202

اطلاعات کلی استان کرمانشاه

برای آن که بشود منظم‌تر و با دیدِ واضح‌تری به اطلاعات نگریست آن‌ها در قالب بخش‌های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی و حمایت اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند.

جمعیتی اجتماعی

این جا گزیده‌ای از داده‌های جمعیتی-اجتماعی استان کرمانشاه ثبت شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات سایت مراجعه فرمایید. گزیدۀ این داده‌ها عبارت است از:

 • جمعیت یارانه بگیر کل استان: 2,023,127 نفر (2.646 درصد از کل جمعیت یارانه بگیر کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر کل استان: 664,590 خانوار (2.706 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر کشور)
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر: کرمانشاه با 1,042,364 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش روستایی: کرمانشاه با 183,110 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت یارانه بگیر در بخش شهری: کرمانشاه با 859,254 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: کرمانشاه با 137,400 نفر
 • شهرستان با بیشترین جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: کرمانشاه با 904,964 نفر

کل جمعیت افرادی که یارانه دریافت می‌کنند

***

تعداد خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند

***

اطلاعات استان به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست: 1,767,644 نفر (2.613 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست استان: 529,546 خانوار (2.662 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر مرد سرپرست کشور)
 • جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست: 255,483 نفر (2.906 درصد از کل جمعیت خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)
 • تعداد خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست استان: 135,044 خانوار (2.895 درصد از کل خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست کشور)

میانگین بعد خانوار

 • میانگین بعد خانوار در کل: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار مرد سرپرست: 3.3 نفر (متوسط کشوری: 3.4 نفر)
 • میانگین بعد خانوار زن سرپرست: 1.9 نفر (متوسط کشوری: 1.9 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش شهری: 3 نفر (متوسط کشوری: 3.1 نفر)
 • میانگین بعد خانوار در بخش روستایی: 3.1 نفر (متوسط کشوری: 3.2 نفر)

میانگین بعد خانوار

***

میانگین سن اعضای خانوار

 • میانگین سن اعضای خانوار در کل: 37.3 سال (متوسط کشوری: 36.5 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار مرد سرپرست: 34.7 سال (متوسط کشوری: 34.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار زن سرپرست: 47.3 سال (متوسط کشوری: 46.6 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش شهری: 37.7 سال (متوسط کشوری: 37.2 سال)
 • میانگین سن اعضای خانوار در بخش روستایی: 36.3 سال (متوسط کشوری: 35.1 سال)

میانگین سن اعضای خانواده

***

میانگین سن سرپرست خانوار

 • میانگین سن سرپرست خانوار در کل: 50 سال (متوسط کشوری: 49.3 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار مرد سرپرست: 48.4 سال (متوسط کشوری: 47.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار زن سرپرست: 56.4 سال (متوسط کشوری: 55.8 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش شهری: 50.3 سال (متوسط کشوری: 49.9 سال)
 • میانگین سن سرپرست خانوار در بخش روستایی: 49.4 سال (متوسط کشوری: 48.1 سال)

میانگین سن سرپرست خانوار

***

دارای عضو سالمند

 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در کل: 178,303 خانوار (2.958 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند: 116,164 خانوار (2.888 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند: 62,139 خانوار (3.099 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دارای عضو سالمند در کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری: 125,081 خانوار (3.004 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی: 53,222 خانوار (2.857 درصد از کل خانوارهای دارای عضو سالمند در بخش روستایی کشور)

26.829 درصد از خانوارهای استان، دارای عضو سالمند هستند، که 2.28 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانوار دارای عضو سالمند

***

اقتصادی

سه دهک پایین

 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در کل: 186,150 خانوار (2.899 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین: 131,908 خانوار (2.814 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین: 54,242 خانوار (3.128 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک پایین در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری: 110,824 خانوار (3.347 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی: 75,326 خانوار (2.421 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین در بخش روستایی کشور)

28.01 درصد از خانوارهای استان، سه دهک پایین هستند، که 1.86 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 40.166 درصد و برای خانوارهای مرد سرپرست، 24.91 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.0 درصد و 1.34 درصد بیشتر است. 

