انجمن پرنده درخت کوچک

انجمن پرنده درخت کوچک در سال 1399 فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

تهران، تهران، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
تهران
شهر فعالیت شهر فعالیت
تهران
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
کودکان و نوجوانان - خدمات مشاوره و آموزش - زنان و خانواده
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست - آموزش و توانمندسازی - حمایت از زنان
گروه هدف گروه هدف
کودکان - پناهندگان و مهاجرین - زنان
شیوه کمک شیوه کمک
کمک غیرمالی
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
14006755070
شماره ثبت شماره ثبت
41586
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۹/۹/۱۷
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
نوع سازمان نوع سازمان
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
تهران، کن، خیابان مدرسه ( عاصمی )، بن بست ابا صالح (عج )، پلاک 5، طبقه همكف
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت انجمن پرنده درخت کوچک، خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي است که بخشي از فعاليتهاي حوزه هاي اجتماعي و پيشگيري را شامل مي شود. 

انجمن پرنده درخت کوچک، نهادی مدنی و مطالبه‌گر در پایتخت است. کن در شمال غرب تهران آغاز حرکتی بود که با کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل و خانواده‌های آنها شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد. آشناسازی کودکان با حقوقشان، پدیدآوردن فضایی امن برای آنان در کنار توان‌افزایی خانواده‌ها از طریق حرفه‌آموزی و آموزش مهارت‌های زندگی و توسعه سواد آموزی داستان انجمن پرنده درخت کوچک را معنا می‌بخشد.


هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
زهرا سيمياري
مديرعامل
۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸
رقيه امام
رئيس هيئت مديره
۴۳۲۱۹۹۷۷۱۲
فرزانه احمدي
عضو اصلي هئت مديره و نائب رئيس
۰۵۳۰۴۲۴۸۸۶
مصطفي لک قمي
بازرس اصلي
۰۰۴۲۶۰۹۴۳۷
صابر قليچ خاني
بازرس علي البدل
۰۰۴۸۰۸۸۴۶۳

آگهي تغييرات پرنده درخت کوچک موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۱۵۸۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۷۵۵۰۷۰
شماره روزنامه: ۲۲۰۵۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۹/۱۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۶۱۶۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۹/۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ و مجوز شماره ۲۶۲۵/۹۹۱/۹۱۷ مورخه ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ اداره کل بهزيستي استان تهران صميمات ذيل اتخاذ شد :
مصطفي لک قمي به شماره ملي ۰۰۴۲۶۰۹۴۳۷ به عنوان بازرس اصلي و صابر قليچ خاني به شماره ملي ۰۰۴۸۰۸۸۴۶۳ به عنوان بازرس علي البدل به مدت يک سال انتخاب شدند . رقيه امام به شماره ملي ۴۳۲۱۹۹۷۷۱۲ و زهرا سيمياري به شماره ملي ۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸ و فرزانه احمدي به شماره ملي ۰۵۳۰۴۲۴۸۸۶ به سمت اعضاي اصلي هيأت مديره و مريم شيخ به شماره ملي ۰۰۶۰۴۲۷۴۵۰ و مريم شيخي به شماره ملي ۲۶۱۹۶۷۱۶۶۳ اعضاي علي البدل هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب شدند. کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامي با امضاي خانم رقيه امام با سمت رئيس هيئت مديره و خانم زهرا سيمياري با سمت مديرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد .

آگهي تغييرات پرنده درخت کوچک موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۱۵۸۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۷۵۵۰۷۰
شماره روزنامه: ۲۲۰۵۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۹/۱۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۶۱۷۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۹/۱۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ و مجوز شماره ۲۶۲۵/۹۹۱/۹۱۷ مورخه ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ اداره کل بهزيستي استان تهران صميمات ذيل اتخاذ شد :
رقيه امام به شماره ملي ۴۳۲۱۹۹۷۷۱۲ عضو اصلي هيئت مديره و رئيس هيأت مديره و زهرا سيمياري به شماره ملي ۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸ عضو اصلي هيأت مديره و فرزانه احمدي به شماره ملي ۰۵۳۰۴۲۴۸۸۶ عضو اصلي هيأت مديره و نائب رئيس و مريم شيخ به شماره ملي ۰۰۶۰۴۲۷۴۵۰ عضو علي البدل هيأت مديره و مريم شيخي به شماره ملي ۲۶۱۹۶۷۱۶۶۳ عضو علي البدل هيئت مديره و زهرا سيمياري به کدملي ۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸ به عنوان مدير عامل براي مدت دوسال انتخاب شدند .

آگهي تغييرات پرنده درخت کوچک موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۱۵۸۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۷۵۵۰۷۰
شماره روزنامه: ۲۱۵۳۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۶
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۱۱/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۴۷۰۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۱۰۲۴۱۳۳۷۸۲۳۶۰

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۲۷۱۴,۹۷۸,۹۱۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷سازمان بهزيستي استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي مصطفي لک قمي به شماره ملي ۰۰۴۲۶۰۹۴۳۷ بازرس اصلي و آقاي صابر قليچ خاني به شماره ملي ۰۰۴۸۰۸۸۴۶۳ بازرس علي البدل براي يکسال مالي انتخاب گرديدند.
پ۹۷۱۰۲۴۱۳۳۷۸۲۳۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات پرنده درخت کوچک موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۱۵۸۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۷۵۵۰۷۰
شماره روزنامه: ۲۱۵۳۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۶
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۱۱/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۴۷۱۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۱۰۲۴۵۳۵۷۲۷۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۲۷۱۴,۹۷۸,۹۱۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷ سازمان بهزيستي تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد: تاسيس و راه اندازي مرکز حمايتي ـ آموزشي کودک و خانواده مرکز حمايتهاي رواني و اجتماعي دختران و خانواده (نداي مهر) ۱۳ الي ۱۸ ساله ـ روزانه تاسيس و راه اندازي مرکز حمايت وتوانمند سازي زنان آسيب ديده اجتماعي (راه نوين) به موضوع موسسه الحاق گرديده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد
پ۹۷۱۰۲۴۵۳۵۷۲۷۹۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تاسيس
شماره روزنامه: ۲۱۰۲۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۲/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۰۹۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۲/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۲۱۸۵۰۹۶۳۷۵۰۶

تاسيس موسسه غير تجاري پرنده درخت کوچک درتاريخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۵۸۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۷۵۵۰۷۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع: موضوع فعاليت موسسه خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي است که بخشي از فعاليتهاي حوزه هاي اجتماعي و پيشگيري را شامل مي شود. مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي: استان تهران- شهر تهران-کن- خيابان مدرسه (عاصمي)-بن بست ابا صالح (عج)- پلاک ۵- طبقه همکف ـ کدپستي ۱۴۸۸۶۴۳۵۸۱ دارايي موسسه: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران براي مدت سه سال تعيين شدند: خانم مريم شيخ به شماره ملي ۰۰۶۰۴۲۷۴۵۰ به سمت عضو هيئت مديره - عضو علي البدل خانم فرزانه احمدي به شماره ملي ۰۵۳۰۴۲۴۸۸۶ به سمت نايب رئيس و عضو اصلي هيئت مديره خانم مريم شيخي به شماره ملي ۲۶۱۹۶۷۱۶۶۳ به سمت عضو هيئت مديره - عضو علي البدل خانم زهرا سيمياري به شماره ملي ۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸ به سمت عضو اصلي هيئت مديره خانم رقيه امام به شماره ملي ۴۳۲۱۹۹۷۷۱۲ به سمت رئيس و عضو اصلي هيئت مديره خانم زهرا سيمياري به شماره ملي ۴۳۲۱۹۸۵۲۱۸ به سمت مديرعامل به مدت دو سال تعيين شدند دارندگان حق امضا: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و مديرعامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
پ۹۶۰۲۱۸۵۰۹۶۳۷۵۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري


پیرو آگهي تاسيس موسسه غير تجاري پرنده درخت کوچک درتاريخ 1396/02/18 دارايي موسسه: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط