205

اطلاعات کلی استان ایلام

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 599,320 نفر (0.783 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 177,632 خانوار (0.723 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: ایلام با 222,539 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: سیروان و چرداول با 69,973 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: ایلام با 175,851 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: ایلام با 23,284 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: ایلام با 199,255 نفر

کل جمعیت ساکنین استان ایلام که یارانه دریافت می‌کنند

***


تعداد خانوارهای ساکن استان ایلام که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 535,275 نفر (0.791 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 147,645 خانوار (0.742 درصد از کل خانوارهای یاران هبگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 64,045 نفر (0.728 درصد از کل جمعیت خانوارهای یاران هبگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 29,987 خانوار  (0.642 درصد از کل خانوارهای یاران هبگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.6 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 2.1 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)


میانگین بعد خانوار در استان ایلام

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.2 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 32.8 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 47.1 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 35.4 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 35 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار در استان ایلام

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 49.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.2 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 58.5 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 49.9 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 50 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار در استان تهران

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 49.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.2 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 58.5 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 49.9 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 50 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار در استان تهران

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 46,293 خانوار (0.767 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 31,102 خانوار (0.773 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 15,191 خانوار (0.757 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 26,560 خانوار (0.638 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 19,733 خانوار (1.057 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.061 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.51 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

آمار خانوارهای دارای عضو سالمند استان تهران

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 37,171 خانوار (0.578 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 26,613 خانوار (0.567 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 10,558 خانوار (0.608 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 16,578 خانوار (0.501 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 20,593 خانوار (0.661 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

20.926 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 5.23 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 35.209 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 18.025 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.96 درصد و 5.55 درصد کمتر است.

سه دهک پایین استان ایلام - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 28.557 درصد و برای بخش شهری استان، 15.711 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 10.11 درصد و 4.34 درصد کمتر است.

سه دهک پایین استان ایلام - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 49,816 خانوار (0.745 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 43,727 خانوار (0.763 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 6,089 خانوار (0.64 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 35,830 خانوار (0.67 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 13,986 خانوار (1.045 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

28.044 درصد از خانوارهای استان ، سه دهک بالا هستند، که 0.84 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 20.305 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مردسرپرست، 29.616 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.09 درصد کمتر و 0.81 درصد بیشتر است.

سه دهک بالای استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 19.395 درصد و برای بخش شهری استان، 33.956 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.79 درصد و 1.58 درصد بیشتر است.

سه دهک بالای استان تهران - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 26 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 27.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 19.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 31.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 17.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی ساکنین استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین
***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 229.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 236.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 195.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 277.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 160.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال ساکنین استان ایلام - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,961.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 2,136.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 1,101.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,323.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,433.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب استان ایلام - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 43,299 خانوار (1.392 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 27,325 خانوار (1.582 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 15,974 خانوار (1.154 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 20,442 خانوار (1.283 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 22,857 خانوار (1.506 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

24.376 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 11.72 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوارهای تحت پوشش ساکن استان ایلام - به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 159,736 خانوار (0.763 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 136,080 خانوار (0.775 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 23,656 خانوار (0.698 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 95,339 خانوار (0.675 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 64,397 خانوار (0.944 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)
 • 89.925 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 4.71 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوارهای دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی ساکن استان ایلام

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

نسیم رحمت سید محمد عابد

نسیم رحمت سید محمد عابد در سال 1396 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

انجمن خیریه تالاسمی ایلام

انجمن خیریه تالاسمی ایلام در سال 1395 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

خیریه نسیم وصال نیکان

خیریه نسیم وصال نیکان در سال 1394 فعالیت خود را با هدف کمک مالی به زوج ها و دانشجویان نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام

میعادگاه مهر زاگرس

میعادگاه مهر زاگرس در سال 1391 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی در زمینه بهداشت و سلامت آغاز کرد.


استان ایلام

جامعه معلولین ایلام

جامعه معلولین ایلام در سال 1386 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به معلولین آغاز کرد.


استان ایلام

خیریه گل نرگس آل محمد(ص)

خیریه گل نرگس آل محمد(ص) در سال 1385 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی به کودکان نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام

ثنا باران سروستان

ثنا باران سروستان در سال 1396 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام

خیریه هدایت اله رضوانفر

خیریه هدایت اله رضوانفر در سال 1374 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان