42

همان طور آگاه هستید سالمندانی که سنشان بالا رفته است توانایی رسیدگی به خودشان را ندارند و باید به آن‌ها رسیدگی شود. برخی خیریه‌ها به سالمندانی که کسی را ندارند که مراقبشان باشد رسیدگی می‌کنند. برخی دیگر به بازپروریِ دچار شدگان به مواد مخدر می‌پردازند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق نگهداری و بازپروری است در این دسته بندی قرار داده است و در این صفحه می‌توانید آن‌ها را را مشاهده کنید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه امید طلوع هدایت

خیریه امید طلوع هدایت در سال 1390 فعالیت خود ر با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

نوید احسان نیکو

موسسه نوید احسان نیکو در سال 1391 فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان