خیریه کیمیای مهر کرمان

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"

کرمان، کرمان، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
-
شهر فعالیت شهر فعالیت
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
-
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
-
شماره ثبت شماره ثبت
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
-
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
-
کد پستی کد پستی
-
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام
هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۲۸۰۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۶۰
تاریخ روزنامه:۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۹۲۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۲/۴/۷

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد
آقاي حميد بديعي به شماره ملي ۲۹۹۲۴۰۶۵۷۰ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
خانم مريم عرب نژادخانوکي به شماره ملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳ به سمت مديرعامل تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي عبدالرضا صباحي به شماره ملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ به سمت نايب رئيس هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي محمد عرب نژادخانوکي به شماره ملي ۳۰۹۰۹۸۶۲۳۱ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به شماره ملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶ به سمت رئيس هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي شهريار ذوالعلي به شماره ملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي محمدمهدي عرب نژاد به کد ملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ به سمت خزانه دار تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي اکبر حمزه اي مقدم به کد ملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ به سمت منشي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
خانم مريم بديعي به کد ملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳ به سمت قائم مقام مديرعامل تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
انتخاب گرديدند
کليه اسناد و اوراق بهادار بانکي و تعهدآور از قبيل چک و سفته وبروات با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره ومهر شرکت معتبر و ساير مکاتبات و اوراق اداري و عادي وقرار دادها وعقود اسلامي و اوراق شهرداري با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر ميباشد.

آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۲۸۰۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۳۱
تاریخ روزنامه:۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۹۲۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۲/۴/۷

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد
آقاي شهريار ذوالعلي به شماره ملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي محمد عرب نژاد خانوکي به شماره ملي ۳۰۹۰۹۸۶۲۳۱ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به شماره ملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
خانم مريم عرب نژاد خانوکي به شماره ملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي محمدمهدي عرب نژاد به شماره ملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي عبدالرضا صباحي به شماره ملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
خانم مريم بديعي به شماره ملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي اکبر حمزه اي مقدم به شماره ملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
آقاي حميد بديعي به شماره ملي ۲۹۹۲۴۰۶۵۷۰ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۴
انتخاب گرديدند.
آقاي حميد عرب نژادخانوکي به شماره ملي ۲۹۹۲۴۲۰۸۷۵ به سمت بازرس علي البدل تا پايان سال مالي
خانم طيبه ملک محمدي به شماره ملي ۳۱۳۱۴۰۹۲۵۸ به سمت بازرس اصلي تا پايان سال مالي
انتخاب گرديدند.

آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۲۲۱۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۰
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۴/۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۹۸۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۳/۱۲

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ و بر طبق مجوز شماره ۱۹۲۲/۱/۱/۱/۲۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ اداره کل بهزيستي استان کرمان
۱ -خانم طيبه ملک محمدي به کد ملي ۳۱۳۱۴۰۹۲۵۸ به سمت بازرس اصلي و آقاي حميد عرب نژاد خانوکي به کد ملي ۲۹۹۲۴۲۰۸۷۵ به سمت بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند.
۲ - اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره به شرح ذيل به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند:
- آقاي شهريار ذوالعلي به کد ملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ -آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به کد ملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶ -خانم مريم عرب نژاد خانوکي به کد ملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳ -آقاي محمدمهدي عرب نژاد به کد ملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ -آقاي عبدالرضا صباحي به کد ملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ -خانم مريم بديعي به کد ملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳- آقاي اکبر حمزه اي مقدم به کد ملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ اعضاي اصلي و آقاي حميد بديعي به کد ملي ۲۹۹۲۴۰۶۵۷۰ وآقاي محمد عرب نژاد خانوکي به کد ملي ۳۰۹۰۹۸۶۲۳۱اعضاي علي البدل

آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۲۲۱۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۰
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۴/۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۹۸۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۳/۱۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ و بر طبق مجوز شماره ۱۹۲۲/۱/۱/۱/۲۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ اداره کل بهزيستي استان کرمان
۱ - آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به کد ملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶ به سمت رئيس هيئت مديره -آقاي عبدالرضا صباحي به کد ملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ به سمت نايب رئيس هيئت مديره -آقاي شهريار ذوالعلي به کد ملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ به سمت عضو هيئت مديره آقاي محمدمهدي عرب نژاد به کد ملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ به سمت خزانه دار- خانم مريم بديعي به کد ملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳ به سمت قائم مقام مديرعامل -خانم مريم عرب نژاد خانوکي به کد ملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳ به سمت مديرعامل- آقاي اکبر حمزه اي مقدم به کد ملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ به سمت منشي هيئت مديره -آقاي حميد بديعي به کد ملي ۲۹۹۲۴۰۶۵۷۰ به سمت عضو علي البدل هيات مديره و آقاي محمد عرب نژاد خانوکي به کد ملي ۳۰۹۰۹۸۶۲۳۱ به سمت عضو علي البدل هيات مديره
۲ - کليه اسناد و اوراق بهادار بانکي و تعهد آور از قبيل چک و سفته وبروات با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره ومهر شرکت معتبر و ساير مکاتبات و اوراق اداري و عادي وقرار دادها وعقود اسلامي و اوراق شهرداري با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر ميباشد .

آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۱۶۲۵  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۳/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۷۶۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۳/۷
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۳۰۷۱۲۱۹۲۱۷۷۳

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۲۵۵۳/۱/۱/۱/۲۴ مورخ ۲۹/۲/۹۸ اداره کل بهزيستي استان کرمان الف-تعيين سمت مديران: آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به کدملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي عبدالرضا صباحي به کدملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي شهريار ذوالعلي به کدملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ به سمت عضو هيئت مديره آقاي محمدمهدي عرب نژاد به کدملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ به سمت خزانه دار خانم مريم بديعي به کدملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳ به سمت قائم مقام مديرعامل خانم مريم عرب نژاد خانوکي به کدملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳ به سمت مديرعامل قاي اکبر حمزه اي مقدم به کدملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ به سمت منشي هيئت مديره ب- کليه اسناد و اوراق بهادار بانکي و تعهد آور از قبيل چک و سفته وبروات با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره ومهر شرکت معتبر و ساير مکاتبات و اوراق اداري و عادي وقرار دادها وعقود اسلامي و اوراق شهرداري با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر ميباشد.
ش۹۸۰۳۰۷۱۲۱۹۲۱۷۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمان

آگهي تغييرات خيريه کيمياي مهرکرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۲۱۶۲۵  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۳/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۷۶۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۳/۷
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۳۰۷۳۲۹۶۰۹۸۳۷

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۸ منضم به نامه شماره ۲۵۵۳/۱/۱/۱/۲۴ مورخ ۲۹/۲/۹۸ اداره کل بهزيستي استان کرمان الف-اعضاء هيئت مديره بشرح ذيل براي مدت ۲ سال انتخاب گرديدند: آقاي شهريار ذوالعلي به کدملي ۳۱۷۹۵۹۱۴۷۱ -آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند به کدملي ۳۱۴۹۴۵۵۶۲۶- خانم مريم عرب نژاد خانوکي به کدملي ۲۹۹۲۴۸۵۳۷۳- آقاي محمدمهدي عرب نژاد به کدملي ۲۹۹۲۵۲۹۹۹۰ -آقاي عبدالرضا صباحي به کدملي ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ -خانم مريم بديعي به کدملي ۲۹۹۲۵۱۹۴۱۳ -آقاي اکبر حمزه اي مقدم به کدملي ۲۹۹۲۳۳۷۹۸۶ بعنوان اعضاء اصلي و آقاي محمد عرب نژاد خانوکي به کدملي ۳۰۹۰۹۸۶۲۳۱ وآقاي حميد بديعي به کدملي ۲۹۹۲۴۰۶۵۷۰ بعنوان اعضاء علي البدل
ش۹۸۰۳۰۷۳۲۹۶۰۹۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمان

آگهي تغييرات موسسه خيريه کيمياي مهر کرمان شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۸۲
شماره روزنامه: ۱۹۸۷۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۳/۴
شماره نامه اداره ثبت: ۸۷/غ۱۱۰/۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۲/۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۰۷۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و هيئت مديره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ ـ اساسنامه موسسه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۶ ماده و ۲۷ تبصره مورد تصويب هيئت موسس رسيد
۲ـ خانم طيبه ملک محمدي بعنوان بازرس اصلي آقاي حميد عرب نژاد خانوکي بعنوان بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند.
۳ـ اعضا هيئت مديره تا تاريخ ۳/۷/۹۴ بقرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند و آقاي عبدالرضا صباحي و آقاي حميد بديعي و خانم مريم عرب نژاد خانوکي و آقاي محمد عرب نژاد خانوکي بعنوان عضو علي البدل و آقاي اکبر حمزه اي مقدم و آقاي محمد مهدي عرب نژاد و خانم مريم بديعي تا تاريخ ۳/۷/۹۴.
۴ـ سمت اعضا هيئت مديره بقرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي حسينعلي ابراهيمي ميمند بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي عبدالرضا صباحي بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي حميد بديعي بسمت عضو هيئت مديره و خانم مريم عرب نژاد خانوکي بسمت عضو هيئت مديره و آقاي اکبر حمزه اي مقدم بسمت منشي هيئت مديره و آقاي محمد مهدي عرب نژاد بسمت خزانه دار و خانم مريم بديعي بسمت قائم مقام مديرعامل و آقاي محمد عرب نژاد خانوکي بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل) و خانم مريم عرب نژاد خانوکي بسمت مديرعامل.
۵ـ کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي با دو امضا مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره و مهر موسسه معتبر مي باشد ساير اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و مهر موسسه معتبر مي باشد. در تاريخ ۸/۲/۹۲ ذيل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري ثبت و مورد تاييد و امضا قرار گرفت.
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۰۷۵۰ مسئول ثبت شرکت هاي ثبت کرمان واحد ثبتي کرمان

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...