" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

خیریه امدادگران عاشورا شعبه گلستان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه گلستان در سال   فعالیت خود را با هدف رسیدگی و کمک به بیماران مبتلا به سرطان و صعب‌ العلاج آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

مسیر سبز رهایی

موسسه مسیر سبز رهایی در سال 1385فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

خیریه مهرورزان هلال گلستان

خیریه مهرورزان هلال گلستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران نیازمند آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

خیریه احسان گلستان

خیریه احسان گلستان در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان گلستان

راهیان بهبودی گلستان

راهیان بهبودی گلستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشت و سلامت به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

انجمن سبا مهر آفرین

.انجمن سبا مهر آفرین در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد


استان گلستان

خیریه وحدت گمیشان

خیریه وحدت گمیشان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آغاز کرد.


استان گلستان

خود باوران کوثر

خود باوران کوثر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری، اشتغال و کارآفرینی آغازکرد.


استان گلستان

خیریه مصباح آزادشهر

خیریه مصباح آزادشهر در سال 1391 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان گلستان

خیریه ترکمن آرکا

خیریه ترکمن آرکا در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایت از بیماران آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

انجمن زنان اندیشمند میهن

انجمن زنان اندیشمند میهن در سال 1390 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و تحقیقاتی آغاز کرد.


استان گلستان
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن پیشگامان سلامت گرگان

انجمن پیشگامان سلامت گرگان، در سال 1384 فعالیت خود را با هدف درمان و پشگیری از بیماریها آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

ذهن پویای گلستان

موسسه ذهن پویای گلستان، در سال 1390 فعالیت خود را با هدف آموزش آغاز کرد.


استان گلستان

رهپویان ولایت گلستان

رهپویان ولایت گلستان، در سال 1390 فعالیت خود را با هدف آموزش فرهنگی جوانان آغاز کرد.


استان گلستان

خیریه خادمین کتیج

خیریه خادمین کتیج در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

خیریه محسنین زاهدان

خیریه محسنین زاهدان در سال 1382 با هدف کمک به هم نوع در جهت رفع مشکلات مالی خانواده‌های تهیدست و ایتام شروع به فعالیت کرده است.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

حلیمه سعدیه جنوب شرق

موسسه حلیمه سعدیه جنوب شرق در سال 1389 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

کوثر نبی سیستان

موسسه کوثر نبی سیستان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه صابرین زاهدان

خیریه صابرین زاهدان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه درمانی مکران شستون

موسسه خیریه درمانی مکران شستون در سال 1392 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت به نیازمندان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

دین و دانش هامون

موسسه دین و دانش هامون در سال 1398 فعالیت خود را با هدف فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه خدیجه الکبری (س) ایرانشهر

خیریه خدیجه الکبری (س) ایرانشهر در سال 1389 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و معیشتی به خانواده های نیازمند و ایتام آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه حیدر کرار سراوان

خیریه حیدر کرار سراوان در سال 1398 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و کمک به ایتام و نیازمندان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه فرهنگ احسان سوران

خیریه فرهنگ احسان سوران در سال 1397 فعالیت خود را با هدف آموزش فرهنگ و هنر به خانواده های نیازمند و ایتام آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

حمایت از بیماران ام اس زاهدان

موسسه حمایت از بیماران ام اس زاهدان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران ام اس آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

خیریه ام المومنین خدیجه (س)

خیریه ام المومنین خدیجه (س) در سال 1381 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت بیماران نیازمند آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

انجمن معلولین پویایی ایرانشهر

انجمن معلولین پویایی ایرانشهر در سال 1379 فعالیت خود را باهدف ارائه خدمات به معلولین آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

انجمن بانوان فردوس زهک

انجمن بانوان فردوس زهک در سال 1390 فعالیت خود را با هدف امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه محسنین سراوان

خیریه محسنین سراوان در سال 1385 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی به نیازمندان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه معراج هامون زاهدان

خیریه معراج هامون زاهدان در سال 1385 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه امام علی (ع)

خیریه امام علی (ع) سیستان و بلوچستان در سال 1380 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

موسسه خیریه نور

موسسه خیریه نوردر سال 1398 فعالیت خود را با هدف خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه فرهنگی علوی زاهدان

خیریه فرهنگی علوی زاهدان در سال 1387 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه در زمینه فرهنگی هنری آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

خیریه بیرق علوی

موسسه خیریه بیرق علوی در سال 1391 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

ترک اعتیاد یاران سرحد خاش

موسسه ترک اعتیاد یاران سرحد خاش در سال 1390 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت مبتلایان به اعتیاد آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

انجمن حمایت زندانیان زاهدان

انجمن حمایت زندانیان زاهدان در سال 1391 فعالیت خود را با هدف کمک به زندانیان و خانواده های آنان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

انجمن حمایت زندانیان چابهار

انجمن حمایت زندانیان چابهار در سال 1392 فعالیت خود را با هدف کمک به زندانیان و خانواده آنان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

انجمن حمایت زندانیان ایرانشهر

انجمن حمایت زندانیان ایرانشهر در سال 1393 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و کمک به زندانیان و خانواده آنان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

کانون دوستداران کودک

 کانون دوستداران کودک در سال 1382 فعالیت خود را با هدف آموزش کودکان نیازمند است.


استان سیستان و بلوچستان

کانون ناشنوایان زاهدان

کانون ناشنوایان زاهدان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزش، توانمندسازی و خدمات مشاوره و مددکاری به ناشنوایان آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز مولوی)

انجمن حمایت از کودکان کار، در سال 1381 فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان کار آغاز کرد.


استان تهران
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان شعبه مراغه

بنیاد نیکوکاری دستان مهربان شعبه مراغه در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر شهرام فرجی تأسیس و فعالیت خود را  با تمرکز بر حمایت و توانمندسازی زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست آغاز  کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان