خیریه پیوند دو گل

خیریه پیوند دو گل، در سال 1398 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه در امر ازدواج و تهیه جهیزیه آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

یزد، یزد، ایران

اطلاعات خیریه

شیوه کمک شیوه کمک
-
گروه هدف گروه هدف
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
خیریه
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1393/12/14
شماره ثبت شماره ثبت
1399
شناسه ملی شناسه ملی
14004781011
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
یزد - یزد -بلوارامامزاده جعفر- جنب بانک ملی، طبقه تحتانی روزنامه جام جمآدرس دیگر یزد - يزد- بلوارامامزاده جعفر- پاساز فيروزه - طبقه بالا کد پستی 8913815871
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت خیریه پیوند دو گل، ترويج فرهنگ سازي ازدواج جوانان ـ تسهيل ازدواج جوانان ـ حمايت از جوانان نيازمند در امر ازدواج ـ مشاوره به جوانان در امر ازدواج ـ برگزاري سفرهاي زيارتي ـ برگزاري نشست هاي آموزشي، جلسات علمي و همايش هاي تخصصي با قشر جوان ـ تامين جهيزيه جوانان وقشر ضعيف جامعه ـ شناسائي خيرين وجذب کم کهاي آنان شناساي جوانان وافراد نيازمند به مساعدت در امر ازدواج ـ انجام امور مشاوره به جوانان درزمينه ازدواج ـ همکاري با موسسات خيريه وارگان هاي دولتي وخصوصي درتامين جهيزيه _ پخش صندوق در منازل جهت جمع آوري کمک هاي مردمي براي تحت پوشش قراردادن افراد نيازمند و خانواده هاي بي سرپرست برابرضوابط وقوانين است.

کمک های نقدی و غیر نقدی به خانوادهای تحت پوشش از طریق جذب کمک های مردمی، کمک هزینه ازدواج و جهیزیه از طریق جذب کمک های مردمی، تامین و برگزاری سفرهای زیارتی و تفریحی زوج های جوان و خانواده های نیازمند به صورت ارزان قیمت، شرکت در بازارچه های کسب و نمایشگاه ها از اهم برنامه های موسسه می باشد.

کار موسسه خیریه عام المنفعه برای زوج های جوان نیازمند بوده و آنها می توانند وسایل موردنظر خود را در مکان هایی که موسسه معرفی می کند ارزانتر و راحتر خریداری کرده و دغدغه ای این را نداشته که تک تک از فروشگاه های مختلف وسایل خود را خریداری کنند. از مزایای بهرمندی از مؤسسه خیریه این بوده که پک مورد نظر خود را در یک مجموعه خریداری می کنند و هزینه رفت و آمد این مسأله کاهش پیدا می کند. از برنامه های موسسه مبنی بر این بوده که در آینده نزدیک سفرهای زیارتی و سیاحتی نیز برای زوج ها در نظر گرفته شود و همچنین اشتغال زایی توسط خیریه برای این زوجین مد نظر باشد. در زمینه اشتغال زایی این افراد کارآفرینی و کارگاه ها در صورت فراهم شدن امکانات، جا و مکان در نظر گرفته شده که در اسرع وقت انجام می شود و شامل کارگاه های قالی بافی، تولید قارچ و ... بوده تا هم جذب نیرو داشته باشیم و هم اشتغالی برای این جوانان فراهم شود.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
مينا السادات فروغ نيا  
عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل
۴۴۳۳۶۰۴۹۵۱
 احسان ذقاقي
عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي
۰۰۶۳۶۱۸۹۷۴
حسين مقيمي
مديرعامل و رئيس هيئت مديره
۰۰۸۲۷۹۰۴۵۰
فهيمه سادات مصطفوي
عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل
۵۰۳۹۹۰۸۵۲۰
 محمدحسن ذقاقي
عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي
۴۴۳۲۵۸۵۵۳۶  
 خديجه نايب حسيني
نائب رئيس هيئت مديره
۴۴۳۱۵۴۳۶۸۶
مهديه ملک ثابت
خزانه دار
۴۴۲۰۲۹۲۳۷۷آگهي تغييرات خيريه پيوند دو گل يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۹۹ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۸۱۰۱۱
شماره روزنامه: ۲۱۸۲۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۱/۲۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۵۴۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۱۰۱۳۱۷۰۲۴۱۷۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ موارد ذيل به موضوع شرکت الحاق گرديدوماده مربوطه دراساسنامه بدين شرح اصلاح گرديد: پخش صندوق در منازل جهت جمع آوري کمک هاي مردمي براي تحت پوشش قراردادن افراد نيازمند و خانواده هاي بي سرپرست برابرضوابط وقوانين ضمناانجام کليه فعاليتهاپس ازاخذمجوزهاي لازم معتبرمي باشدوثبت موضوع فعاليت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ش۹۶۱۰۱۳۱۷۰۲۴۱۷۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات خيريه پيوند دو گل يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۹۹ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۸۱۰۱۱
شماره روزنامه: ۲۱۲۰۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۱۰/۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۴۸۷۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۹/۱۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۹۱۹۸۳۷۷۸۰۹۵۹

