" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

خیریه حضرت زهرا (س) گچساران

خیریه حضرت زهرا (س) گچساران، در سال 1384 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی به کودکان نیازمند آغاز کرد.


استان کهگیلویه و بویراحمد

خیریه نهال امید دنا

خیریه نهال امید دنا در سال 1388 فعالیت خود را با هدف آموزش به کودکان نیازمند آغاز کرد.


استان کهگیلویه و بویراحمد

خیریه اندیشه اسلامی

خیریه اندیشه اسلامی در سال 1380 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد.


استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام آوران سرزمین دنا

موسسه پیام آوران سرزمین دنا در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کهگیلویه و بویراحمد
بهداشت و درمان

نسیم رحمت سید محمد عابد

نسیم رحمت سید محمد عابد در سال 1396 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

کانون هموفیلی ایران ایلام

کانون هموفیلی ایران ایلام فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

انجمن خیریه تالاسمی ایلام

انجمن خیریه تالاسمی ایلام در سال 1395 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

خیریه نسیم وصال نیکان

خیریه نسیم وصال نیکان در سال 1394 فعالیت خود را با هدف کمک مالی به زوج ها و دانشجویان نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام

میعادگاه مهر زاگرس

میعادگاه مهر زاگرس در سال 1391 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی در زمینه بهداشت و سلامت آغاز کرد.


استان ایلام

جامعه معلولین ایلام

جامعه معلولین ایلام در سال 1386 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به معلولین آغاز کرد.


استان ایلام

خیریه گل نرگس آل محمد(ص)

خیریه گل نرگس آل محمد(ص) در سال 1385 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی به کودکان نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام

ثنا باران سروستان

ثنا باران سروستان در سال 1396 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام

خیریه هدایت اله رضوانفر

خیریه هدایت اله رضوانفر در سال 1374 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران نیازمند آغاز کرد.


استان ایلام
بهداشت و درمان

مهر مبین برآفتاب

موسسه مهر مبین برآفتاب فعالیت خود را در سال 1395 با هدف رفع نیازهای معیشتی(زنان سرپرست خانوار)آغاز کرد.


استان ایلام

سفیر عاطفه

موسسه سفیر عاطفه در سال 1395 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان ایلام

خیریه همای کرامت بابل

خیریه همای کرامت بابل در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان مازندران

خانه ایرانی ساری

خانه ایرانی ساری فعالیت خود را با هدف فرهنگ و هنر آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان مازندران

موسسه خیریه عشاق المهدی (عج)

موسسه خیریه عشاق المهدی (عج) در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری و ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان مازندران

کانون هموفیلی ایران مازنداران

کانون هموفیلی ایران مازنداران فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت و خدمات درمانی به بیماران هموفیلی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان مازندران

همیاری مهر آرا شمال

موسسه همیاری مهر آرا شمال در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی اغاز کرد.


استان مازندران

کانون ناشنوایان آمل

کانون ناشنوایان آمل در سال 1381 فعالیت خود را با هدف آموزش ناشنوایان آغاز کرد.


استان مازندران

خیریه چشمه امید بندپی

خیریه چشمه امید بندپی در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان مازندران

خیریه گل یاس نکا

خیریه گل یاس نکا در سال 1387 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان مازندران

خیریه دیابت طبرستان مادر

خیریه دیابت طبرستان مادر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان مازندران

خیریه مهیار خزر شمال

خیریه مهیار خزر شمال در سال 1381 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان مازندران

خیریه غنچه های گل یاس

خیریه غنچه های گل یاس در سال 1381 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان مازندران

خیریه امام سجاد(ع) آمل

خیریه امام سجاد(ع) آمل در سال 1380 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی به نیازمندان آغاز کرد.


استان مازندران