انجمن حمایت از بیماران خاص بخش فرخ شهر

انجمن حمایت از بیماران خاص بخش فرخشهر در سال 1398 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شیوه کمک شیوه کمک
بهداشتی درمانی
گروه هدف گروه هدف
مردان زنان کودکان
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
شهر فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
انجمن
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۸/۱۰/۱۴
شماره ثبت شماره ثبت
1270
شناسه ملی شناسه ملی
14008894376
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش فرخ شهر، شهر فرخ شهر، محله شهدا، بلوار 22 بهمن، خیابان شهدا، پلاک 11
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت انجمن حمایت از بیماران خاص بخش فرخشهر، مساعدت مالي مستمر و غير مستمر وارائه کمکهاي نقدي و غيرنقدي به افراد و خانواده هاي نيازمند و زنان خودسرپرست وسرپرست خانوار بيماران خاص می باشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکدملی
رمضانعلي علي بابائي قهفرخي
مديرعامل و عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۲۰۶۷۳۹۰۰
 روح اله عباسي سورشجاني
رئيس هيئت مديره
۴۶۲۲۱۶۵۵۳۸
رشيد صادقي ده چناري
 نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۶۸۸۶۱۳۳۲
سيدمحسن موسوي قهفرخي
خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۲۲۵۷۰۷۶۹
احمد رضا فرهنگيان
عضو هيئت مديره
۴۶۲۲۵۴۳۲۳۰
سعيد علي اکبريان قهفرخي
عضو هيئت مديره
۴۶۲۲۴۱۶۰۲۶
ثريا الياسي قهفرخي
 عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۲۲۵۲۰۱۷۶
بهروز نوروزيان قهفرخي
بازرس اصلي
۴۶۲۲۴۶۴۵۸۶
داود عبداللهي قهفرخي
بازرس علي البدل
۴۶۲۲۶۵۷۸۷۲


آگهي تغييرات انجمن حمايت از بيماران خاص بخش فرخشهر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۲۷۰ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۸۹۴۳۷۶
شماره روزنامه: ۲۲۴۴۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۸
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۱۰۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱/۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي رشيد صادقي ده چناري به کد ملي ۴۶۶۸۸۶۱۳۳۲، آقاي روح اله عباسي سورشجاني به کدملي ۴۶۲۲۱۶۵۵۳۸ ، آقاي سيدمحسن موسوي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۵۷۰۷۶۹ ، آقاي سعيد علي اکبريان قهفرخي کدملي ۴۶۲۲۴۱۶۰۲۶ و آقاي احمد رضا فرهنگيان به کدملي ۴۶۲۲۵۴۳۲۳۰ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره - آقاي رمضانعلي علي بابائي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۰۶۷۳۹۰۰ و خانم ثريا الياسي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۵۲۰۱۷۶ به سمت اعضاء علي البدل هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند .
آقاي رمضانعلي علي بابائي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۰۶۷۳۹۰۰ به سمت مديرعامل و عضو علي البدل هيئت مديره -آقاي روح اله عباسي سورشجاني به کدملي ۴۶۲۲۱۶۵۵۳۸ به سمت رئيس هيئت مديره -آقاي رشيد صادقي ده چناري به کد ملي ۴۶۶۸۸۶۱۳۳۲ سمت نائب رئيس هيئت مديره -آقاي سيدمحسن موسوي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۵۷۰۷۶۹به سمت خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره - آقاي احمد رضا فرهنگيان به کدملي ۴۶۲۲۵۴۳۲۳۰ به سمت عضو هيئت مديره ۶. آقاي سعيد علي اکبريان قهفرخي کدملي ۴۶۲۲۴۱۶۰۲۶ به سمت عضو هيئت مديره - خانم ثريا الياسي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۵۲۰۱۷۶ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود .
آقاي بهروز نوروزيان قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۴۶۴۵۸۶ و آقاي داود عبداللهي قهفرخي به کدملي ۴۶۲۲۶۵۷۸۷۲ و به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .
ترازنامه و عملکرد مالي شرکت منتهي به سال ۱۳۹۹ بررسي و مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 