سه دهک پایین - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 37.714 درصد و برای بخش شهری استان، 23.84 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 0.97 درصد کمتر و 3.79 درصد بیشتر است.
سه دهک پایین - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

سه دهک بالا

 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در کل: 157,566 خانوار (2.358 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا: 134,402 خانوار (2.345 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا: 23,164 خانوار (2.434 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست سه دهک بالا در کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری: 129,001 خانوار (2.413 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی: 28,565 خانوار (2.14 درصد از کل خانوارهای سه دهک بالا در بخش روستایی کشور)

23.709 درصد از خانوارهای استان، سه دهک بالا هستند، که 3.5 درصد از متوسط کشوری کمتر است.

این مقدار برای خانوارهای یارانه بگیر زن سرپرست 17.153 درصد و برای خانوارهای مرد سرپرست، 25.381 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 3.25 درصد و 3.43 درصد کمتر است.

سه دهک بالا - به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

***

این مقدار برای بخش روستایی استان، 14.302 درصد و برای بخش شهری استان، 27.75 درصد است، که به ترتیب از متوسط کشوری 2.3 درصد و 4.63 درصد کمتر است. 
سه دهک بالا - به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97

 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در کل: 19.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 25.3 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 21.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 26.7 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 15.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 19.6 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 23.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 30.8 میلیون ریال)
 • میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 10.9 میلیون ریال (متوسط کشوری: 14.1 میلیون ریال)

نمودار میانگین سود سالانه حساب‌های بانکی - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97

 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در کل: 183.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 217.9 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 194.4 میلیون ریال (متوسط کشوری: 229.0 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 139.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 170.8 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 210.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 260.3 میلیون ریال)
 • میانگین مانده حساب در آخر سال از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 119.3 میلیون ریال (متوسط کشوری: 130.9 میلیون ریال)

میانگین مانده حساب آخر سال - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97

 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در کل: 1,658.7 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1845.1 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 مرد سرپرست: 1,863.2 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2048.6 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 زن سرپرست: 857.1 میلیون ریال (متوسط کشوری: 977.2 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش شهری: 1,904 میلیون ریال (متوسط کشوری: 2166.4 میلیون ریال)
 • میانگین واریز سالانه حساب از سال 95 تا 97 در بخش روستایی: 1,087.8 میلیون ریال (متوسط کشوری: 1185.2 میلیون ریال)

میانگین واریز سالانه حساب - به تفکیک جنسیت سرپرست و به تفکیک شهرنشین و روستانشین

***

حمایت اجتماعی

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کل: 110,811 خانوار (3.568 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 59,978 خانوار (3.479 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی: 50,833 خانوار (3.679 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری: 65,134 خانوار (4.09 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی: 45,677 خانوار (3.019 درصد از کل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش روستایی کشور)

16.674 درصد از خانوارهای استان، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، که 4.03 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت سرپرست و تفکیک شهری و روستایی

***

خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیون تومانی کرونا

 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کل: 590,082 خانوار (2.82 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 483,130 خانوار (2.755 درصد از کل خانوارهای مرد سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی: 106,952 خانوار (3.159 درصد از کل خانوارهای زن سرپرست دریافت کننده وام یک میلیونی در کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری: 413,527 خانوار (2.929 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش شهری کشور)
 • تعداد خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی: 176,555 خانوار (2.595 درصد از کل خانوارهای دریافت کننده وام یک میلیونی در بخش روستایی کشور)

88.789 درصد از خانوارهای استان، دریافت کننده وام یک میلیونی هستند، که 3.58 درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

خانواده‌های دریافت کنندۀ وام و بسته‌های حمایتی

***

این اطلاعات و داده‌ها حاصل پژوهش‌های مجموعۀ اطلس رفاه ایرانیان است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه امدادگران عاشورا شعبه کرمانشاه

خیریه امدادگران عاشورا شعبه کرمانشاه در سال 1393 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان کرمانشاه
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی
دینی و مذهبی

نیک بنیادان مهرگان

موسسه نیک بنیادان مهرگان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
استان کرمانشاه
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
حیوانات و محیط زیست
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

مهر آئینان مهر

موسسه مهر آئینان مهر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف بهداشت و درمان آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان کرمانشاه
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

خیریه والعصر کرمانشاه

موسسه خیریه والعصر کرمانشاه در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

موسسه سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف امور اجتماعی آغاز کرد.


اشتغال و کارآفرینی
استان کرمانشاه
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

زندگی آسمانی جوانان

موسسه زندگی آسمانی جوانان در سال 1383فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی و مذهبی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

خیریه اطهر سنقر

خیریه اطهر سنقر در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجم امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه