100

اطلاعات کلی استان کرمان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان کرمان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 2,826,304 نفر (3.694 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 879,762 خانوار (3.58 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: کرمان با 737,490 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: رفسنجان با 91,236 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: کرمان با 653,426 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: کرمان با 91,073 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: کرمان با 646,417 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 2,490,408 نفر (3.678 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 706,821 خانوار (3.551 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 335,896 نفر (3.818 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 172,941 خانوار (3.705 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.5 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 34.4 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 32.2 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 43.7 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 35.1 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 33 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 47.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 46.3 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 54.5 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48.3 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 47.2 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 195,640 خانوار (3.243 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 126,855 خانوار (3.151 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 68,785 خانوار (3.427 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 133,383 خانوار (3.203 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 62,257 خانوار (3.333 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

22.238 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 2.31 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 263,961 خانوار (4.107 درصد از کل خانوارهای سهدهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 193,201 خانوار (4.117 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 70,760 خانوار (4.078 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 139,752 خانوار (4.22 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 124,209 خانوار (3.986 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

30.004 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 3.85 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 40.916 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 27.334 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.74 درصد و 3.76 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 43.053 درصد و برای بخش شهری استان، 23.636 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 4.39 درصد و 3.59 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 204,096 خانوار (3.053 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 174,661 خانوار (3.046 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 29,435 خانوار (3.092 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 166,683 خانوار (3.117 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 37,413 خانوار (2.795 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

23.199 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 4.01 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 17.02 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 24.711 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.38 درصد و 4.09 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 12.968 درصد و برای بخش شهری استان، 28.191 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.64 درصد و 4.19 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 21.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 22.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 15.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 25.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 12.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 193.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 206.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 141.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 229.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 120.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,552.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,740.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 784.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,840.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 962.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 153,342 خانوار (4.929 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 89,647 خانوار (5.19 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 63,695 خانوار (4.603 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 82,099 خانوار (5.154 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 71,243 خانوار (4.693 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

17.43 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 4.77 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 772,397 خانوار (3.688 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 638,511 خانوار (3.638 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 133,886 خانوار (3.951 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 519,505 خانوار (3.679 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 252,892 خانوار (3.709 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

87.796 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 2.59 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خانه علم استان کرمان

خانه علم استان کرمان فعالیت خود را در زمینه انجام امور فرهنگی هنری دانش آموزان نیازمند آغاز کرد.


استان کرمان

کانون هموفیلی ایران کرمان

کانون هموفیلی ایران کرمان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف آموزش، توانمندسازی و درمان آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان

جمعیت معلمان جوان ره گستر

جمعیت معلمان جوان ره گستر در سال 1399 فعالیت خود را با هدف انجام امور فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان

نیکوکاری بانی مهر جاودان

موسسه نیکوکاری بانی مهر جاودان در سال 1365 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت، آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه کرمان

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه کرمان  در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مشاوره ای به بیماران اتیسم آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان، در سال 1390 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


استان کرمان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی
دینی و مذهبی

انجمن نیکوکاری امید کمال

انجمن نیکوکاری امید کمال درسال 1386 فعالیت خود را با هدف امر خیریه، نیکوکاری و کمک معیشتی آغاز کرد.


استان کرمان

خیریه همراهان بم

خیریه همراهان بم در سال 1384 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمان

خیریه فاطمیه کرمان

خیریه فاطمیه کرمان در سال 1374 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری  و خیریه آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان

خیریه کوثر مهر رفسنجان

خیریه کوثر مهر رفسنجان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمان
بهداشت و درمان