1308

اطلاعات کلی استان اصفهان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی- اجتماعی استان اصفهان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 4,724,506 نفر (6.18 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 1,583,533 خانوار (6.449 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : اصفهان با 1,929,793 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : اصفهان با 270,790 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: اصفهان با 1,659,003 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : اصفهان با 216,329 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: اصفهان با 1,713,464 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

آمار دریافت کنندگان یارانه به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 4,230,081 نفر (6.252 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 1,300,763 خانوار (6.539 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مردسرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 494,425 نفر (5.625 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 282,770 خانوار (6.062 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مردسرپرست: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

آمار خانواده‌های دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 430,926 خانوار (7.149 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 293,147 خانوار (7.288 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 137,779 خانوار (6.871 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 340,354 خانوار (8.173 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 90,572 خانوار (4.862 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)
 • 27.213 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 2.67 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.
 • این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 48.725 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 22.537 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.74 درصد و 2.32 درصد بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 51.1 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 49.5 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 58.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 51.6 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 49.5 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 38.9 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 36.4 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 50.2 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 39.4 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 37.2 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 278,954 خانوار (4.344 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 198,308 خانوار (4.23 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 80,646 خانوار (4.651 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 193,084 خانوار (5.832 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 85,870 خانوار (2.76 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

17.616 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 8.54 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 28.52 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 15.246 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 8.65 درصد و 8.32 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 22.674 درصد و برای بخش شهری استان، 16.026 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 16.01 درصد و 4.02 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 525,165 خانوار (7.859 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 457,989 خانوار (7.992 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 67,176 خانوار (7.059 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 426,472 خانوار (7.976 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 98,693 خانوار (7.393 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

33.164 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 5.95 درصد از متوسط کشوری بیشتر است. این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 23.756 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 35.209 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.36 درصد و 6.4 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 26.06 درصد و برای بخش شهری استان، 35.397 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 9.46 درصد و 3.02 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 31.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 33.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 23.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 34.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 22.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 251.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 264.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 192.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 272 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 187.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 2,149.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 2,380.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 1,088.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,299.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,671.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 147,943 خانوار (4.764 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 79,498 خانوار (4.612 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 68,445 خانوار (4.954 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 94,677 خانوار (5.946 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 53,266 خانوار (3.52 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

9.343 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 3.3 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 24.205 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 6.112 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.41 درصد و 2.55 درصد کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کل : 205,287 خانوار (4.416 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 162,428 خانوار (4.314 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی : 42,859 خانوار (4.847 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری : 149,371 خانوار (5.922 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی : 55,916 خانوار (2.629 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی کشور)

73.592 درصد از خانوارهای سه دهک پایین استان، سه دهک پایین سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی هستند، که 1.26 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر زن سرپرست 53.145 درصد و برای خانوارهای سه دهک پایین یارانه بگیر مرد سرپرست، 81.907 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.19 درصد و 1.67 درصد بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه اتیسم مهر آفرین

خیریه اتیسم مهرآفرین در سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

سفیران سرزمین آفتاب استان اصفهان

موسسه سفیران سرزمین آفتاب استان اصفهان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی و مذهبی آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی
دینی و مذهبی

کانون سنگر سازان بی سنگر

کانون سنگر سازان بی سنگر در سال 1390 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی آغاز کرد.


استان اصفهان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

فریاد آوارگان طبیعت

موسسه فریاد آوارگان طبیعت در سال 1394 فعالیت خود را با هدف امور زیست محیطی آغاز کرد.


استان اصفهان
حیوانات و محیط زیست
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن زرتشتيان اصفهان

انجمن زرتشتيان اصفهان در سال 1344 فعالیت خود را با هدف امور اقوام و روابط بین الملل آغاز کرد.


استان اصفهان
اقوام و روابط بین‌الملل

بنياد ازدواج اسلامي اصفهان

بنياد ازدواج اسلامي اصفهان در سال 1363 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی

انجمن نسيم مهرباني با حيوانات

انجمن نسيم مهرباني با حيوانات در سال 1398 فعالیت خود را با هدف امور زیست محیطی آغاز کرد.


استان اصفهان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
حیوانات و محیط زیست
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

سفير راه مردم

موسسه سفير راه مردم در سال 1389 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
نیازهای اساسی

انجمن حقوق شهروندی مهر اصفهان

انجمن حقوق شهروندی مهر اصفهان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی آغاز کرد.


استان اصفهان
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خيريه امام رضا علیه السلام كشه اصفهان

خيريه امام رضا علیه السلام كشه اصفهان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه

جاده امن امید اصفهان

موسسه جاده امن امید اصفهان در سال 1395 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی آغاز کرد.


استان اصفهان
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی