تعداد کل خیریه‌ها:
15
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

جمعیت طلوع بی نشان ها

 جمعیت طلوع بی نشان ها در سال 1388فعالیت خود را با هدف  کارآفرینی برای کارتن خواب‌های بهبود یافته، آغاز کرد.


استان تهران
بهداشت و درمان

خیریه عترت فاطمی

مؤسسه عترت فاطمی در سال 1379 فعالیت خود را با هدف تکریم و توانمندسازی فرزندان و خانواده های مکرم سادات آغاز کرد.


استان تهران
بهداشت و درمان

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدير در سال 1380 فعالیت خود را با هدف اشتغال و توانبخشی در استان تهران آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه نیک گامان جمشید تهران

خیریه نیک گامان جمشید تهران در سال 1394 با هدف فعالیت در حوزه اموراجتماعی و امور توانبخشی و پیشگیری شروع به کار کرده است.


استان تهران
بهداشت و درمان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1363فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خیریه غیرانتفاعی بهنام دهش پور

موسسه خیریه بهنام دهش ­پوردر سال 1374 فعالیت خود را با هدف کمک به بیماران سرطانی آغاز کرد.


استان تهران
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی

کانون هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران سازمانی که از سال 1345 شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی  و سایر اختلالات انعقادی ارثی از طریق ارائه حمایتهای داروئی، درمانی، اجتماعی، آموزشی، پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت از پژوهش و توسعه فعالیت می نماید.


استان تهران

انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز مولوی)

انجمن حمایت از کودکان کار، در سال 1381 فعالیت خود را با هدف حمایت از کودکان کار آغاز کرد.


استان تهران
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

خیریه مهرانه

خیریه مهرانه در سال 1385 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران سرطانی آغاز کرد.


استان زنجان
بهداشت و درمان