159

اطلاعات کلی استان سیستان و بلوچستان

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی-اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 2,981,096 نفر (3.9 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 774,528 خانوار (3.154 درصد از کل خانوارهای یاران هبگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر : زاهدان با 702,965 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی : چابهار با 186,346 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: زاهدان با 576,730 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست : زاهدان با 108,218 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: زاهدان با 594,747 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***


اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 2,471,008 نفر (3.652 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 577,001 خانوار (2.901 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 510,088 نفر (5.803 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 197,527 خانوار (4.234 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3.9 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 4.3 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 2.6 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3.7 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 4 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 27.6 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 25.9 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 32.6 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 28.3 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 26.9 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 43.9 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 42.6 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 47.7 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 43.4 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 44.5 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 129,699 خانوار (2.152 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 79,405 خانوار (1.974 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 50,294 خانوار (2.508 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 60,004 خانوار (1.441 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 69,695 خانوار (3.741 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

16.746 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 7.8 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 414,206 خانوار (6.45 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 280,975 خانوار (5.993 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 133,231 خانوار (7.684 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 171,190 خانوار (5.17 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 243,016 خانوار (7.811 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

53.479 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 27.33 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 67.45 درصد و برای خانوارهای مرد سرپرست، 48.696 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 30.28 درصد و 25.13 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 64.237 درصد و برای بخش شهری استان، 43.206 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 25.55 درصد و 23.16 درصد بیشتر است.

سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 107,513 خانوار (1.609 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 90,550 خانوار (1.58 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 16,963 خانوار (1.783 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 73,271 خانوار (1.37 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)

تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 34,242 خانوار (2.565 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

13.881 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 13.33 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 8.588 درصد و برای خانوارهای مرد سرپرست، 15.693 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 11.81 درصد و 13.12 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 9.051 درصد و برای بخش شهری استان، 18.493 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 7.55 درصد و 13.89 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 9.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 10.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 14 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 4.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 118.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 135.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 71.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 161.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 73.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,107.5 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,301.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 540.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,432.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 766.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 213,897 خانوار (6.888 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 127,919 خانوار (7.421 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 85,978 خانوار (6.223 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 81,458 خانوار (5.115 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 132,439 خانوار (8.753 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

27.616 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 14.97 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 579,291 خانوار (2.769 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 454,273 خانوار (2.59 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 125,018 خانوار (3.692 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 308,807 خانوار (2.187 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 270,484 خانوار (3.976 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

74.793 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 10.41 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه خادمین کتیج

خیریه خادمین کتیج در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

خیریه محسنین زاهدان

خیریه محسنین زاهدان در سال 1382 با هدف کمک به هم نوع در جهت رفع مشکلات مالی خانواده‌های تهیدست و ایتام شروع به فعالیت کرده است.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

حلیمه سعدیه جنوب شرق

موسسه حلیمه سعدیه جنوب شرق در سال 1389 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

کوثر نبی سیستان

موسسه کوثر نبی سیستان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه صابرین زاهدان

خیریه صابرین زاهدان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه درمانی مکران شستون

موسسه خیریه درمانی مکران شستون در سال 1392 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت به نیازمندان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

دین و دانش هامون

موسسه دین و دانش هامون در سال 1398 فعالیت خود را با هدف فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه خدیجه الکبری (س) ایرانشهر

خیریه خدیجه الکبری (س) ایرانشهر در سال 1389 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و معیشتی به خانواده های نیازمند و ایتام آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان