158

اطلاعات کلی استان زنجان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان زنجان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,076,752 نفر (1.407 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 348,602 خانوار (1.419 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: زنجان با 496,143 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: زنجان با 124,598 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: زنجان با 371,545 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: زنجان با 47,696 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: زنجان با 448,447 نفر


کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 978,224 نفر (1.445 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 291,768 خانوار (1.466 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 98,528 نفر (1.12 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 56,834 خانوار (1.217 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.7 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 36.5 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 34.1 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 49.3 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 37 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 35.8 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 48.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.3 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 57.5 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 49.5 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.2 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 85,351 خانوار (1.415 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 57,980 خانوار (1.44 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 27,371 خانوار (1.364 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 50,333 خانوار (1.209 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 35,018 خانوار (1.875 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

24.484 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 0.06 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 99,143 خانوار (1.542 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 74,071 خانوار (1.579 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 25,072 خانوار (1.445 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 40,832 خانوار (1.233 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 58,311 خانوار (1.871 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

28.44 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 2.29 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 44.114 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 25.387 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.94 درصد و 1.82 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 41.364 درصد و برای بخش شهری استان، 19.666 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.7 درصد بیشتر و 0.38 درصد کمتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 81,780 خانوار (1.223 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 72,971 خانوار (1.273 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 8,809 خانوار (0.925 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 62,960 خانوار (1.177 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 18,820 خانوار (1.406 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

23.459 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 3.75 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 15.5 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 25.01 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.9 درصد و 3.79 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 13.35 درصد و برای بخش شهری استان، 30.323 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.26 درصد و 2.05 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 21.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 22.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 16.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 28.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 12.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 181.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 189.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 141.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 227.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 114.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0  میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,587.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,756.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 721.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,997.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 983.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 39,406 خانوار (1.267 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 21,622 خانوار (1.252 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 17,784 خانوار (1.285 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 17,836 خانوار (1.12 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 21,570 خانوار (1.421 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

11.304 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 1.36 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 303,491 خانوار (1.449 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 262,552 خانوار (1.496 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 40,939 خانوار (1.208 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 182,330 خانوار (1.291 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 121,161 خانوار (1.777 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

87.059 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 1.85 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

کانون هموفیلی زنجان

کانون هموفیلی زنجان در سال 1374 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران هموفیلی آغاز کرد.


استان زنجان
بهداشت و درمان

خیریه مهرانه

خیریه مهرانه در سال 1385 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران سرطانی آغاز کرد.


استان زنجان
بهداشت و درمان

شمیم اردیبهشت زنجان

شمیم اردیبهشت زنجان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور کودکان آغاز کرد.


استان زنجان
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

خیریه استاد روزبه

خیریه استاد روزبه در سال 1378 فعالیت خود را با هدف ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و خانواده های آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ آغاز کرد.


استان زنجان

خیریه حاج میر بهاء الدین

خیریه حاج میر بهاء الدین در سال 1397 فعالیت خود را با هدف کمک مالی به دانش آموزان نیازمند آغاز کرد.


استان زنجان

کلبه مهربانی کیا

موسسه خیریه کلبه مهربانی کیا با نام اختصاری “ کلبه مهربانی ”  در سال  ۱۳۹۴ فعالیت خود را با هدف کمک رسانی به خانواده های دارای فرزند معلول و نیازمند آغاز کرد.


استان زنجان
بهداشت و درمان

پرتو مهر یزدان زنجان

پرتو مهر یزدان زنجان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان زنجان
کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خیریه ام اس استان زنجان امید

خیریه ام اس استان زنجان امید در سال 1389 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به بیمارام ام اس آغاز کرد.


استان زنجان
بهداشت و درمان

بازتاب توسعه زنگان

موسسه بازتاب توسعه زنگان در سال 1388 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان زنجان

پرتو افروزان زنجان

موسسه پرتو افروزان زنجان در سال 1391 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی جوانان نیازمند آغاز کرد.


استان زنجان

زمزمه زلال زندگی

موسسه زمزمه زلال زندگی در سال 1392 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان زنجان

آوای آرام آب

موسسه آوای آرام آب در سال 1387 فعالیت خود را با هدف توانمندسازی آغاز کرد.


استان زنجان