176

اطلاعات کلی استان اردبیل

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی- اجتماعی استان اردبیل ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,356,689 نفر (1.775 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 438,940 خانوار (1.787 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : اردبیل با 594,689 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : مشگین شهر با 120,821 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: اردبیل با 480,292 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : اردبیل با 60,963 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: اردبیل با 533,726 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,219,456 نفر (1.802 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 362,527 خانوار (1.823 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 137,233 نفر (1.561 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 76,413 خانوار (1.638 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین جمعیت خانوار

***

آمار خانواده‌های دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 104,830 خانوار (1.739 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 70,233 خانوار (1.746 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 34,597 خانوار (1.725 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 59,718 خانوار (1.434 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 45,112 خانوار (2.421 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

23.883 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 0.66 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 45.276 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 19.373 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.29 درصد بیشتر و 0.85 درصد کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 48.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.4 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 56.3 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48.9 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.9 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 36.4 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 34 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 47.8 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.5 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 36.3 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 144,865 خانوار (2.256 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 106,862 خانوار (2.279 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 38,003 خانوار (2.192 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 69,377 خانوار (2.095 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 75,488 خانوار (2.426 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

33.003 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 6.85 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 49.734 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 29.477 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 12.57 درصد و 5.91 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 41.844 درصد و برای بخش شهری استان، 26.834 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.16 درصد و 6.78 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 96,547 خانوار (1.445 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 86,945 خانوار (1.517 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 9,602 خانوار (1.009 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 68,776 خانوار (1.286 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 27,771 خانوار (2.08 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

21.995 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 5.22 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 12.566 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 23.983 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 7.83 درصد و 4.82 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 15.394 درصد و برای بخش شهری استان، 26.602 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.21 درصد و 5.78 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 17.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 18.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 12.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 21.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 12.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 154.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 164.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 107.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 184.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 110.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,519.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مردسرپرست: 1,703.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 647 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,794.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,125.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 57,415 خانوار (1.849 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 31,437 خانوار (1.824 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 25,978 خانوار (1.88 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 28,420 خانوار (1.785 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 28,995 خانوار (1.916 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

13.08 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 0.43 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 33.997 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 8.672 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.38 درصد و 0.01 درصد بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کل : 106,861 خانوار (2.299 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 86,990 خانوار (2.311 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 19,871 خانوار (2.247 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری : 51,995 خانوار (2.061 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی : 54,866 خانوار (2.58 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی کشور)

73.766 درصد از خانوارهای سه دهک پایین استان، سه دهک پایین سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی هستند، که 1.44 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر زن سرپرست 52.288 درصد و برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر مرد سرپرست، 81.404 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.33 درصد و 1.17 درصد بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

انجمن ام اس استان اردبیل

انجمن ام اس استان اردبیل در سال 1386 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان اردبیل
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

کانون هموفیلی ایران اردبیل

کانون هموفیلی ایران اردبیل در سال 1385 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان اردبیل
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی

کارآفرینان نواندیش آرتا

کارآفرینان نواندیش آرتا در سال 1398 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی آغاز کرد.


استان اردبیل
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

خیریه درمانی عاشورا شاهرود کلور

خیریه درمانی عاشورا شاهرود کلور در سال 1390 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان اردبیل
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی سرعین

جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی سرعین در سال 1393 فعالیت خود را با هدف سلامت آغاز کرد.


استان اردبیل
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی

خانه خیریه حمایت از بیماران دیابتی اردبیل

خانه خیریه حمایت از بیماران دیابتی اردبیل در سال 1394 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان اردبیل
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

خیریه و غیرانتفاعی امام رضا اردبیل

خیریه و غیرانتفاعی امام رضا اردبیل در سال 1384 فعالیت خود را با هدف حمایت مالی و درمانی از بیماران نیازمند آغاز کرد.


استان اردبیل
کودکان و نوجوانان
بهداشت و درمان

خیریه قائم آل محمد (ص) اردبیل

خیریه قائم آل محمد (ص) اردبیل در سال 1389  فعالیت خود را با هدف حمایت از نیازمندان و مستمندان آغاز کرد.


استان اردبیل
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی بیله سوار

جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی بیله سوار در سال 1390 و با هدف کمک به ارتقای سطح سلامت روان جامعه تشکیل شده است.


استان اردبیل
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی
مسائل اجتماعی

بنیاد حمایت از کودکان سرطانی شمیم مهر استان اردبیل

بنیاد خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان آغاز کرد.


استان اردبیل
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن معلولین مشگین شهر

انجمن معلولین مشگین شهر در سال 1384 فعالیت خود را با هدف حمایت از معلولین آغاز کرد.


استان اردبیل
بهداشت و درمان

انجمن معلولین جسمی و حرکتی استان اردبیل

انجمن معلولین جسمی و حرکتی استان اردبیل در سال 1380 فعالیت خود را با هدف حمایت از معلولین آغاز کرد.


استان اردبیل
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن معلولین شهرستان خلخال

انجمن معلولین شهرستان خلخال سازمانی مردم‌نهاد است که در سال 1382 فعالیت خود را با هدف حمایت از معلولین آغاز کرد.


استان اردبیل
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه