302

اطلاعات کلی استان البرز

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی- اجتماعی استان البرز ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 2,410,278 نفر (3.153 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 808,569 خانوار (3.293 درصد از کل خانوارهای یاران هبگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : کرج با 1,566,387 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : کرج با 563,090 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: کرج با 1,003,297 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : کرج با 209,280 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: کرج با 1,357,107 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 2,107,015 نفر (3.114 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 648,568 خانوار (3.261 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 303,263 نفر (3.45 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 160,001 خانوار (3.43 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 2.9 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 37.4 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 35.4 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 45.6 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 38.8 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 35.1 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 49.6 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.4 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 54.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 50.8 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 47.6 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 192,314 خانوار (3.191 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 130,574 خانوار (3.246 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 61,740 خانوار (3.079 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 136,790 خانوار (3.285 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 55,524 خانوار (2.98 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

23.784 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 0.76 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 117,233 خانوار (1.825 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 82,834 خانوار (1.767 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 34,399 خانوار (1.984 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 78,065 خانوار (2.358 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 39,168 خانوار (1.259 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)
 • 14.499 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 11.65 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 21.499 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 12.772 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 15.67 درصد و 10.8 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 13.12 درصد و برای بخش شهری استان، 15.306 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 25.57 درصد و 4.74 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 260,370 خانوار (3.897 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 216,566 خانوار (3.779 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 43,804 خانوار (4.603 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 167,711 خانوار (3.137 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 92,659 خانوار (6.941 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

32.201 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 4.99 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 27.377 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 33.391 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.98 درصد و 4.58 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 31.038 درصد و برای بخش شهری استان، 32.882 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 14.44 درصد و 0.5 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 24.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 25.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 19.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 24.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 23.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 214.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 225 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 172.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 214.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 214.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 2,012.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 2,212.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 1,201.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,063.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,924.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 46,135 خانوار (1.486 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 22,380 خانوار (1.298 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 23,755 خانوار (1.719 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 34,180 خانوار (2.146 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 11,955 خانوار (0.79 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

5.706 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 6.94 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کل : 98,759 خانوار (2.124 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 75,021 خانوار (1.993 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 23,738 خانوار (2.685 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری : 64,970 خانوار (2.576 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی : 33,789 خانوار (1.589 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی کشور)

84.242 درصد از خانوارهای سه دهک پایین استان، سه دهک پایین سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی هستند، که 11.91 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه مهر کوثر کرج

موسسه خیریه مهر کوثر کرج در سال 1382 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان البرز

خیریه خانه نیکان آینده

موسسه خیریه خانه نیکان آینده در سال 1393 فعالیت خود را با هدف نگهداری آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه شکرانه کودکان البرز

موسسه خیریه شکرانه کودکان البرز در سال 1396 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه مهر سهیلا

موسسه خیریه مهر سهیلا در سال 1393 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان البرز

همیاران سلامت پرور البرز

همیاران سلامت پرور البرز در سال 1392 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

گروه خیریه کیانا کرج

گروه خیریه کیانا کرج در سال 1382 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه ثنا گستران اکرام

موسسه خیریه ثنا گستران اکرام در سل 1392 فعالیت خود را با هدف سلامت و نیکوکاری آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه منان کثیر

موسسه خیریه منان کثیر در سال 1391 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت، فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه حدیث آفرینش

موسسه خیریه حدیث آفرینش در سال 1378  فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان البرز