کد ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ به سمت نايب رئيس هيات مديره
آقاي موسي نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۹۷۱۸۴۸۱ به سمت عضو هيات مديره
خانم منيژه درباني چلچه به کد ملي ۴۶۷۹۶۱۹۰۴۱به سمت عضو هيات مديره
خانم شکيلا نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ به سمت عضو علي البدل هيات مديره
خانم محدثه احمدي فرد دستنايي به کد ملي ۴۶۱۰۶۷۰۷۸۱به سمت عضو علي البدل هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند .
خانم زهرارياحي به کد ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب گرديد .
کليه ي اوراق واسناد مالي وتعهد اور بانکي ازقبيل چک سفته بروات وقراردادها با امضاي ثابت خزانه دارورئيس هيات مديره مهر موسسه معتبر مي باشد .

آگهي تغييرات طلوع دست هاي مهرباني پر مهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵۲

شماره روزنامه: ۲۲۰۶۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۹/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۱۹۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۵/۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۷۰۶۱/۹/۱۷ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
تعداد اعضاء هيات مديره از ۳ نفر عضو اصلي به ۳ الي ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل تغيير و ماده مربوطه اصلاح گرديد .

آگهي تغييرات طلوع دست هاي مهرباني پر مهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵۲

شماره روزنامه: ۲۲۰۶۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۹/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۱۹۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۵/۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۷۰۶۱/۹/۱۷ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي عيسي رياحي به کدملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ و آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به کدملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ و خانم زهرا رياحي به کدملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ و آقاي موسي نوروزي چلچه به کدملي ۴۶۷۹۷۱۸۴۸۱ و آقاي علي خسروي کدملي ۴۶۸۹۲۰۵۱۱۶ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي و خانم شکيلا نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ و خانم محدثه احمدي فرددستنائي به کدملي ۴۶۱۰۶۷۰۷۸۱ به سمت اعضاء علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند .
آقاي ميلاد براتي رستمي به کدملي ۱۱۶۰۱۱۳۷۸۵ و آقاي کاظم رياحي به کدملي ۴۶۷۰۱۴۲۵۴۲ و به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .
روزنامه کثيرالانتشار شروع جهت چاپ آگهي شرکت تعيين گرديد.

آگهي تغييرات طلوع دست هاي مهرباني پر مهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵۲

شماره روزنامه: ۲۲۰۶۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۹/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۱۹۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۵/۱۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۷۰۶۱/۹/۱۷ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
خانم زهرا رياحي به کدملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت عضو هيئت مديره و خزانه دار و آقاي عيسي رياحي به کدملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به کدملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي موسي نوروزي چلچه به کدملي ۴۶۷۹۷۱۸۴۸۱ و آقاي علي خسروي کدملي ۴۶۸۹۲۰۵۱۱۶ به سمت اعضاء هيئت مديره و خانم شکيلا نوروزي چلچه به کد ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ و خانم محدثه احمدي فرددستنائي به کدملي ۴۶۱۰۶۷۰۷۸۱ به سمت اعضاء علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند .
خانم زهرا رياحي به کدملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب گرديد .
کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با امضاي ثابت خزانه دار و رئيس هيئت مديره و مهر موسسه معتبر مي باشد.

آگهي تاسيس شماره روزنامه: ۲۱۶۶۵  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۵/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۵۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۸۳۰۳۱۵۱۲۲۵۰۹

تاسيس موسسه غير تجاري طلوع دست هاي مهرباني پر مهر درتاريخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۱۵۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۵۹۰۵۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع:ارتقا سطح توانمندي معلولين کمک به فقرا و ايتام در راستاي جامعه هدف بهزيستي اشتغال زايي و ايجاد نمايدنگي در شهرستان ها کمک به بيماران خاص تهيه دارو و درمان براي افراد بي بضاعت کمک به زنان بد سرپرست جذب و جمع آوري کمک ها و مشارکت هاي مردمي شماره مجوز ۱۷.۹.۱۶۱۳۷ تاريخ مجوز ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ مرجع صادرکننده مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي: استان چهارمحال وبختياري، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزي، شهر شهر کرد، ميرآبادغربي، کوچه ((فرعي ۲))، خيابان امين، پلاک ۰، طبقه اول کدپستي ۸۸۱۷۹۱۴۵۰۰ سرمايه شخصيت حقوقي: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ دارنده ۳۴۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي عيسي رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ دارنده ۳۳۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به شماره ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ دارنده ۳۳۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه اولين مديران: خانم شکيلا نوروزي چلچه به شماره ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ به سمت عضو هيأت مديره ـ عضو علي البدل خانم فرشته رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۱۸۴۱۹۱ به سمت عضو هيأت مديره ـ عضو علي البدل خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت به سمت خزانه دار آقاي عيسي رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ به سمت نايب رئيس هيأت مديره آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به شماره ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ به سمت رئيس هيأت مديره به مدت ۳ سال و خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي ثابت خزانه دار و رئيس هيأت مديره با مهر موسسه معتبر خواهد بود.. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان شرکت: آقاي ميلاد براتي رستمي به کد ملي ۱۱۶۰۱۱۳۷۸۵ به سمت بازرس اصلي و آقاي کاظم رياحي به کد ملي ۴۶۷۰۱۴۲۵۴۲ به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. روزنامه کثيرالانتشار عصرقلم براي درج آگهي هاي موسسه انتخاب شد.
ش۹۷۰۸۳۰۳۱۵۱۲۲۵۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد
پیرو آگهي تاسيس موسسه غير تجاري طلوع دست هاي مهرباني پر مهر شماره روزنامه: ۲۱۶۶۵  شهرستان مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰سرمايه موسسه مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ دارنده ۳۴۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي عيسي رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ دارنده ۳۳۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به شماره ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ دارنده ۳۳۰,۰۰۰ ريال سهم الشرکه اولين مديران: خانم شکيلا نوروزي چلچه به شماره ملي ۴۶۷۰۲۷۶۸۲۴ به سمت عضو هيأت مديره ـ عضو علي البدل خانم فرشته رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۱۸۴۱۹۱ به سمت عضو هيأت مديره ـ عضو علي البدل خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت به سمت خزانه دار آقاي عيسي رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۹۱۵۱۸۸ به سمت نايب رئيس هيأت مديره آقاي قربانعلي غريب قلعه تکي به شماره ملي ۶۳۳۹۶۹۱۷۷۳ به سمت رئيس هيأت مديره به مدت ۳ سال و خانم زهرا رياحي به شماره ملي ۴۶۷۹۷۱۳۷۸۱ به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط