201

اطلاعات کلی استان آذربایجان شرقی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی- اجتماعی استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 3,949,263 نفر (5.162 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 1,310,808 خانوار (5.334 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: تبریز با 1,720,568 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: تبریز با 231,466 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: تبریز با 1,489,102 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: تبریز با 185,304 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: تبریز با 1,535,264 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 3,542,273 نفر (5.231 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 1,080,326 خانوار (5.427 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 406,990 نفر (4.626 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 230,482 خانوار (4.937 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مردسرپرست: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

آمار خانواده‌های دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 352,326 خانوار (5.84 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 239,272 خانوار (5.944 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 113,054 خانوار (5.633 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 244,786 خانوار (5.877 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 107,540 خانوار (5.758 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.879 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 2.33 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 49.051 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 22.148 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.06 درصد و 1.93 درصد بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50.3 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.7 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 58.1 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 51 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 49 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

میانگین سن اعضای خانواده

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 38.2 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مردسرپرست: 35.6 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 50.2 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 38.9 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 36.7 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 390,845 خانوار (6.081 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 293,887 خانوار (6.263 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 96,958 خانوار (5.587 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 201,023 خانوار (6.07 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 189,822 خانوار (6.092 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

29.817 درصد از خانوارهای استان ، سه دهک پایین هستند، که 3.66 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 42.067 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 27.204 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.89 درصد و 3.63 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 44.836 درصد و برای بخش شهری استان، 22.652 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.17 درصد و 2.6 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 313,273 خانوار (4.685 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 277,513 خانوار (4.84 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 35,760 خانوار (3.756 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 256,398 خانوار (4.795 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 56,875 خانوار (4.249 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

23.899 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 3.31 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 15.515 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 25.688 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.88 درصد و 3.12 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 13.434 درصد و برای بخش شهری استان، 28.892 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.18 درصد و 3.49 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 23.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 24.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 18.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 28.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 13.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 184.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 194.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 138.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 218.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 114 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,619.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,798.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 781.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,916.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 996.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 137,696 خانوار (4.426 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 80,496 خانوار (4.66 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 57,200 خانوار (4.134 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 76,584 خانوار (4.807 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 61,112 خانوار (4.026 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

10.505 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 2.15 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 24.818 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 7.451 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.82 درصد و 1.23 درصد کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کل: 309,329 خانوار (6.654 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی: 249,708 خانوار (6.633 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی: 59,621 خانوار (6.743 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری: 161,773 خانوار (6.413 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی: 147,556 خانوار (6.939 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی کشور)

79.144 درصد از خانوارهای سه دهک پایین استان ، سه دهک پایین سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی هستند، که 6.81 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر زن سرپرست 61.492 درصد و برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر مرد سرپرست، 84.967 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 10.54 درصد و 4.73 درصد بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه المهدی میانه

موسسه خیریه المهدی میانه در سال 1383 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه افق سبز آذرشهر

موسسه خیریه افق سبز آذرشهر در سال 1387 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه الزهرا (س) اهر

موسسه خیریه الزهرا (س) اهر در سال 1383 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امام حسن (ع) تیل

موسسه خیریه امام حسن (ع) تیل در سال 1387 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه آیدین هوراند

موسسه خیریه آیدین هوراند در سال 1387 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه الماس ارس

موسسه خیریه الماس ارس در سال 1392 فعالیت خود را با هدف توانبخشی و نگهداری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه زینبیه شهرستان بناب

موسسه خیریه زینبیه شهرستان بناب در سال 1385 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه شفای ارسباران

موسسه خیریه شفای ارسباران ر سال 1389 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امید نو میانه

موسسه خیریه امید نو میانه در سال 1389 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه سرای مهر مرند

موسسه خیریه سرای مهر مرند در سال 1393 فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امام علی ارسی

موسسه خیریه امام علی ارسی در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه فجر اهر

موسسه خیریه فجر اهر در سال 1388 فعالیت خود را با هدف توانمندسازی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی