گزارش سیمای نیکوکاری ایران

توضیحات اجمالی

گزارش حاضر یکی از دستاوردهای اطلس خیر ایران در حوزۀ سنجش نظرات ایرانیان در خصوص نیکوکاری است. این گزارش که مبتنی بر یک نظرسنجی آنلاین است، داده‌های بسیار مهمی را در خصوص رفتارهای نیکوکارانۀ مردم ایران در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. خوانندگان این گزارش می‌توانند به سیمایی نسبتاً جامع و کلی از وضعیت نیکوکاری در ایران دست یابند. این پژوهش بر اساس روش پیمایش خودگزینش‌گر غیرمحدود (Unrestricted Self-selected Survey) صورت پذیرفته است. در این کتاب، خلاصۀ گزارش پژوهش در اختیار شما قرار می‌گیرد و گزارش تفصیلی در مجلد دیگری در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

جهت دانلود کلیک نمایید.