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي حسن مقيمي به کد ملي ۵۴۰۹۷۱۸۲۰۸ به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره وآقاي حسين مقيمي به کد ملي ۰۰۸۲۷۹۰۴۵۰ به سمت نايب رئيس هيئت مديره وخانم ليلا سادات موسوي به کد ملي ۵۴۰۹۸۸۰۵۹۵ به سمت خزانه داروآقاي محمدحسن ذقاقي به کدملي ۴۴۳۲۵۸۵۵۳۶ به سمت عضو هيئت مديره وخانم فهيمه سادات مصطفوي به کدملي ۵۰۳۹۹۰۸۵۲۰ به سمت عضوهيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدندوحق امضاکليه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه دار ودر غياب خزانه داربا امضاي رئيس هيئت مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
ش۹۶۰۹۱۹۸۳۷۷۸۰۹۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات خيريه پيوند دو گل يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۹۹ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۸۱۰۱۱
شماره روزنامه: ۲۱۲۰۷  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۲۰

تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۱۰/۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۴۸۷۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۹/۱۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۹۱۹۱۷۰۸۸۲۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي حسن مقيمي به کد ملي ۵۴۰۹۷۱۸۲۰۸ وخانم ليلا سادات موسوي به کد ملي ۵۴۰۹۸۸۰۵۹۵ وآقاي حسين مقيمي به کد ملي ۰۰۸۲۷۹۰۴۵۰ وآقاي محمدحسن ذقاقي به کد ملي ۴۴۳۲۵۸۵۵۳۶ وخانم فهيمه سادات مصطفوي به کد ملي ۵۰۳۹۹۰۸۵۲۰ بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره وخانم آرزو غفاري به کد ملي ۴۴۳۳۳۴۹۸۷۹ وخانم مينا السادات فروغ نيا به کد ملي ۴۴۳۳۶۰۴۹۵۱ بعنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره بمدت دوسال انتخاب گرديدندوخانم خديجه نايب حسيني به کد ملي ۴۴۳۱۵۴۳۶۸۶ بعنوان بازرس اصلي و آقاي احسان ذقاقي به کد ملي ۰۰۶۳۶۱۸۹۷۴ بعنوان بازرس علي البدل براي يک سال انتخاب گرديد.
ش۹۶۰۹۱۹۱۷۰۸۸۲۴۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تاسيس
شماره روزنامه: ۲۰۳۹۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۵۳۵۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۳۱۲۱۵۹۳۷۱۸۸۸۴۱

تاسيس موسسه غيرتجاري خيريه پيوند دوگل يزد درتاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۳۹۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۸۱۰۱۱ ثبت و امضا ذيل دفاتر تکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع موسسه: ترويج فرهنگ سازي ازدواج جوانان ـ تسهيل ازدواج جوانان ـ حمايت از جوانان نيازمند در امر ازدواج ـ مشاوره به جوانان در امر ازدواج ـ برگزاري سفرهاي زيارتي ـ برگزاري نشستهاي آموزشي، جلسات علمي و همايشهاي تخصصي با قشر جوان ـ تامين جهيزيه جوانان وقشر ضعيف جامعه ـ شناسائي خيرين وجذب کمکهاي آنان شناساي جوانان وافراد نيازمند به مساعدت در امرازدواج ـ انجام امور مشاوره به جوانان درزمينه ازدواج ـ همکاري با موسسات خيريه وارگانهاي دولتي وخصوصي درتامين جهيزيه مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلي موسسه: يزد ـ بلوارامامزاده جعفر ـ پاساز فيروزه ـ طبقه بالا کدپستي ۸۹۱۸۹۱۶۵۴۳ سرمايه موسسه: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: ۱. خانم مينا السادات فروغ نيا به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۴۴۳۳۶۰۴۹۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۲. آقاي احسان ذقاقي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي به شماره ملي ۰۰۶۳۶۱۸۹۷۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۳. آقاي حسين مقيمي به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۸۲۷۹۰۴۵۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۴. خانم فهيمه سادات مصطفوي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۵۰۳۹۹۰۸۵۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ۵. آقاي محمدحسن ذقاقي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي به شماره ملي ۴۴۳۲۵۸۵۵۳۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۶. خانم خديجه نايب حسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۴۴۳۱۵۴۳۶۸۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۷. مهديه ملک ثابت بسمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي (خزانه دار) بشماره ملي ۴۴۲۰۲۹۲۳۷۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه بمدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامي با امضا مديرعامل همراه با مهرموسسه معتبر ميباشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
ش۹۳۱۲۱۵۹۳۷۱۸۸۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد


-

پیرو آگهي تاسيس موسسه خیریه پیوند دوگل جوان مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳سرمايه موسسه، مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران موسسه: ۱. خانم مينا السادات فروغ نيا به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۴۴۳۳۶۰۴۹۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۲. آقاي احسان ذقاقي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي به شماره ملي ۰۰۶۳۶۱۸۹۷۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۳. آقاي حسين مقيمي به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۸۲۷۹۰۴۵۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۴. خانم فهيمه سادات مصطفوي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو علي البدل به شماره ملي ۵۰۳۹۹۰۸۵۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه ۵. آقاي محمدحسن ذقاقي به سمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي به شماره ملي ۴۴۳۲۵۸۵۵۳۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۶. خانم خديجه نايب حسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۴۴۳۱۵۴۳۶۸۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه. ۷. مهديه ملک ثابت بسمت عضو هيئت مديره ـ عضو اصلي (خزانه دار) بشماره ملي ۴۴۲۰۲۹۲۳۷۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه بمدت دو سال انتخاب گرديدند.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط