188

اطلاعات کلی استان همدان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان همدان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,820,088 نفر (2.379 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 600,854 خانوار (2.445 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: همدان با 651,320 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: همدان با 142,145 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: همدان با 509,175 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: همدان با 73,652 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: همدان با 577,668 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,619,971 نفر (2.392 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 488,644 خانوار (2.455 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 200,117 نفر (2.275 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 112,210 خانوار (2.404 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 37.7 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 35.1 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 49.1 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 38.3 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 36.9 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50.2 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.4 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 57.7 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 50.7 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 49.5 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 159,308 خانوار (2.641 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 105,312 خانوار (2.616 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 53,996 خانوار (2.69 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 94,009 خانوار (2.257 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 65,299 خانوار (3.496 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.514 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.97 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 191,205 خانوار (2.975 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 140,386 خانوار (2.992 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 50,819 خانوار (2.929 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 83,762 خانوار (2.529 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 107,443 خانوار (3.448 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

31.822 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 5.67 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 45.289 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 28.73 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 8.12 درصد و 5.16 درصد بیشتر است.


سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 42.659 درصد و برای بخش شهری استان، 24.001 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.99 درصد و 3.95 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 133,896 خانوار (2.003 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 117,406 خانوار (2.048 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 16,490 خانوار (1.732 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 100,176 خانوار (1.873 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 33,720 خانوار (2.519 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

22.284 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 4.92 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 14.696 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 24.027 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.7 درصد و 4.78 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 13.388 درصد و برای بخش شهری استان، 28.704 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.22 درصد و 3.67 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 21.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 23 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 15.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 27.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 12.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 176.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 185.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 134.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 223.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 110.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,501.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,682.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 714.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,874.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 985.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 69,252 خانوار (2.226 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 34,866 خانوار (2.018 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 34,386 خانوار (2.485 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 31,811 خانوار (1.997 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 37,441 خانوار (2.466 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

11.526 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 1.13 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 532,149 خانوار (2.541 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 447,256 خانوار (2.548 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 84,893 خانوار (2.505 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 308,919 خانوار (2.188 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 223,230 خانوار (3.274 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

88.565 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 3.35 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

کانون هموفیلی ایران همدان

کانون هموفیلی ایران همدان در سال 1395 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران هموفیلی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان همدان

انجمن خیریه تالاسمی همدان

انجمن خیریه تالاسمی همدان، در سال 1389 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران تالاسمی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان همدان

خیریه مرحوم رضا سوداگر

خیریه مرحوم رضا سوداگر، در سال 1395فعالیت خود را با هدف نگهداری از سالمندان نیازمند آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان همدان

دارالایتام مهدیه همدان

 مؤسسه دارالایتام مهدیه همدان در سال ۱۳۵۱ به همت جمعی از معتمدان شهر همدان  و همچنین تلاش های بی دریغ حاج سید جواد حجازی  به منظور حمایت از ایتام نیازمند تأسیس شد.


بهداشت و درمان
استان همدان

خیریه گلهای نسیم همدان

خیریه گلهای نسیم همدان، در سال 1389 فعالیت خود را با هدف نگهداری از کودکان بی سرپرست آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان همدان

انجمن خیریه پویندگان مهر همدان

انجمن خیریه پویندگان مهر همدان در سال 1384فعالیت خود را با هدف انجام امور فرهنگی اجتماعی، مشاوره و مددکاری، اشتغال و کارآفرینی، بازتوانی زنان و تحکیم بنیان خانواده آغاز کرد.


استان همدان