ترجمه اختصاصی گزارش فضای بخشنده -کتابشناسی تفسیری- توسط تیم اطلس خیر ایران

مدرسه خیریه خانواده لیلی دانشگاه ایندیانا به رشد خیریه برای پیشرفت جهان از طریق آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان و متخصصان اختصاص داده شده تا به نوآوران و رهبرانی تبدیل شوند که تغییر مثبت و پایدار ایجاد می‌کنند. این مدرسه رویکردی جامع به امور خیریه را از طریق تحقیقات دانشگاهی و برنامه‌های بین‌المللی خود و از طریق مدرسه جذب سرمایه، مؤسسه لِیک در مورد ایمان و بخشش، مؤسسه خانواده مِیز در مورد خیریه‌‌های گوناگون و مؤسسه خیریه زنان، به کار می‌گیرد.برای دانلود گزارش کلیک فرمایید.