75

اطلاعات کلی استان آذربایجان غربی

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی- اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان آذربایجان غربی ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 3,374,643 نفر  (4.414 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 1,060,389 خانوار (4.318 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : ارومیه با 1,017,480 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : ارومیه با 357,471 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: ارومیه با 660,009 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : ارومیه با 107,597 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: ارومیه با 909,883 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند.

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 3,049,125 نفر (4.507 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه‌ بگیر مرد سرپرست استان: 881,857 خانوار (4.433 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 325,518 نفر (3.703 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 178,532 خانوار (3.827 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.8 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

آمار خانواده‌های دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 248,606 خانوار (4.125 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 168,223 خانوار (4.182 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 80,383 خانوار (4.009 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 151,878 خانوار (3.647 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 96,728 خانوار (5.192 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

23.445 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 1.1 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 45.024 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 19.076 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.04 درصد بیشتر و 1.14 درصد کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در کل: 178,532 خانوار (3.827 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در بخش شهری: 115,008 خانوار (3.552 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست در بخش روستایی: 63,524 خانوار (4.45 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست در بخش روستایی کشور)

16.836 درصد از خانوارهای استان، زن سرپرست هستند، که 2.16 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای بخش روستایی استان، 14.756 درصد و برای بخش شهری استان، 18.258 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.99 درصد و 1.35 درصد کمتر است.

میانگین سن سرپرست خانوار

***

میانگین سن اعضای خانواده

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 35.5 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 33 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 47.5 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 36.6 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 33.9 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 387,296 خانوار (6.031 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 298,709 خانوار (6.371 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 88,587 خانوار (5.109 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 175,275 خانوار (5.294 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 212,021 خانوار (6.815 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

36.524 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 10.37 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 49.62 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 33.873 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 12.45 درصد و 10.3 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 49.251 درصد و برای بخش شهری استان، 27.826 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 10.56 درصد و 7.78 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***


سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 229,218 خانوار (3.43 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 204,468 خانوار (3.568 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 24,750 خانوار (2.601 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 174,659 خانوار (3.266 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 54,559 خانوار (4.087 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)
 • 21.616 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 5.59 درصد از متوسط کشوری کمتر است.
 • این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 13.863 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 23.186 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.54 درصد و 5.62 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 12.674 درصد و برای بخش شهری استان، 27.728 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.93 درصد و 4.65 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 14.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مردسرپرست: 15.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 12.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 20 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 7.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 140.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 145.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 111.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 178.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 83.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,543.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,713.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 706.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,908.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,010.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 118,283 خانوار (3.809 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 67,000 خانوار (3.887 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 51,283 خانوار (3.712 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 61,409 خانوار (3.856 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 56,874 خانوار (3.759 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)
 • 11.155 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 1.49 درصد از متوسط کشوری کمتر است.
 • این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 28.725 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 7.598 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.89 درصد و 1.07 درصد کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 899,273 خانوار (4.298 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 776,591 خانوار (4.428 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 122,682 خانوار (3.623 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 537,424 خانوار (3.806 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 361,849 خانوار (5.318 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)
 • 84.806 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 0.4 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه امام سجاد(ع) خوی

موسسه خیریه امام سجاد(ع) خوی در سال 1378 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی

خیریه درمانی اروم سمیه

موسسه خیریه درمانی اروم سمیه در سال 1390 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی

خیریه فردای سبز ارومیه

موسسه خیریه فردای سبز ارومیه در سال 1400 فعالیت خود را با هدف اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی

خیریه بیمارستان رازی ارومیه

خیریه بیمارستان رازی ارومیه در سال 1398 در جهت حمایت از بیماران و ارائه خدمات درمانی، بهداشتی به آنها تشکیل شده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

مؤسسه جوانان پویش راه امید ارومیه

مؤسسه جوانان پویش راه امید ارومیه در سال 1397فعالیت خود را در جهت انجام امور آموزشي، پژوهشي، مطالعاتي، ترويجي، فرهنگي، هنري، کارآفريني، فن آوري و اطلاع رساني آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی

خیریه فجر صادق کوثر

موسسه خیریه فجر صادق کوثر در سال 1396 در جهت حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب نیازمند و مستمند شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی