بنیاد خیریه فاطمیه جعفری کرمان

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"

کرمان، کرمان، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
-
شهر فعالیت شهر فعالیت
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
-
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
-
شماره ثبت شماره ثبت
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
-
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
-
کد پستی کد پستی
-
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام
هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۲۵۷۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۵
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۶/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۶۵۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۶/۲۰

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ بر طبق مجوز شماره ۳۳۲/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ فرماندهي انتظامي استان کرمان
خانم نرگس غياسي به شماره ملي ۰۰۴۵۸۰۲۴۶۷ به سمت عضو اصلي هيئت مديره و منشي تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
آقاي علي صالحي به شماره ملي ۰۰۷۰۸۴۹۴۲۰ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
آقاي مهدي صالحي به شماره ملي ۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ به سمت رئيس هيئت مديره تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
خانم زهرا صالحي به شماره ملي ۲۹۹۱۳۵۲۳۰۲ به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
آقاي محمد جلال پور به شماره ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ به سمت عضو اصلي هيئت مديره و خزانه دار تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
آقاي محمد دستوري به شماره ملي ۲۹۹۱۹۶۶۶۲۹ به سمت نايب رئيس هيئت مديره تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
آقاي يحيي ثمره به شماره ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ به سمت مديرعامل تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳و به سمت عضو اصلي هيئت مديره تا تاريخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي دو نفر از اشخاص زير و مهر بنياد خيريه فاطميه جعفري کرمان معتبر خواهد بود. مديرعامل و خزانه دار ، يا رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس هيئت مديره و خزانه دار

آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۲۵۷۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۴
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۶/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۶۵۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۶/۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۱ بر طبق مجوز شماره ۳۳۲/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ فرماندهي انتظامي استان کرمان
موارد زير به ماده ۸ اساسنامه اضافه گرديد بنياد خيريه فاطمه جعفري کرمان مي تواند به منظور افزايش بنيه مالي خود از کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري وام جهت هرگونه فعاليت قانوني دريافت نمايد تا جوابگوي تعداد بيشتري از متقاضيان بي‌بضاعت متقاضي دريافت جهيزيه باشد
موارد زير به ماده ۲۳ اساسنامه اضافه گرديد هيئت مديره علاوه بر اختياراتي که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه دارد مي تواند در خصوص رهن گذاري يا فک رهن اموال غير منقول متعلق به خيريه فاطمه جعفري کرمان از جمله ساختمان اقدام نمايد به استثناي فروش اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب هيئت امنا مي باشد
آقاي محمد علي احمدي به شماره ملي۲۹۹۰۵۹۹۱۳۴ عضو جديد هيئت امنا جايگزين آقاي جعفر باقري به شماره ملي ۲۹۹۱۱۷۳۰۳۳عضو سابق هيئت امنا در اساسنامه درج گرديد.
اساسنامه جديد تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.

آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۲۵۷۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۴
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۶/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۶۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۶/۲۰

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ بر طبق مجوز شماره ۳۳۲/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ فرماندهي انتظامي استان کرمان
آقاي محمدعلي ميرزازاده به شماره ملي ۲۹۹۱۲۳۶۹۶۵ به سمت بازرس اصلي تا پايان سال مالي
آقاي يوسف جعفري به شماره ملي ۲۹۹۲۹۸۶۱۰۰ به سمت بازرس علي البدل تا پايان سال مالي انتخاب گرديدند
اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند:
-آقاي مهدي صالحي با شماره ملي۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ به سمت عضواصلي هيئت مديره ـ آقاي محمد دستوري با شماره ملي ۲۹۹۱۹۶۶۶۲۹به سمت عضواصلي هيئت مديره ـ آقاي يحيي ثمره با شماره ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ به سمت عضواصلي هيئت مديره ـ آقاي محمد جلال پور با شماره ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ به سمت عضواصلي هيئت مديره ـ آقاي علي صالحي با شماره ملي ۰۰۷۰۸۴۹۴۲۰ به سمت عضواصلي هيئت مديره ـ خانم نرگس غياسي با شماره ملي۰۰۴۵۸۰۲۴۶۷ به سمت عضواصلي هيئت مديره - خانم زهرا صالحي با شماره ملي۲۹۹۱۳۵۲۳۰۲ به سمت عضواصلي هيئت مديره - آقاي محمود صالحي با شماره ملي ۲۹۹۱۹۴۸۳۸۸ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره -خانم مريم صالحي به کد ملي۲۹۹۱۳۱۱۸۲۷ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره

آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۱۸۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۲/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۰۸۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۲/۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸ و بر طبق مجوز شماره ۴۰۱/۰۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۷/۱۲/۹۸ پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان کرمان ۱ ـ محل موسسه در واحد ثبتي کرمان به آدرس "استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزي ، شهر کرمان، محله ابوحامد ، خيابان دکتر شريعتي ، بن بست بنياد خيريه ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستي ۷۶۱۴۷۳۴۶۳۴" تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. ۲ ـ موضوع فعاليت (اهداف) موسسه به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد: تامين اقلام عمده جهيزيه براي شروع زندگي نو عروسان خانواده هاي بي بضاعت پس از تائيد گروههاي تحقيق و برسي وضعيت معيشتي و خانوادگي متقاضيان در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوز هاي لازم (ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.) ۳ ـ تعداد اعضاي هيئت امنا به ۱۹ نفر افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. ۴ ـ تعداد اعضاي هيئت مديره به حداقل ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. ۵ ـ اساسنامه جديد مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۰ تبصره به تصويب رسيد و جاگزين اساسنامه قبلي گرديد.
ش۹۹۰۲۰۲۴۳۴۲۲۵۶۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمان

آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۱۸۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۲/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۰۸۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۲/۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸ و بر طبق مجوز شماره ۴۰۱/۰۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۷/۱۲/۹۸ پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان کرمان ۱ ـ اعضا ء اصلي و علي البدل هيئت مديره براي مدت دوسال به شرح ذيل انتخاب گرديدند: ـ آقاي مهدي صالحي با شماره ملي ۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ ـ آقاي محمد دستوري با شماره ملي ۲۹۹۱۹۶۶۶۲۹ ـ آقاي يحيي ثمره با شماره ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ ـ آقاي جعفر باقري با شماره ملي ۲۹۹۱۱۷۳۰۳۳ ـ آقاي محمد جلال پور با شماره ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ ـ آقاي علي صالحي با شماره ملي ۰۰۷۰۸۴۹۴۲۰ ـ خانم نرگس غياسي با شماره ملي ۰۰۴۵۸۰۲۴۶۷ اعضاي اصلي و اعضاء علي البدل هيئت مديره: ـ آقاي محمود صالحي با شماره ملي ۲۹۹۱۹۴۸۳۸۸ ـ خانم زهرا صالحي با شماره ملي ۲۹۹۱۳۵۲۳۰۲ ۲ ـ آقاي محمدعلي ميرزازاده با شماره ملي ۲۹۹۱۲۳۶۹۶۵ به عنوان بازرس اصلي ـ آقاي يوسف جعفري با شماره ملي ۲۹۹۲۹۸۶۱۰۰ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
ش۹۹۰۲۰۲۱۳۴۲۳۴۶۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمان

آگهي تغييرات بنياد خيريه غيرانتفاعي فاطميه جعفري کرمان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۱۸۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۲/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۰۸۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۲/۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ و بر طبق مجوز شماره ۴۰۱/۰۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۷/۱۲/۹۸ پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان کرمان ۱ ـ آقاي مهدي صالحي با شماره ملي ۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ به سمت رئيس هيئت مديره ـ آقاي محمد دستوري با شماره ملي ۲۹۹۱۹۶۶۶۲۹ به سمت نايب رئيس هيئت مديره ـ آقاي جعفر باقري با شماره ملي ۲۹۹۱۱۷۳۰۳۳ به سمت عضو هيئت مديره و خزانه دار ـ خانم نرگس غياسي با شماره ملي ۰۰۴۵۸۰۲۴۶۷ به سمت عضو و منشي هيئت مديره ـ آقاي يحيي ثمره با شماره ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل ـ آقاي محمد جلال پور با شماره ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ به سمت عضو هيئت مديره ـ آقاي علي صالحي با شماره ملي ۰۰۷۰۸۴۹۴۲۰ به سمت عضو هيئت مديره ۲ ـ کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي دو نفر از اشخاص زير و مهر بنياد معتبر خواهد بود. مديرعامل و خزانه دار، يا رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره و خزانه دار
ش۹۹۰۲۰۲۸۹۵۸۱۵۵۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرمان

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري بنياد خيريه غير انتفاعي فاطميه جعفري کرمان شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۰۱۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۳/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۵۴۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۲/۳۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۴۳۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲/۳/۱۳۹۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ ـ مهدي علي ميرزازاده کد ملي ۲۹۹۱۳۳۶۹۶۵ بسمت بازرس اصلي و يوسف جعفري کد ملي ۲۹۹۲۹۸۶۱۰۰ بسمت بازرسان اصلي و علي البدل بمدت يک سال مالي انتخاب گرديدند.
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۴۳۹ مسئول ثبت شرکت هاي ثبت کرمان

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري بنياد خيريه غير انتفاعي فاطميه جعفري کرمان شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۰۱۸۰  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۳/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۵۴۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۲/۳۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۵۴۴

باستناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ ـ مهدي صالحي کد ملي ۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ بسمت رئيس هيئت مديره
۲ـ محمد دستوري کد ملي ۲۹۹۱۹۶۶۲۹ بسمت نايب رئيس هيئت مديره
۳ـ بيژن صالحي کد ملي ۰۰۴۰۹۹۵۹۴۱ بسمت مديرعامل
۴ـ جعفر باقري کد ملي ۲۹۹۱۱۷۳۰۳۳ بسمت خزانه دار
۵ـ يحيي ثمره کد ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ بسمت منشي هيئت مديره
۶ـ محمد جلالپور کد ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ بسمت عضو اصلي هيئت مديره
۷ـ محمود صالحي کد ملي ۲۹۹۱۹۴۸۳۸۸ بسمت عضو اصلي هيئت مديره
۸ـ مرضيه نجف پور خادم کد ملي ۰۰۳۵۰۰۸۱۷۲ بسمت عضو علي البدل هيئت مديره
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۵۴۴ مسئول ثبت شرکت هاي ثبت کرمان

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري بنياد خيريه غير انتفاعي فاطميه جعفري کرمان شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۰۱۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۳/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۵۴۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۲/۳۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۴۳۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲/۳/۱۳۹۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ ـ مهدي علي ميرزازاده کد ملي ۲۹۹۱۳۳۶۹۶۵ بسمت بازرس اصلي و يوسف جعفري کد ملي ۲۹۹۲۹۸۶۱۰۰ بسمت بازرسان اصلي و علي البدل بمدت يک سال مالي انتخاب گرديدند.
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۴۳۹ مسئول ثبت شرکت هاي ثبت کرمان

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري بنياد خيريه غير انتفاعي فاطميه جعفري کرمان شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۲۰۱۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۳/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۰۵۴۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۲/۳۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۵۴۴

باستناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ ـ مهدي صالحي کد ملي ۲۹۹۱۲۷۰۸۰۲ بسمت رئيس هيئت مديره
۲ـ محمد دستوري کد ملي ۲۹۹۱۹۶۶۲۹ بسمت نايب رئيس هيئت مديره
۳ـ بيژن صالحي کد ملي ۰۰۴۰۹۹۵۹۴۱ بسمت مديرعامل
۴ـ جعفر باقري کد ملي ۲۹۹۱۱۷۳۰۳۳ بسمت خزانه دار
۵ـ يحيي ثمره کد ملي ۳۰۷۰۹۰۶۰۱۱ بسمت منشي هيئت مديره
۶ـ محمد جلالپور کد ملي ۲۹۹۱۳۶۶۷۸۸ بسمت عضو اصلي هيئت مديره
۷ـ محمود صالحي کد ملي ۲۹۹۱۹۴۸۳۸۸ بسمت عضو اصلي هيئت مديره
۸ـ مرضيه نجف پور خادم کد ملي ۰۰۳۵۰۰۸۱۷۲ بسمت عضو علي البدل هيئت مديره
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۵۴۴ مسئول ثبت شرکت هاي ثبت کرمان

آگهي تغييرات موسسه بنياد خيريه غير‌انتفاعي فاطميه جعفري کرمان شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۶۹۳۴۴
شماره روزنامه: ۱۹۸۵۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۲/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۵۳/غ۱۱۰/۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۱/۳۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۸۳۴۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۳ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گرديد..
۲ـ ماده ۲ بشرح صورت جلسه اصلاح گرديد. در تاريخ ۳۱/۱/۹۲ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.
ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۸۳۴۲ مسئول ثبت شرکتهاي ثبت کرمان واحد ثبتي کرمان

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...