" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

کانون هموفیلی ایران مراغه

کانون هموفیلی ایران مراغه در سال 1345فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران هموفیلی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه فردای بهتر تبریز

موسسه خیریه فردای بهتر تبریز در سال 1388 فعالیت خود را با هدف خیرخواهانه و کمک به رفع نیازهای معیشتی و حمایت تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

انجمن دیابت آذربایجان شرقی

انجمن دیابت آذربایجان شرقی در سال1388 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی در  آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

انجمن دیابت ایران شعبه تبریز

انجمن دیابت ایران شعبه تبریز فعالیت خود را در سال 1386 با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران دیابتی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

جمعیت خیریه نوبر تبریز

جمعیت خیریه نوبر تبریز در سال 1326 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

کانون هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران سازمانی که از سال 1345 شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی  و سایر اختلالات انعقادی ارثی از طریق ارائه حمایتهای داروئی، درمانی، اجتماعی، آموزشی، پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت از پژوهش و توسعه فعالیت می نماید.


استان تهران
بهداشت و درمان

خیریه اصغریه (ع) بناب

موسسه خیریه اصغریه (ع) بناب در سال 1390 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه طوبی بیست و هفت تبریز

موسسه خیریه طوبی بیست و هفت تبریز در سال 1391 فعالیت خود را با هدف نگهداری و اسکان کودکان بی سرپرست آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امام حسن مجتبی (ع) سردرود

موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع) سردرود در سال 1388فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز در سال 1376 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات به نیازمندان آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه بیت الزهراء (س) مرند

موسسه خیریه بیت الزهراء (س) مرند در سال 1386 فعالیت خود را با هدف رفع مشکلات ایتام و نیازمندان آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

کانون ناشنوایان میانه

کانون ناشنوایان میانه در سال 1387 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی به ناشنوایان آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

جمعیت حمایت زندانیان تبریز

جمعیت حمایت زندانیان تبریز در سال 1334 فعالیت خود را با هدف ارائه کمک به زندانیان و خانواده زندانیان آغاز کرد


استان آذربایجان شرقی

خیریه موذن کلیبر

موسسه خیریه موذن کلیبر در سال 1390فعالیت خود را باهدف نیکوکاری و خیریه آغازکرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه خیرین محراب آذرشهر

موسسه خیریه خیرین محراب آذرشهر در سال 1389 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه مهر علی (ع) سهند

موسسه خیریه مهر علی (ع) سهنددر سال 1389 فعالیت خود را با هدف کمک به بیماران اعتیاد آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه سامان مرند

موسسه خیریه سامان مرند در سال 1382 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

آوای مهر عجب شیر

موسسه آوای مهر عجب شیر فعالیت خود را در سال 1390 با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امید زندگی کلیبر

موسسه خیریه امید زندگی کلبیر در سال 1379 فعالیت خود را با هدف  انجام کلیه امور خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امام رضا (ع) عجب شیر

موسسه خیریه امام رضا (ع) عجب شیر در سال 1390 فعالیت خود را با هدف نگهداری وسرپرستی کودکان بی سرپرست آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

مهر ساقی کوثر (ع)

موسسه مهر ساقی کوثر (ع) در سال 1389 فعالیت خود را با هدف نگهداری کودکان بی سرپرست آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه نیکوکاری تبریز

موسسه خیریه نیکوکاری تبریز در سال 1390فعالیت خود را با هدف انجام مسئولیت های انسانی اجتماعی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

راهیان موج سلامت

راهیان موج سلامت درسال1391 فعالیت خود را در زمینه کارآفرینی و اشتغال (زنان نیازمند) آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

انجمن حمایت از زندانیان تبریز

انجمن حمایت از زندانیان تبریزدر سال 1394 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی به زندانیان نیازمند آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه مهرجویان صدرتبریز

موسسه خیریه مهرجویان صدرتبریز در سال1388 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه، اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه مهر رضوان تبریز

