1905

اطلاعات کلی استان تهران

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان تهران ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید.

کل یارانه بگیران استان تهران

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 10,373,013 نفر (13.569 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 3,498,818 خانوار (14.248 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)

کل جمعیت ساکنین استان تهران که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانوارهای ساکن استان تهران که یارانه دریافت می‌کنند

***

یارانه بگیران شهرستان‌های استان تهران

 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : تهران با 6,261,638 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : تهران با 446,059 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: تهران با 5,815,579 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : تهران با 887,597 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: تهران با 5,374,041 نفر

یارانه بگیران استان تهران به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 9,053,750 نفر (13.382 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 2,790,783 خانوار (14.03 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مردسرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 1,319,263 نفر (15.008 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 708,035 خانوار (15.178 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار استان تهران

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار در استان تهران

میانگین بعد خانوار در استان تهران

***

میانگین سن اعضای خانوار استان تهران

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 38.4 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 36 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 48 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 39.2 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 34.2 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانوار در استان تهران

***

میانگین سن سرپرست خانوار در استان تهران

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50.6 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 49.1 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 56.7 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 51.5 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 45.9 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار در استان تهران

***

خانوارهای دارای عضو سالمند استان تهران

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 909,144 خانوار (15.083 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 600,050 خانوار (14.918 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 309,094 خانوار (15.414 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 817,304 خانوار (19.626 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 91,840 خانوار (4.93 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

25.984 درصد از خانوارهای استان تهران دارای عضو سالمند هستند، که 1.44 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

آمار خانوارهای دارای عضو سالمند استان تهران

***

اقتصادی

سه دهک پایین استان تهران

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 414,202 خانوار (6.449 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 291,136 خانوار (6.21 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 123,066 خانوار (7.098 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 309,898 خانوار (9.36 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 104,304 خانوار (3.352 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)
 • 11.838 درصد از خانوارهای استان سه دهک پایین هستند، که 14.31 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای زن سرپرست دریافت کنندۀ یارانه 17.381 درصد و برای خانوارهای مرد سرپرست دریافت کنندۀ یارانه، 10.432 درصد است؛ که به ترتیب از متوسط کشوری 19.79 درصد و 13.14 درصد کمتر است.

سه دهک پایین استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 18.939 درصد و برای بخش شهری استان، 10.512 درصد است؛ که به ترتیب از متوسط کشوری 19.75 درصد و 9.54 درصد کمتر است.

سه دهک پایین استان تهران - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***


سه دهک بالای استان تهران

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 1,454,419 خانوار (21.766 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 1,197,737 خانوار (20.902 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 256,682 خانوار (26.974 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 1,302,250 خانوار (24.355 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 152,169 خانوار (11.399 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

41.569 درصد از خانوارهای استان سه دهک بالا هستند، که 14.36 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 36.253 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 42.918 درصد است؛ که به ترتیب از متوسط کشوری 15.85 درصد و 14.11 درصد بیشتر است.

سه دهک بالای استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان تهران، 27.631 درصد و برای بخش شهری استان، 44.173 درصد است؛ که به ترتیب از متوسط کشوری 11.03 درصد و 11.79 درصد بیشتر است.

سه دهک بالای استان تهران - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97 در استان تهران

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 41.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 43.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 36.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 46.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 18.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی ساکنین استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب آخر سال از سال 95 تا 97 در استان تهران

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 380.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 393.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 327.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 415.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 190.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال ساکنین استان تهران

میانگین مانده حساب آخر سال ساکنین استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در استان تهران

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 2,781.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 3,055.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 1,700.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 2,966.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,789.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 159,018 خانوار (5.121 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 81,061 خانوار (4.702 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 77,957 خانوار (5.642 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 123,511 خانوار (7.756 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 35,507 خانوار (2.347 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

4.545 درصد از خانوارهای استان تهران تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند؛ که 8.1 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوارهای تحت پوشش ساکن استان تهران - به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 2,954,240 خانوار (14.119 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 2,434,277 خانوار (13.88 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 519,963 خانوار (15.357 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 2,469,209 خانوار (17.488 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 485,031 خانوار (7.129 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

84.435 درصد از خانوارهای استان تهران، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 0.77 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوارهای دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی ساکن استان تهران

خانوارهای دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی ساکن استان تهران

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مردم نهاد رویش لبخند زندگی

موسسه مردم نهاد رویش لبخند زندگی در سال 1402 فعالیت خود را با هدف ازدواج آسان آغاز کرد.


استان تهران
زنان و خانواده
خدمات عمرانی و توسعه

انجمن طبیعت ایران

انجمن طبیعت ایران در سال 1380 فعالیت خود را با هدف امور زیست محیطی آغاز کرد.


استان تهران

خيريه صالح

خيريه صالح در سال 1367 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان تهران