197

اطلاعات کلی استان مرکزی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان مرکزی ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,391,402 نفر (1.819 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 469,878 خانوار (1.912 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: اراک با 565,634 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: اراک با 80,106 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: اراک با 485,528 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: اراک با 60,164 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: اراک با 505,470 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,240,281 نفر (1.832 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 382,419 خانوار (1.921 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 151,121 نفر (1.718 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 87,459 خانوار (1.874 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.7 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 2.9 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 38.5 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 36 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 49.7 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 37.9 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 40.2 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50.6 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.9 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 57.9 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 50.1 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 51.8 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 122,841 خانوار (2.036 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 81,505 خانوار (2.025 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 41,336 خانوار (2.06 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 82,609 خانوار (1.983 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 40,232 خانوار (2.154 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.143 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.6 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 103,076 خانوار (1.604 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 70,815 خانوار (1.509 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 32,261 خانوار (1.859 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 57,774 خانوار (1.745 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 45,302 خانوار (1.454 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

21.937 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 4.22 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 36.887 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 18.518 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.29 درصد و 5.05 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 35.084 درصد و برای بخش شهری استان، 16.955 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.58 درصد و 3.1 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 125,604 خانوار (1.879 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 109,595 خانوار (1.911 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 16,009 خانوار (1.681 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 105,568 خانوار (1.974 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 20,036 خانوار (1.497 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

26.731 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 0.48 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 18.305 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 28.658 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.09 درصد و 0.15 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 15.517 درصد و برای بخش شهری استان، 30.981 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.09 درصد و 1.4 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 25.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 27.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 17.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 30.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حسا بهای بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 14.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 211.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 226.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 147.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 242.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 130.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,746.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,958.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 823.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,000.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,077.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 57,597 خانوار (1.851 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 29,073 خانوار (1.683 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 28,524 خانوار (2.061 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 30,091 خانوار (1.889 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 27,506 خانوار (1.812 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)
 • 12.258 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 0.4 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 406,474 خانوار (1.941 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 342,775 خانوار (1.953 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 63,699 خانوار (1.88 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 298,610 خانوار (2.115 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 107,864 خانوار (1.582 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

86.506 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 1.3 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه شجره طوبی

خیریه شجره طوبی در سال 1388 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغازکرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
استان مرکزی
دینی و مذهبی

خیریه همای رحمت امیر المومنین ساوه

خیریه همای رحمت امیر المومنین(ع) ساوه در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زندانیان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
استان مرکزی
دینی و مذهبی

خیریه امام رضا(ع) استان مرکزی

خیریه امام رضا(ع) استان مرکزی در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری در حوزه کودکان آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
استان مرکزی
مسائل اجتماعی

لبخند مبین آرا

لبخند مبین آرا حامی  در سال 1395فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
استان مرکزی
پژوهشی و تحقیقاتی