53

اطلاعات کلی استان بوشهر

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 965,901 نفر (1.264 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 283,432 خانوار (1.154 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : دشتستان با 246,088 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : بوشهر با 99,339 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: دشتستان با 161,017 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : دشتستان با 31,004 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: دشتستان با 215,084 نفر

کل جمعیت ساکنین استان بوشهر که یارانه دریافت می‌کنند

***


تعداد خانوارهای ساکن استان بوشهر که یارانه دریافت می‌کنند

***


اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 855,846 نفر (1.265 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 230,550 خانوار (1.159 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 110,055 نفر (1.252 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 52,882 خانوار (1.134 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.7 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 2.1 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)


میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 34.4 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 31.9 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 45.1 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 34.9 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 33.6 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار در استان بوشهر

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 48.5 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 46.9 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 55.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48.8 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.1 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار در استان بوشهر

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 66,855 خانوار (1.109 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مردسرپرست دارای عضو سالمند: 44,005 خانوار (1.094 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 22,850 خانوار (1.139 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 41,957 خانوار (1.007 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 24,898 خانوار (1.336 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)
 • 23.588 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 0.96 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

آمار خانوارهای دارای عضو سالمند استان بوشهر

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 61,013 خانوار (0.95 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 41,162 خانوار (0.878 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 19,851 خانوار (1.145 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 35,281 خانوار (1.066 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 25,732 خانوار (0.827 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

21.527 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 4.63 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 37.538 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 17.854 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.37 درصد بیشتر و 5.72 درصد کمتر است.

سه دهک پایین استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 23.317 درصد و برای بخش شهری استان، 20.385 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 15.37 درصد کمتر و 0.34 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین استان بوشهر - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 83,453 خانوار (1.249 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 72,755 خانوار (1.27 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 10,698 خانوار (1.124 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 54,114 خانوار (1.012 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 29,339 خانوار (2.198 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

29.444 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 2.23 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 20.23 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 31.557 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.17 درصد کمتر و 2.75 درصد بیشتر است.

سه دهک بالای استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 26.586 درصد و برای بخش شهری استان، 31.266 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 9.99 درصد بیشتر و 1.11 درصد کمتر است.

سه دهک بالای استان بوشهر - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 30.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 32.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 22.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 32.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 28.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی ساکنین استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***


میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 258.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 275.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 184.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 265.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 247.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال ساکنین استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 2,171 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 2,396.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 1,187.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,311.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,950.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 53,864 خانوار (1.734 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 30,546 خانوار (1.772 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 23,318 خانوار (1.688 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 31,217 خانوار (1.96 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 22,647 خانوار (1.497 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

19.004 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 6.36 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.


خانوارهای تحت پوشش ساکن استان بوشهر - به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 220,681 خانوار (1.055 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 187,567 خانوار (1.07 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 33,114 خانوار (0.978 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 135,933 خانوار (0.963 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 84,748 خانوار (1.246 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

77.86 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 7.35 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوارهای دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی ساکن استان بوشهر

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مهرنیای وحدت جنوب

موسسه مهرنیای وحدت جنوب در سال 1396 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان بوشهر

رهپویان سلامت چغادک

موسسه رهپویان سلامت چغادک در سال 1387 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان بوشهر

خیریه حضرت مریم دیر

خیریه حضرت مریم دیر در سال 1383 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان بوشهر
خیریه

پرونگ سبز دير

موسسه پرونگ سبز دير در سال 1395 فعالیت خود را با هدف حفظ محیط زیست آغاز کرد.


استان بوشهر
انجمن

باران مهر لیان

موسسه خیریه باران مهر لیان، فعالیت خود را در سال 1389 با هدف کم رنگ کردن جلوه های دلخراش فقر از خانواده های آبرومند درون استان آغاز کرد.


استان بوشهر
خیریه

کلید بهشت دریا

موسسه کلید بهشت دریا در سال 1394 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان بوشهر

مهر دریا شهر آفتاب

موسسه مهر دریا شهر آفتاب در سال 1394 فعالیت خود را با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند آغاز کرد.


استان بوشهر

خیریه امواج عاطفه ها

خیریه امواج عاطفه ها در سال 1395 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان بوشهر
خیریه