77

اطلاعات کلی استان خراسان شمالی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان خراسان شمالی ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 948,149 نفر (1.239 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 300,181 خانوار (1.221 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: بجنورد با 334,066 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: بجنورد با 126,808 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: بجنورد با 207,258 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: بجنورد با 33,849 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: بجنورد با 300,217 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 847,810 نفر (1.252 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 243,714 خانوار (1.224 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 100,339 نفر (1.141 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 56,467 خانوار (1.21 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.2 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 32.5 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 46.7 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 35.4 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 34.9 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 47.7 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 46 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 55 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 47.9 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 47.4 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 68,955 خانوار (1.143 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 44,947 خانوار (1.117 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 24,008 خانوار (1.196 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 34,323 خانوار (0.824 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 34,632 خانوار (1.854 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

22.971 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.58 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 115,209 خانوار (1.792 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 85,472 خانوار (1.822 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 29,737 خانوار (1.714 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 42,077 خانوار (1.271 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 73,132 خانوار (2.347 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

38.38 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 12.23 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 52.663 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 35.071 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 15.49 درصد و 11.5 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 51.122 درصد و برای بخش شهری استان، 26.779 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 12.46 درصد و 6.73 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 53,126 خانوار (0.795 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 46,850 خانوار (0.817 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 6,276 خانوار (0.659 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 40,727 خانوار (0.762 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 12,399 خانوار (0.926 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

17.698 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 9.51 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 11.114 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 19.223 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 9.28 درصد و 9.58 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 8.667 درصد و برای بخش شهری استان، 25.92 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 7.94 درصد و 6.46 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 15.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 16.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 11.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 21.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 8.7 میلیونریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 138.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 147 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 99.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 188.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 83 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,253.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,422.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 524.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,730 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 729.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 62,161 خانوار (1.998 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 34,696 خانوار (2.009 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 27,465 خانوار (1.985 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 23,802 خانوار (1.494 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 38,359 خانوار (2.527 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

20.708 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 8.05 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 260,577 خانوار (1.244 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 218,759 خانوار (1.246 درصد از کل خانوارهای مردسرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 41,818 خانوار (1.234 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 137,527 خانوار (0.974 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 123,050 خانوار (1.805 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

86.807 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 1.6 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

انجمن ام اس خراسان شمالی

انجمن ام اس خراسان شمالی در سال 1391فعالیت خود را باهدف ارائه خدمات درمانی به بیماران ام اس آغاز کرد.


استان خراسان شمالی
بهداشت و درمان

انجمن جوانان تالاسمی خراسان شمالی

انجمن جوانان تالاسمی خراسان شمالی در سال 1395 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی آغاز کرد.


استان خراسان شمالی
بهداشت و درمان

خیریه مروارید نهفته مهر اترک

خیریه مروارید نهفته مهر اترک در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران آغاز کرد.


استان خراسان شمالی
بهداشت و درمان

پیوند مهربخش اترک

پیوند مهربخش اترک در سال 1393 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی آغاز کرد.


استان خراسان شمالی

خیریه محسنین بجنورد

خیریه محسنین بجنورد در سال 1393 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان شمالی