آگهي تاسيس
شماره روزنامه: ۲۱۷۹۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۶
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۰/۲۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۵۵۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۱۰۱۴۱۸۴۸۰۷۴۶۹

تاسيس موسسه غيرتجاري انجمن حمايت از بيماران خاص بخش فرخشهر درتاريخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۱۲۷۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۸۹۴۳۷۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع:مساعدت مالي مستمروغير مستمر وارائه کمکهاي نقدي وغيرنقدي به افراد وخانواده هاي نيازمند وزنان خودسرپرست وسرپرست خانواربيماران خاص. ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط ـ وبرابر نامه ۵۰۶۵۸/۱/۳۲۲۵/۳۲/۹۸ مورخه ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ فرمانداري شهرستان شهرکرد مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي: استان چهارمحال وبختياري، شهرستان شهرکرد، بخش فرخ شهر، شهر فرخ شهر، محله شهدا، بلوار ۲۲بهمن، خيابان شهدا، پلاک ۱۱، طبقه همکف کدپستي ۸۸۳۱۸۵۱۱۴۹ سرمايه شخصيت حقوقي: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا: آقاي رمضانعلي علي بابايي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي داريوش همتي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي فتح الله شاه قلي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي نورالله نظري قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي سيدمحسن موسوي قهفرخي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي سيد محسن صالحي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي اصغر شاهرخي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي کيامرث اميني داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه خانم مريم صمد زاده داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه خانم ناهيد خاکيان قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي آرش خرميان قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي عبدالجوادبهمن دهکردي مريم صمد زاده داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي عبدالحسين حسيني داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي سيد رحمن اتابک داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه اولين مديران: آقاي نورالله نظري قهفرخي به شماره ملي ۴۶۱۰۳۱۰۰۶۶ و به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي رمضانعلي علي بابائي قهفرخي به شماره ملي ۴۶۲۰۶۷۳۹۰۰ و به سمت مديرعامل وعضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل آقاي سيد محسن صالحي به شماره ملي ۴۶۲۲۴۱۳۲۴۸ و به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل آقاي اصغر شاهرخي به شماره ملي ۴۶۲۲۴۹۵۴۶۵ و به سمت عضو هيئت مديره آقاي فتح الله شاه قلي قهفرخي به شماره ملي ۴۶۲۲۵۱۳۹۷۸ و به سمت رئيس هيئت مديره خانم مريم صمدزاده به شماره ملي ۴۶۲۲۵۹۲۸۶۱ و به سمت عضو هيئت مديره آقاي داريوش همتي قهفرخي به شماره ملي ۴۶۲۲۴۴۴۴۲۹و بسمت خزانه دار براي مدت دو سال انتخاب گرديدند دارندگان حق امضا: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسين موسسه: آقاي سيد محسن موسوي قهفرخي شماره ملي ۴۶۲۲۵۷۰۷۶۹ بعنوان بازرس اصلي و آقاي کيامرث اميني به کدملي ۴۶۶۰۳۷۱۴۲۵ بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند. ثبت موضوع فعاليت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ش۹۸۱۰۱۴۱۸۴۸۰۷۴۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 


سرمايه انجمن حمایت از بیماران خاص ۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا: آقاي رمضانعلي علي بابايي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي داريوش همتي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي فتح الله شاه قلي قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي نورالله نظري قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي سيدمحسن موسوي قهفرخي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي سيد محسن صالحي داراي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي اصغر شاهرخي ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقاي کيامرث اميني داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه خانم مريم صمد زاده داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه خانم ناهيد خاکيان قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي آرش خرميان قهفرخي داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي عبدالجوادبهمن دهکردي مريم صمد زاده داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي عبدالحسين حسيني داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه آقاي سيد رحمن اتابک داراي ۵۰۰۰۰۰ريال سهم الشرکه

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط