115

اطلاعات کلی استان گلستان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان گلستان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,922,340 نفر (2.513 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 618,399 خانوار (2.516 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: گرگان با 439,546 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: گنبدکاووس با 210,624 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: گرگان با 310,941 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: گرگان با 55,553 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: گرگان با 383,993 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,718,339 نفر (2.538 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 504,037 خانوار (2.532 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 204,001 نفر (2.319 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 114,362 خانوار (2.45 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.1 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 32.8 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 45.4 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.4 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 33.8 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 47.2 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 45.8 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 53.3 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48.3 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 46 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 129,918 خانوار (2.154 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 86,504 خانوار (2.149 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 43,414 خانوار (2.163 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 69,071 خانوار (1.658 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 60,847 خانوار (3.258 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

21.009 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 3.54 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 230,266 خانوار (3.583 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 177,280 خانوار (3.778 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 52,986 خانوار (3.053 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 83,139 خانوار (2.511 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 147,127 خانوار (4.722 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

37.236 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 11.08 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 46.332 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 35.172 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 9.16 درصد و 11.6 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 47.462 درصد و برای بخش شهری استان، 26.957 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 8.8 درصد و 6.91 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 117,196 خانوار (1.753 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 100,931 خانوار (1.76 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 16,265 خانوار (1.708 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 82,097 خانوار (1.535 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 35,099 خانوار (2.622 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

18.952 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 8.25 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 14.222 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 20.025 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.17 درصد و 8.78 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 11.323 درصد و برای بخش شهری استان، 26.619 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.29 درصد و 5.76 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 17.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 18.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 13.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 24.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 10.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 151.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 159.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 116.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 210.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 92.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,318.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,469 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 655 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,761.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 877.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 102,548 خانوار (3.296 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 54,616 خانوار (3.162 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 47,932 خانوار (3.464 درصداز کل خانوارهای  زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 41,736 خانوار (2.62 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 60,812 خانوار (4.006 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

16.583 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 3.92 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 533,800 خانوار (2.549 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 448,107 خانوار (2.553 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 85,693 خانوار (2.529 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 266,096 خانوار (1.884 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 267,704 خانوار (3.926 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

86.32 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 1.11 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه بعثت مینودشت

خیریه بعثت مینودشت، با هدف نگهداری و حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، در سال 1386 تاسیس شد.


استان گلستان

کانون هموفیلی ایران گلستان

کانون هموفیلی ایران گلستان در سال 1345 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی به بیماران هموفیلی می باشد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه گلستان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه گلستان در سال   فعالیت خود را با هدف رسیدگی و کمک به بیماران مبتلا به سرطان و صعب‌ العلاج آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

مسیر سبز رهایی

موسسه مسیر سبز رهایی در سال 1385فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

خیریه مهرورزان هلال گلستان

خیریه مهرورزان هلال گلستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران نیازمند آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

خیریه احسان گلستان

خیریه احسان گلستان در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان گلستان

راهیان بهبودی گلستان

راهیان بهبودی گلستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشت و سلامت به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

انجمن سبا مهر آفرین

.انجمن سبا مهر آفرین در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد


استان گلستان

خیریه وحدت گمیشان

خیریه وحدت گمیشان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آغاز کرد.


استان گلستان

خود باوران کوثر

خود باوران کوثر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری، اشتغال و کارآفرینی آغازکرد.


استان گلستان