موسسه خیریه مهر رضوان تبریز در سال 1388 با هدف رفع نیازهای معیشتی،حمایت از ایتام،تهیه جهیزیه، کمک هزینه درمان، صندوق قرض الحسنه، عمران و توسعه در مناطق کم برخوردار فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه موکب العباس (ع) تبریز

خیریه موکب العباس (ع) تبریز در سال 1388 با هدف نیکوکاری و خیریه(مسکن و ازدواج) فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه محبان علی (ع) تبریز

موسسه خیریه محبان علی (ع) تبریز در سال 1386 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه (ازدواج و معیشت) آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه فرزندان رحمت تبریز

موسسه خیریه فرزندان رحمت تبریز در سال 1377 با هدف نگهداری از ایتام فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه غیر انتفاعی باران مهر تبریز

موسسه خیریه غیر انتفاعی باران مهر تبریز در سال 1387 با هدف ارائه خدمات بهداشتی، د​​​​رمانی، آموزشی و توانمندسازی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه صبح روشن تبریز

موسسه خیریه صبح روشن تبریز در سال1393فعالیت خود را در زمینه  کار آفرینی، اشتغال و آموزشی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه حضرت علی اکبر (ع) تبریز

موسسه خیریه حضرت علی اکبر (ع) تبریز در سال 1385 فعالیت خود را با هدف حمایت از ایتام بی سرپرست و بدسرپرست، شروع کرد.


استان آذربایجان شرقی

جمعیت خیریه قلب های سبز

شرکت جمعیت خیریه قلب های سبز، در سال 1387 با هدف کمک مالی، تحصیلی و درمان فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

مهر آفرین عصر تبریز

موسسه مهر آفرین عصر تبریز، در سال 1386 باهدف کمک مالی و معیشتی، اشتغال و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه انصار توحید

خیریه انصار توحید در سال 1387 با اهداف خدمات انسانی، امور زنان و خانواده در استان آذربایجان شرقی شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی

طلوع جلوه طاها (ع)

موسسه طلوع جلوه طاها (ع) در سال 1386 با هدف اشتغال و کارآفرینی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه امام حسن مجتبی (ع) خسروشهر

خیریه امام حسن مجتبی (ع) خسروشاه در سال 1389 با هدف رفع نیازهای معیشتی و حمایت همه جانبه، اعم از مادی و معنوی نیازمندان، تحت عنوان سازمان مردم نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه تدبیر مهر مراغه

موسسه خیریه تدبیر مراغه در سال 1395 جهت رفع نیازهای معیشتی در مناطق کم برخوردار شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

خیریه فیاض بخش تبریز

خیریه فیاض بخش تبریز در سال 1394 باهدف نگهداری و ارائه خدمات درمانی به دختران بی بضاعت و کم توان ، شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی

انجمن ام اس آذربایجان شرقی

انجمن ام اس آذربایجان شرقی در سال 1385با هدف ارائه خدمات درمانی به بیماران شروع به کار کرده است.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

مجمع خیرین سلامت شهرستان شبستر

مجمع خیرین سلامت شهرستان شبستر در سال 1387با هدف کمک هزینه درمان به خانواده های نیازمند شروع به کار کرده است.


استان آذربایجان شرقی
بهداشت و درمان

حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز

موسسه غیر تجاری حمایت از کودکان مستعد در سال 1395 در استان آذربایجان شرقی با هدف عدالت آموزشی و تقابل با فقر کودکان مستعد به تحصیل شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی

انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند

انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند در سال 1397 با اهداف کمک به زندانیان و خانواده آنان، نوپروری و اصلاح زندانیان، همکاری با زندان ها و مؤسسات تأمینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان و ... شروع به فعالیت کرد.


استان آذربایجان شرقی

انجمن ام اس قم

انجمن ام اس قم در سال 1388 فعالیت خود را با هدف بهداشت و سلامت آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان

خیریه ابن الرضا (ع) قم

موسسه خیریه ابن الرضا (ع) قم در سال 1379 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان قم