214

اطلاعات کلی استان کردستان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، حمایت اجتماعی و سلامت دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی- اجتماعی استان کردستان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 1,680,874 نفر (2.197 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 542,152 خانوار (2.206 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : سنندج با 481,206 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : سنندج با 116,087 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: سنندج با 365,119 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : سنندج با 55,238 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: سنندج با 425,968 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,499,848 نفر (2.215 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 445,644 خانوار (2.239 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 181,026 نفر (2.058 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 96,508 خانوار (2.067 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.4 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.2 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***


میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 34.9 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 32.6 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 45.5 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 35.1 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 34.4 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 48.6 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 47.2 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 55.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 48.5 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 48.8 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 132,280 خانوار (2.193 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 89,295 خانوار (2.218 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 42,985 خانوار (2.142 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 82,424 خانوار (1.979 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 49,856 خانوار (2.669 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

24.399 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 0.15 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 194,606 خانوار (3.028 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 147,622 خانوار (3.146 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 46,984 خانوار (2.708 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 96,583 خانوار (2.917 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 98,023 خانوار (3.146 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

35.895 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 9.74 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 48.684 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 33.126 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 11.51 درصد و 9.55 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 51.046 درصد و برای بخش شهری استان، 27.585 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 12.38 درصد و 7.54 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 113,554 خانوار (1.698 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 100,189 خانوار (1.747 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 13,365 خانوار (1.404 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 93,303 خانوار (1.745 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 20,251 خانوار (1.513 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

20.945 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 6.26 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 13.849 درصد و برای خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست، 22.482 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.55 درصد و 6.32 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 10.546 درصد و برای بخش شهری استان، 26.649 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 6.06 درصد و 5.73 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 10.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 10.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 8.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 13.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 5.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 128 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 134.6 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 97.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.7 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 156.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 76.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 131.0 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,505.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1844.8 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,666.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.3 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 762.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,863.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 853.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.8 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 86,800 خانوار (2.79 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 51,477 خانوار (2.98 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 35,323 خانوار (2.553 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 44,654 خانوار (2.803 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 42,146 خانوار (2.776 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

16.01 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 3.35 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کل: 137,825 خانوار (2.965 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی: 115,068 خانوار (3.056 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی: 22,757 خانوار (2.574 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری: 70,857 خانوار (2.809 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی: 66,968 خانوار (3.149 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی در بخش روستایی کشور)

70.823 درصد از خانوارهای سه دهک پایین استان، سه دهک پایین سه دهک پایین فاقد پوشش حمایتی هستند، که 1.51 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مهرافرین گروس

موسسه مهرافرین گروس در سال 1393 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان
بهداشت و درمان

خیریه سبحان

خیریه سبحان در سال 1385 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان
بهداشت و درمان

خیریه هیوای ژیان سنندج

خیریه هیوای ژیان سنندج در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان

عدالت و برابری کردستان

موسسه عدالت و برابری کردستان در سال1391فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی

خیریه روجیار کردستان

خیریه روجیار کردستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان

سراج الخیرین کردستان

سراج الخیرین کردستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کردستان

خیریه دارالاحسان

خیریه دارالاحسان در سال 1381 فعالیت خود را با هدف نگهداری کودکان بی سرپرست آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان کردستان
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی