118

اطلاعات کلی استان خراسان جنوبی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان تهران ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 789,976 نفر (1.033 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 244,313 خانوار (0.994 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: بیرجند با 252,785 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: قاینات با 66,163 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: بیرجند با 197,302 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: بیرجند با 22,834 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: بیرجند با 229,951 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 718,139 نفر (1.061 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 202,391 خانوار (1.017 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 71,837 نفر (0.817 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 41,922 خانوار (0.898 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.7 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 36.1 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 33.3 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 49.8 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 35.2 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 37.4 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 48.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.1 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 57.7 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 50.2 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 62,740 خانوار (1.04 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 42,859 خانوار (1.065 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 19,881 خانوار (0.991 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 32,994 خانوار (0.792 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 29,746 خانوار (1.593 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

25.68 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.13 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 80,891 خانوار (1.259 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 59,699 خانوار (1.272 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 21,192 خانوار (1.221 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 34,262 خانوار (1.035 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 46,629 خانوار (1.496 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

33.11 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 6.96 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 50.551 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 29.497 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 13.38 درصد و 5.93 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 46.338 درصد و برای بخش شهری استان، 23.845 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 7.67 درصد و 3.79 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 50,323 خانوار (0.753 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 45,335 خانوار (0.791 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 4,988 خانوار (0.524 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 39,180 خانوار (0.733 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 11,143 خانوار (0.832 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

20.598 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 6.61 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 11.898 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مردسرپرست، 22.4 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 8.5 درصد و 6.4 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 11.074 درصد و برای بخش شهری استان، 27.268 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 5.54 درصد و 5.11 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 23.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 25.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 15.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 29.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 15.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 200.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 213.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 137.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 246 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 135.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,412.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,598 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 518.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,791.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 872.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 56,307 خانوار (1.81 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 36,367 خانوار (2.105 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 19,940 خانوار (1.441 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 23,438 خانوار (1.471 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 32,869 خانوار (2.165 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

23.047 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 10.39 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 201,677 خانوار (0.963 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 174,425 خانوار (0.994 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 27,252 خانوار (0.804 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 121,976 خانوار (0.864 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 79,701 خانوار (1.169 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

82.549 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 2.66 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

بنیاد سپهر

بنیاد سپهر در سال 1393 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی آغاز کرد.


استان خراسان جنوبی

دارالشفاء فاطمه زهرا

دارالشفاء فاطمه زهرافعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان خراسان جنوبی
بهداشت و درمان

خیریه قائم آل محمد مهدیه قاین

خیریه قائم آل محمد مهدیه قاین در سال 1397 فعالیت خود را با هدف کمک معیشتی نیازمندان آغاز کرد.


استان خراسان جنوبی
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه وصال

خیریه وصال در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان جنوبی