284

اطلاعات کلی استان آذربایجان غربی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان آذربایجان غربی ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 3,374,643 نفر  (4.414 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 1,060,389 خانوار (4.318 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : ارومیه با 1,017,480 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : ارومیه با 357,471 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: ارومیه با 660,009 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : ارومیه با 107,597 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: ارومیه با 909,883 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 3,049,125 نفر (4.507 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه‌ بگیر مرد سرپرست استان: 881,857 خانوار (4.433 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 325,518 نفر (3.703 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 178,532 خانوار (3.827 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

آمار خانواده‌های دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 248,606 خانوار (4.125 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 168,223 خانوار (4.182 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 80,383 خانوار (4.009 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 151,878 خانوار (3.647 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 96,728 خانوار (5.192 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

23.445 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.1 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 45.024 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 19.076 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.04 درصد بیشتر و 1.14 درصد کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در کل: 178,532 خانوار (3.827 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در بخش شهری: 115,008 خانوار (3.552 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در بخش روستایی: 63,524 خانوار (4.45 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در بخش روستایی کشور)

16.836 درصد از خانوارهای استان، زن سرپرست هستند، که 2.16 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای بخش روستایی استان، 14.756 درصد و برای بخش شهری استان، 18.258 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.99 درصد و 1.35 درصد کمتر است.

میانگین سن سرپرست خانوار

***

میانگین سن اعضای خانواده

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.5 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 33 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 47.5 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.6 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 33.9 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 387,296 خانوار (6.031 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 298,709 خانوار (6.371 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 88,587 خانوار (5.109 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 175,275 خانوار (5.294 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 212,021 خانوار (6.815 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

36.524 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 10.37 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 49.62 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 33.873 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 12.45 درصد و 10.3 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 49.251 درصد و برای بخش شهری استان، 27.826 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 10.56 درصد و 7.78 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***


سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 229,218 خانوار (3.43 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 204,468 خانوار (3.568 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 24,750 خانوار (2.601 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 174,659 خانوار (3.266 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 54,559 خانوار (4.087 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)
 • 21.616 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 5.59 درصد از متوسط کشوری کمتر است.
 • این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 13.863 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 23.186 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.54 درصد و 5.62 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 12.674 درصد و برای بخش شهری استان، 27.728 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.93 درصد و 4.65 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 14.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مردسرپرست: 15.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 12.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 20 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 7.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 140.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 145.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 111.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 178.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 83.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,543.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,713.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 706.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,908.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,010.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 118,283 خانوار (3.809 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 67,000 خانوار (3.887 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 51,283 خانوار (3.712 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 61,409 خانوار (3.856 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 56,874 خانوار (3.759 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)
 • 11.155 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 1.49 درصد از متوسط کشوری کمتر است.
 • این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 28.725 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 7.598 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.89 درصد و 1.07 درصد کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 899,273 خانوار (4.298 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 776,591 خانوار (4.428 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 122,682 خانوار (3.623 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 537,424 خانوار (3.806 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 361,849 خانوار (5.318 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)
 • 84.806 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 0.4 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان شعبه ارومیه

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان شعبه ارومیه در سال 1386 با هدف خدمت‌رسانی و توانمندسازی کودکان و زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران شعبه ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه‌ای خیریه، در سال 1395فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران کلیوی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران شعبه خوی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه‌ای خیریه، در سال 1395 با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی شهرستان ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی شهرستان ارومیه در سال 1394 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس ارومیه در سال 1389 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران ام‌اس تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی

کانون هموفیلی ایران آذربایجان غربی

کانون هموفیلی ایران آذربایجان غربی فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران هموفیلی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه ارومیه

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه ارومیه فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اتیسم آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه ارومیه

موسسه خیریه امدادگران حامی بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی در سال 1373 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و ارائه انواع خدمات مددکاری، درمانی و بهداشتی به آنها تاسیس کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج سردشت

انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج سردشت از سال 1381فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه ( بنیاد کودک ارومیه سابق) بطور غیر رسمی از سال ۱۳۸۲ باهدف حمایت از کودکان یتیم، بیمار، نیازمند و دانش آموزان با استعداد استان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زندانیان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خیریه مردمی یاران امین اشنویه

خیریه مردمی یاران امین اشنویه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

کانون ازدواج آسان جوانان ارومیه

کانون ازدواج آسان جوانان ارومیه در سال 1393 با هدف حمایت از ازدواج جوانان و کمک مالی به آنها شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی

کانون ناشنوایان شهرستان مهاباد

کانون ناشنوایان شهرستان مهاباد در سال 1393 با هدف ارائه خدمات به ناشنوایان، آموزش و توانمندسازی آنها شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن حمایت از زندانیان سلماس

انجمن حمایت از زندانیان سلماس در سال 1390 با هدف ارائه کمک‌های مالی به زندانیان و خانواده‌های آنان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی

انجمن خیریه مردمی نیکوکاران سلماس واحد بانوان

انجمن خیریه نیکوکاران سلماس واحد بانوان، با هدف حمایت از بانوان سرپرست خانوار شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خدماتی بهداشتی درمانی و محل نگهداری معلولین ذهنی یاس شکسته

موسسه خدماتی بهداشتی درمانی و محل نگهداری معلولین ذهنی یاس شکسته در سال 1387 با هدف ارائه خدمات مراقبتی و توانمدسازی به معلولین شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

توانبخشی و خیریه صالحین فاطمه الزهرا

خیریه توانبخشی قائم سلماس در سال 1380 با هدف ارائه خدمات توانمندسازی، آموزش و نگهداری معلولین شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

کانون ناشنوایان میاندوآب

کانون ناشنوایان میاندوآب در سال 1382 با هدف ارائه خدمات به ناشنوایان و آموزش و توانمندسازی آنان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی