160

اطلاعات کلی استان لرستان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان لرستان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,920,575 نفر (2.51 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 600,982 خانوار (2.445 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: خرم آباد با 532,320 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: خرم آباد با 160,398 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: خرم آباد با 371,922 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: خرم آباد با 64,936 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: خرم آباد با 467,384 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,697,224 نفر (2.507 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 484,983 خانوار (2.436 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 223,351 نفر (2.539 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 115,999 خانوار (2.485 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.6 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 33 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 46.5 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.4 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 34.4 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 49 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.3 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 56.1 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 49.5 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.2 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 147,956 خانوار (2.453 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 95,787 خانوار (2.379 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 52,169 خانوار (2.599 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 92,514 خانوار (2.221 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 55,442 خانوار (2.968 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 194,188 خانوار (3.021 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 143,650 خانوار (3.061 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 50,538 خانوار (2.912 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 93,769 خانوار (2.832 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 100,419 خانوار (3.223 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

32.312 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 6.16 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 43.568 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 29.62 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.39 درصد و 6.05 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 42.824 درصد و برای بخش شهری استان، 25.586 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.16 درصد و 5.54 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 122,126 خانوار (1.827 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 105,196 خانوار (1.835 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 16,930 خانوار (1.778 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 92,421 خانوار (1.728 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 29,705 خانوار (2.219 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

20.321 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 6.89 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 14.595 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 21.691 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.8 درصد و 7.11 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 12.668 درصد و برای بخش شهری استان، 25.218 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.94 درصد و 7.16 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 18.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 19.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 14.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 23.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 10.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 152 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 159.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 119.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 188.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 95 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,447.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,614 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 749.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,740.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 988.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 127,967 خانوار (4.113 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 73,973 خانوار (4.283 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 53,994 خانوار (3.902 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 60,688 خانوار (3.81 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 67,279 خانوار (4.432 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

21.293 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 8.63 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 546,616 خانوار (2.61 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 452,732 خانوار (2.579 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 93,884 خانوار (2.771 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 332,800 خانوار (2.357 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 213,816 خانوار (3.136 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

90.954 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 5.74 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه ایتام الغدیر بروجرد

 موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد در سال 1389 فعالیت خود را با هدف حمایت از ایتام آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
استان لرستان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

کانون هموفیلی لرستان

کانون هموفیلی لرستان فعالیت خود را با هدف توانیابی و بازپروری بیماران هموفیلی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان لرستان

خیریه نازنین زهرا خرم آباد

خیریه نازنین زهرا خرم آباد در سال 1395 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
استان لرستان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

نبض زندگی الیگودرز

موسسه نبض زندگی الیگودرز در سال 1397 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه یاس کبود اشترینان

خیریه یاس کبود اشترینان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

خیریه طه الیگودرز

خیریه طه الیگودرز در سال 1385 فعالیت خود را با هدف کمک به خانواده های نیازمند آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا، در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور نیکوکاری و خیریه، امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان لرستان

شجره طیبه خرم آباد

موسسه شجره طیبه خرم آباد، در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

حریم آرامش

موسسه حریم آرامش در سال 1390 فعالیت خود را در زمینه فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان لرستان

طراحان همیار دادآیین

موسسه طراحان همیار دادآیین در سال 1389 فعالیت خود را با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه طلوع مهر هیوا

خیریه طلوع مهر هیوا در سال 1400 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان لرستان

سفیران ورزش زاگرس

سفیران ورزش زاگرس در سال 1401 فعالیت خود را با هدف امور جوانان آغاز کرد.


استان لرستان