122

اطلاعات کلی استان هرمزگان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان هرمزگان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,713,323 نفر (2.241 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 489,526 خانوار (1.993 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : بندرعباس با 598,854 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : میناب با 180,179 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: بندرعباس با 436,831 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : بندرعباس با 70,010 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: بندرعباس با 528,844 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,513,950 نفر (2.238 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 397,836 خانوار (2.0 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 199,373 نفر (2.268 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 91,690 خانوار (1.966 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.8 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 2.2 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.7 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 31.9 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 29.8 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 40.8 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 32.6 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 31.1 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 46.8 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 45.2 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 54.1 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 46.7 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 46.9 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 98,400 خانوار (1.633 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 63,624 خانوار (1.582 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 34,776 خانوار (1.734 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 46,630 خانوار (1.12 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 51,770 خانوار (2.779 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

20.101 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 4.45 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 164,968 خانوار (2.569 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 120,450 خانوار (2.569 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 44,518 خانوار (2.568 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 58,300 خانوار (1.761 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 106,668 خانوار (3.428 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

33.7 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 7.55 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 48.553 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 30.276 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 11.38 درصد و 6.71 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 44.342 درصد و برای بخش شهری استان، 23.416 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.66 درصد و 3.37 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 107,647 خانوار (1.611 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 93,871 خانوار (1.638 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 13,776 خانوار (1.448 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 72,006 خانوار (1.347 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 35,641 خانوار (2.67 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

21.99 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 5.22 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 15.025 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 23.595 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.37 درصد و 5.21 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 14.816 درصد و برای بخش شهری استان، 28.922 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.78 درصد و 3.46 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 17.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 19 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 13.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 24.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 11.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 179.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 192.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 125 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 224.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 133.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,661.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,849.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 846.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,076.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,232.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 104,881 خانوار (3.377 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 58,715 خانوار (3.406 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 46,166 خانوار (3.341 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 35,540 خانوار (2.232 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 69,341 خانوار (4.583 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

21.425 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 8.78 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 388,415 خانوار (1.856 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 327,274 خانوار (1.866 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 61,141 خانوار (1.806 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 206,551 خانوار (1.463 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 181,864 خانوار (2.673 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

79.345 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 5.86 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

دستان مهربان کیش

دستان مهربان کیش، در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات درمانی به کودکان بدسرپرست آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان هرمزگان

کانون هموفیلی هرمزگان

کانون هموفیلی هرمزگان فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات درمانی به بیماران آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان هرمزگان

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی قشم

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی قشم در سال 1394 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی به بیماران تالاسمی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان هرمزگان

کیش مهر کتایون (کمک)

کیش مهر کتایون (کمک) بنیادی نیکوکارانه و مستقل است که در اسفند ماه سال 1391 با شماره 185 به ثبت رسید و با اهداف عالی انسانی، اجتماعی و فرهنگی شروع به فعالیت کرده است.


بهداشت و درمان
استان هرمزگان

فاروق بندر سیریک

موسسه فاروق بندر سیریک، در سال 1392 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان هرمزگان

نهال مهر امید

موسسه نهال مهر امید در سال 1397 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان هرمزگان

خیرالنساء عباسی

خیرالنساء عباسی در سال 1385فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به معلولین آغاز کرد.


استان هرمزگان

خیریه نور وحدت بندر کنگ

خیریه نور وحدت بندر کنگ در سال 1396 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی کودکان نیازمند آغاز کرد.


استان هرمزگان