92

اطلاعات کلی استان قزوین

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان قزوین ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,252,194 نفر (1.637 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 413,111 خانوار (1.681 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : قزوین با 555,857 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : قزوین با 138,537 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: قزوین با 417,320 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : قزوین با 55,573 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: قزوین با 500,284 نفر

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,132,806 نفر (1.673 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 343,924 خانوار (1.728 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 119,388 نفر (1.357 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 69,187 خانوار (1.482 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.7 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین جمعیت خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 36.7 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 34.5 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 48.1 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.8 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 36.5 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 49 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.5 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 56.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 49.1 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.7 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 93,743 خانوار (1.554 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 63,161 خانوار (1.569 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 30,582 خانوار (1.524 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 62,956 خانوار (1.512 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 30,787 خانوار (1.648 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

22.692 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.86 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 93,645 خانوار (1.457 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 68,241 خانوار (1.454 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 25,404 خانوار (1.464 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 50,867 خانوار (1.536 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 42,778 خانوار (1.373 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

22.668 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 3.49 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 36.718 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 19.842 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.45 درصد و 3.73 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 32.655 درصد و برای بخش شهری استان، 18.031 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.01 درصد و 2.02 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 104,261 خانوار (1.559 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 92,018 خانوار (1.605 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 12,243 خانوار (1.286 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 81,149 خانوار (1.517 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 23,112 خانوار (1.727 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

25.238 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 1.97 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 17.696 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 26.755 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.7 درصد و 2.05 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 17.643 درصد و برای بخش شهری استان، 28.765 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.03 درصد بیشتر و 3.61 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 22.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 23.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 16.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 26.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 14.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 181.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 191.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 133.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 205.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 129.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,665.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,840.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 797.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,871 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,224.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 50,566 خانوار (1.625 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 29,967 خانوار (1.735 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 20,599 خانوار (1.489 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 27,286 خانوار (1.713 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 23,280 خانوار (1.534 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

12.24 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 0.42 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 367,492 خانوار (1.755 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 314,707 خانوار (1.793 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 52,785 خانوار (1.558 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 253,067 خانوار (1.792 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 114,425 خانوار (1.678 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

88.957 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 3.75 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

کانون هموفیلی ایران قزوین

کانون هموفیلی ایران قزوین فعالیت خود را در سال 1346با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین، فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان سرطانی آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان قزوین
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

حمایت از بیماران خاص استان قزوین

موسسه حمایت از بیماران خاص استان قزوین در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران خاص آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

خیریه همت زنان

خیریه همت زنان در سال 1385 فعالیت خود را با هدف امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان قزوین

مرکز بهداشتی و درمانی نبی اکرم

مرکز بهداشتی و درمانی نبی اکرم در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

مرکز قرانی وحی مبین

مرکز قرانی وحی مبین در سال 1386 فعالیت خود را با هدف آموزش در زمینه فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان قزوین

نابینایان استان قزوین

موسسه نابینایان استان قزوین در سال 1379 فعالیت خود را با هدف توانمندسازی نابینایان آغاز کرد.


استان قزوین