191

اطلاعات کلی استان سمنان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان سمنان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 623,587 نفر (0.815 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 213,304 خانوار (0.868 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : شاهرود با 209,571 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : شاهرود با 44,246 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: شاهرود با 165,325 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : شاهرود با 26,108 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: شاهرود با 183,463 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***


تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 551,404 نفر (0.814 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 171,265 خانوار (0.86 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 72,183 نفر (0.82 درصد از کل جمعیت خانوارهای یاران هبگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 42,039 خانوار (0.901 درصد از کل خانوارهای یاران هبگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 2.9 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.7 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 2.9 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 38.6 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 35.9 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 49.8 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 38.6 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 38.6 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50.4 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.7 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 57.3 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 50.4 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 50.1 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 57,139 خانوار (0.947 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 37,575 خانوار (0.933 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 19,564 خانوار (0.975 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 44,940 خانوار (1.079 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 12,199 خانوار (0.653 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.788 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 2.24 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 37,086 خانوار (0.577 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 25,985 خانوار (0.554 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 11,101 خانوار (0.64 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 23,407 خانوار (0.707 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 13,679 خانوار (0.439 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

17.386 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 8.77 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 26.406 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 15.172 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 10.77 درصد و 8.4 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 30.673 درصد و برای بخش شهری استان، 13.874 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 7.99 درصد و 6.18 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 64,007 خانوار (0.957 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 54,765 خانوار (0.955 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 9,242 خانوار (0.971 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 56,792 خانوار (1.062 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 7,215 خانوار (0.539 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

30.007 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 2.8 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 21.984 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 31.977 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 1.59 درصد و 3.17 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***


این مقدار برای بخش روستایی استان، 16.179 درصد و برای بخش شهری استان، 33.663 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.43 درصد کمتر و 1.28 درصد بیشتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***


میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 34.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 37.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 22.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 39 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‎‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 16.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 253.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 271 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 181.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 283.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 137.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,875.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 2,108.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 927.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,077.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,110.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 21,243 خانوار (0.683 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 11,849 خانوار (0.686 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 9,394 خانوار (0.679 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 12,768 خانوار (0.801 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 8,475 خانوار (0.558 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

9.959 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 2.7 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 180,598 خانوار (0.862 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 150,126 خانوار (0.855 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 30,472 خانوار (0.899 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 143,431 خانوار (1.016 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 37,167 خانوار (0.545 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

84.667 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 0.54 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

بنیاد نیکوکاران راه آسمان

بنیاد نیکوکاران راه آسمان در سال 1391 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سمنان
کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
پژوهشی و تحقیقاتی

محبین الائمه کومش

موسسه محبین الائمه کومش در سال 1392 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان سمنان

خیریه ساقی کوثر کومش

«موسسه خیریه ساقی کوثر کومش» با هدف کمک به ایتام و نیازمندان سمنان در سال 1393 تاسیس شد.


استان سمنان

انجمن دیابت دامغان

انجمن دیابت دامغان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان سمنان
بهداشت و درمان

انجمن دیابت شاهرود

انجمن دیابت شاهرود در سال 1387 فعالیت خود را با هدف کمک به بیماران دیابتی آغاز کرد.


استان سمنان
بهداشت و درمان

یک قدم تا بهشت

موسسه یک قدم تا بهشت فعالیت خود را با هدف کمک و حمايت از بيماران مبتلا به سرطان آغاز کرد.


استان سمنان

خیریه حمایت از مستمندان شهرستان سمنان

موسسه خیریه حمایت از مستمندان شهرستان سمنان با توکل به خداوند متعال  در سال 1386 با مجوز رسمی از مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی و با هدف حمایت از نیازمندان، تشکیل گردیده است


استان سمنان

رویش جوانه های علوی

موسسه رویش جوانه های علوی در سال 1390 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سمنان

انجمن شکوفه جوان سمنان

انجمن شکوفه جوان سمنان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سمنان