55

همان طور آگاه هستید سالمندانی که سنشان بالا رفته است توانایی رسیدگی به خودشان را ندارند و باید به آن‌ها رسیدگی شود. برخی خیریه‌ها به سالمندانی که کسی را ندارند که مراقبشان باشد رسیدگی می‌کنند. برخی دیگر به بازپروریِ دچار شدگان به مواد مخدر می‌پردازند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق نگهداری و بازپروری است در این دسته بندی قرار داده است و در این صفحه می‌توانید آن‌ها را را مشاهده کنید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

خیریه امید طلوع هدایت

خیریه امید طلوع هدایت در سال 1390 فعالیت خود ر با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
انجمن
اشتغال و کارآفرینی

خیریه ریحانه الرسول (ص) طوس

موسسه خیریه ریحانه الرسول (ص) طوس در سال 1388 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خیریه

بنیاد غیر دولتی زینب کبری (س)

بنیاد غیر دولتی زینب کبری (س) در سال 1358 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان تهران
انجمن
بهداشت و درمان

نوید احسان نیکو

موسسه نوید احسان نیکو در سال 1391 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت، نگهداری و اسکان آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان