خیریه نیک گامان جمشید تهران

خیریه نیک گامان جمشید تهران در سال 1394 با هدف فعالیت در حوزه اموراجتماعی و امور توانبخشی و پیشگیری شروع به کار کرده است.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

تهران، تهران، ایران

اطلاعات خیریه

شیوه کمک شیوه کمک
-
گروه هدف گروه هدف
کودکان بدسرپرست ایتام
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
موسسه
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
بهزیستی
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۴/۹/۱۵
شماره ثبت شماره ثبت
37325
شناسه ملی شناسه ملی
14005451432
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

آدرس آدرس
تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه شرقی-کوچه‌ی نرسیده به شریعتی-پلاک 18-واحد 13

هدف از فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران، پروژه محور و با تکیه بر "سلامت، آسایش و آموزش" کودکان و نوجوانان کم برخوردار کشورمان انجام می شود.

پروژه های موسسه با تکیه ویژه بر" جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور و با تاکید ویژه بر کودکان و نوجوانان " در این حوزه انجام می شود.همکاری با موسسات مردم نهاد همسو دارای مجوز فعالیت نیز در راستای اهداف موسسه قرار دارد.
هدف اصلی موسسه، کودکان و نوجوانان نیازمند یا در معرض آسیب مورد تایید یکی از نهاد های کمک رسان یا آموزشی دولتی هستند و پروژه های عمرانی، آسایشی، بهداشتی، آموزشی و درمانی موسسه با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان در مناطق کم برخوردار انتخاب، برنامه ریزی و اجرا می شوند.
کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی این آب و خاک هستند و موسسه برآن است تا با بالا بردن سطح کیفیت زندگی، سلامت و آموزش آنها در قالب پروژه های مطالعه شده و سودمند گامی هرچند کوتاه اما اثرگذار برای آینده میهنمان بردارد.
بدیهی است تصمیم گیری درباره « پروژه های خیریه » بر اساس پیشنهاد و تایید نهایی ارگان ها و نهاد های کمک رسان دولتی و با بررسی مدیران و کارکنان موسسه در راه بهبود اقشار نیازمند جامعه با تکیه بر کودکان و نوجوانان انجام می شود.


هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکد ملی
اشکان تقی‌پوررئیس هیئت مدیره و مدیرعامل۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶
علی شیخ الاسلامیعضو هیئت مدیره۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸
نسترن جعفرزاده اسکوییعضو هیئت مدیره
۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱
محمد کاربخشعضو هیئت مدیره

علی تقی پورعضو هیئت مدیره

فلورا یحیوینائب رئیس هیئت مدیره۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶
صبا طاهريان
بازرس اصلي
۰۰۶۴۴۸۰۵۱۸
آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۲۶۶۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۵
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۱۵۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ و مجوز شماره ۱۳۵۴۹۸/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ از سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد:
اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل تعيين سمت گرديدند:
۱- آقاي اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ به سمت رئيس هيات مديره ۲- خانم فلورا يحيوي به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ به سمت نائب رئيس هيات مديره ۳- خانم نسترن جعفرزاده اسکوئي به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ به سمت عضو اصلي هيات مديره ۴- آقاي علي شيخ الاسلامي به شماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به سمت عضو علي البدل هيات مديره
ضمنا" آقاي اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ به سمت مدير عامل براي مدت ۲ سال انتخاب شدند
تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود . 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۲۶۶۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۴
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۱۳۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ و مجوز شماره ۱۳۵۴۹۸/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ از سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد:
مجمع عمومي هيات امناء با تعداد ۱۱ نفر تشکيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در موسسه است که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
 شماره روزنامه: ۲۲۶۶۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۵
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۱۴۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ و مجوز شماره ۱۳۵۴۹۸/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ از سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد:
اعضاي هيات مديره براي مدت ۳ سال به شرح ذيل انتخاب شدند : ۱- آقاي اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ به سمت عضو اصلي هيات مديره ۲- خانم فلورا يحيوي به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ به سمت عضو اصلي هيات مديره ۳- خانم نسترن جعفرزاده اسکوئي به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ به سمت عضو اصلي هيات مديره ۴- آقاي علي شيخ الاسلامي به شماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به سمت عضو علي البدل هيات مديره
خانم صبا طاهريان به شماره ملي ۰۰۶۴۴۸۰۵۱۸ به سمت بازرس اصلي براي مدت يکسال انتخاب شدند 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۱۹۱۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۳/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۳۱۷۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۳/۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۸ و مجوز شماره ۱۸۲۹۹/۹۹,۹۰۰ مورخ ۲۷/۲/۹۹ سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاي هيات مديره براي مدت ۳ سال انتخاب شدند : ۱- آقاي اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ ، ۲- خانم فلورا يحيوي به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ و ۳- خانم نسترن جعفرزاده اسکوئي به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ به سمت عضو اصلي هيات مديره و ۴- آقاي علي شيخ الاسلامي به شماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به سمت عضو علي البدل هيات مديره و همچنين خانم صبا طاهريان به شماره ملي ۰۰۶۴۴۸۰۵۱۸ به سمت بازرس اصلي براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند .
پ۹۹۰۳۲۴۴۴۶۷۵۰۷۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
 شماره روزنامه: ۲۱۹۱۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۳/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۳۱۶۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۳/۲۴

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ و مجوز شماره ۱۸۲۹۹/۹۹,۹۰۰ مورخ ۲۷/۲/۹۹ سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ به سمت رئيس هيات مديره ومديرعامل ، خانم فلورا يحيوي به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ به سمت نائب رئيس هيات مديره ، خانم نسترن جعفرزاده اسکوئي به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ به سمت عضو اصلي هيات مديره و آقاي علي شيخ الاسلامي به شماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به سمت عضو علي البدل هيات مديره براي دوران تصدي هيئت مديره انتخاب شدند تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
پ۹۹۰۳۲۴۱۶۹۵۵۲۹۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۱۹۱۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۳/۲۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۳۱۵۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۳/۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ و مجوز شماره ۱۸۲۹۹/۹۹,۹۰۰ مورخ ۲۷/۲/۹۹ سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد : ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذيل اصلاح ميشود: موسسه داراي هيئت مديره اي مرکب از ۳ نفر عضو اصلي و ۱ نفر عضو علي البدل خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . تبصره ۱ ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذيل اصلاح ميشود : تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .
پ۹۹۰۳۲۴۱۷۷۹۰۵۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
 شماره روزنامه: ۲۱۵۸۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۲/۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۴۸۲۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱/۲۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۱۲۸۶۶۱۷۴۲۵۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده هيات امنا مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۸۷۰۴۷/۹۷,۷۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ سازمان بهزيستي کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، ،بخش مرکزي شهر تهران خيابان شهيدقندي نيلوفر خيابان سهند ، خيابان هويزه شرقي، پلاک ۱۸،مجتمع سبز طبقه پنجم واحد ۱۳، کدپستي ۱۵۵۹۹۴۵۳۳۶ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد.
پ۹۸۰۱۲۸۶۶۱۷۴۲۵۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۱۲۹۵  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۲/۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۴۱۱۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۱/۱۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۱۱۹۷۹۸۱۲۰۴۲۰

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۹۱۰۵/۹۶,۹۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ سازمان بهزيستي تصميمات ذيل اتخاذ شد: اشکان تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ و فلورا يحيوي به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ و نسترن جعفرزاده اسکوئي به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ و محمد کاربخش به شماره ملي ۳۲۱۹۸۰۱۱۷۱ و علي تقي پور به شماره ملي ۱۷۵۵۱۷۷۴۲۹ و علي شيخ الاسلامي به شماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب گرديدند. صبا طاهريان به شماره ملي ۰۰۶۴۴۸۰۵۱۸ به عنوان بازرس اصلي براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديد. کليه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک و سفته و برات و عقود اسلامي با امضاي رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر ميباشد.
پ۹۷۰۱۱۹۷۹۸۱۲۰۴۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
 شماره روزنامه: ۲۱۲۹۰  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۴۱۸۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۱/۱۵
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۱۱۸۹۵۷۱۱۶۲۷۱

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۹۱۰۵/۹۶, ۹۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ سازمان بهزيستي تصميمات ذيل اتخاذ شد: فلورا يحيوي به کدملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ به سمت نايب رئيس هيئت مديره ـ نسترن جعفرزاده اسکوئي به کدملي ۰۹۴۱۴۱۲۹۷۲۱ به سمت عضو هيئت مديره ـ محمد کاربخش به کدملي ۳۲۱۹۸۰۱۱۷۱ به سمت عضو هيئت مديره ـ علي تقي پور به کدملي ۱۷۵۵۱۷۷۴۲۹ به سمت عضو هيئت مديره ـ علي شيخ الاسلامي به کدملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال تعيين گرديدند اشکان تقي پور به کدملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره بمدت دوسال تعيين گرديد. کليه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک و سفته و برات و عقوداسلامي و قراردادهاي رسمي و اوراق عادي و اداري با امضاي رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد.
پ۹۷۰۱۱۸۹۵۷۱۱۶۲۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ و به شماره ثبت ۳۷۳۲۵
شماره روزنامه: ۲۰۸۱۱  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۵/۵/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۲۷۲۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۵/۵/۲۰
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۵۰۵۲۰۸۱۴۱۸۲۸۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بهزيستي بشماره ۳۹۱,۹۵۸,۹۱۷ مورخ ۸/۴/۹۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل موسسه به آدرس تهران ـ خيابان خرمشهر (آپادانا)، خ مرغاب، کوچه شهيد ايازي، پلاک ۱۹، ساختمان آپادانا، طبقه ۴ واحد ۱۵ کدپستي ۱۵۵۳۷۱۸۷۳۸ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد
پ۹۵۰۵۲۰۸۱۴۱۸۲۸۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تاسيس
 شماره روزنامه: ۲۰۶۱۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۹/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۵۱۲۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۹/۱۵
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۹۱۵۵۰۴۸۱۷۷۱۲

تاسيس موسسه غيرتجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران درتاريخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۳۲۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۵۱۴۳۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت موسسه: خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي موسسه: تهران خ خالد استانبولي وزراء کوچه ۱۱ بن بست نيلوفر پ۱ واحد ۱ کدپستي ۱۸۱۳۷۴۵۷۱۳ دارايي موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: خانم نسترن جعفرزاده اسکوئي به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۰۹۴۱۱۲۹۷۲۱ آقاي علي تقي پور به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۱۷۵۵۱۷۷۴۲۹ آقاي محمد کاربخش به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۳۲۱۹۸۰۱۱۷۱ خانم فلورا يحيوي به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۴۰۴۷۲۱۱۶ آقاي اشکان تقي پور به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل به شماره ملي ۱۷۵۰۶۶۴۹۷۶ وآقاي علي شيخ الاسلامي به سمت عضو علي البدل هيئت مديره بشماره ملي ۰۰۷۱۱۳۸۹۷۸ براي مدت سه سال و مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامي با امضا رييس هيات مديره يا مديرعامل و يکي از اعضا هيات مديره همراه با مهر موسسه معتبر ميباشد. خانم صبا طاهريان ش م ۰۰۶۴۴۸۰۵۱۸ بعنوان بازرس موسسه براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۸۲۱/ ۹۴۸/ ۹۱۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ سازمان بهزيستي استان تهران
پ۹۴۰۹۱۵۵۰۴۸۱۷۷۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

صورتهای مالی موسسه غيرتجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران سال 1395 تا سال 1399:

http://nikgamancharity.org/ckfinder/userfiles/files/files/finance/99.pdf

پیرو آگهي تاسيس موسسه غيرتجاري خيريه نيک گامان جمشيد تهران مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دارایی اولیه موسسه طبق آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه نیک گامان جمشید تهران درتاریخ 15/09/1394 به شماره ثبت 37325 به شناسه ملی 140054XXXX2 : مبلغ 50000000 ریال می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط