عده‌ای از متهمین در دادگاه‌ها توانایی دفاع کردن از خود را ندارند و توانایی مالیِ وکیل گرفتن را هم ندارند. برخی سازمان‌های مردم نهاد برای یاری رساندن به این متهمین برای آن که در حقشان ناعدالتی نشود با پیگیری‌های حقوقی و در صورت لزوم گرفتنِ وکیل برای متهم بستری برابر ایجاد می‌کنند تا حقیقت در دادگاه آشکار شود.

اطلس خیر ایران سازمان‌های نیکوکاری‌ای که از این طریق و با این شیوۀ کمک یاری رسانی می‌کنند را در دستۀ شیوۀ کمکِ حقوقی آورده است و شما می‌توانید آن‌ها در این صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...