انجمن خیرین مسکن ساز یزد

انجمن خیرین مسکن ساز یزد، در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

یزد، یزد، ایران

اطلاعات خیریه

شیوه کمک شیوه کمک
-
گروه هدف گروه هدف
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
انجمن
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
استانداری یزد
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1386/08/16
شماره ثبت شماره ثبت
667
شناسه ملی شناسه ملی
10840054065
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
یزد - یزد - میدان آیت الله خاتمی - خیابان چمران - بن بست 32 - انجمن خیرین مسکن ساز استان یزد
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز یزد، تهیه مسکن، عمران، آبادانی است. بخشی از مشکل تامین مسکن استان در شرایط فعلی می‌تواند توسط این انجمن برطرف شود.  انجمن همه توان خود را در تامین تجهیزات و امکانات استان برای تهیه مسکن نیازمندان به کار می گیرد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
غلامعلي سفيد
رئيس هيئت مديره
۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲
محمدحسين کريمي
 نائب رئيس هيئت مديره
۴۴۳۲۱۸۱۲۵۷
عليرضا قربانيان اناري زاده
خزانه دار
۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲
سيدعلي حيدري 
 مدير عامل
۴۴۶۹۳۰۴۳۵۲
فرهاد نژاد فلاطوري مقدم 
 بازرس اصلي
۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ 
 عليرضا الياسي 
بازرس علي البدل
۵۵۱۹۷۰۲۱۵۲

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۹۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۴۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۶/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۱۷۳۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۴/۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ و تائيديه به شماره ۱۸۲۶۷ موخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ استانداري يزد تصميمات ذيل اتخاذ شد :۱) اعضا اصلي هيات مديره عبارتند از : آقاي غلامعلي سفيد کدملي ۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲ و آقاي رضا يادگاري کدملي ۰۵۳۲۱۸۵۵۴۴ وآقاي عليرضا قربانيان اناري زاده کدملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲ و آقاي علي اکبر حجت کدملي ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ وآقاي محمدحسين کريمي کدملي ۴۴۳۲۱۸۱۲۵۷ و آقاي سعيد افضلي پور کدملي ۴۴۳۱۷۸۵۰۱۹ و آقاي مهدي ريسمانيان کدملي ۴۴۳۰۴۶۹۹۸۹ و اعضا علي البدل هيات مديره عبارتند از :آقاي علي ترابي اردکاني کدملي ۴۴۴۹۲۴۲۴۹۱ و آقاي محمد علاقه بند کدملي ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ که همگي براي مدت دو سال انتخاب گرديدند ۲) آقاي فرهاد نژاد فلاطوري مقدم کدملي ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ بعنوان بازرس اصلي وآقاي عليرضا الياسي کدملي ۵۵۱۹۷۰۲۱۵۲ بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند ۳)صورتهاي مالي منتهي به سال ۱۳۹۷ مورد تصويب قرار گرفت.

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۹۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۴۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۶/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۱۷۴۰
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۴/۱۷

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ وتائيديه به شماره ۱۸۲۶۷ موخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ استانداري يزد تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي غلامعلي سفيد کدملي ۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲ بعنوان رئيس هيات مديره وآقاي محمدحسين کريمي کدملي ۴۴۳۲۱۸۱۲۵۷ بعنوان نايب رئيس هيات مديره و آقاي عليرضا قربانيان اناري زاده کدملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲ بعنوان خزانه دار و آقاي سيدعلي حيدري کدملي ۴۴۶۹۳۰۴۳۵۲ به سمت مدير عامل( خارج از اعضا هيات مديره ) براي مدت دو سال انتخاب گرديدند وکليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۹۲۱  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۴/۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۷۰۹۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

به استنادصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶محل شرکت در واحد ثبتي يزدبه آدرس شهرستان يزد ـ بخش مرکزي ـ شهر يزد ـ پشت خانه علي ـ کوچه ۲شهيدشمس ـ کوچه ۵۹ کاشاني ـ پلاک ـ ۲۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستي ۸۹۱۳۷۶۵۳۴۳تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد.
ش۹۶۱۲۲۳۶۵۲۲۲۱۳۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۱۸۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۶
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۹/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۴۱۸۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۸/۱۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۸۱۳۴۸۲۳۸۵۹۹۱

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ و بنا به مجوز شماره ۳۶۰۳۱ مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ استانداري يزد، آقاي غلامعلي سفيد به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي علي ترابي اردکاني بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا قربانيان اناري زاده بعنوان خزانه دار و آقاي سيدعلي حيدري بعنوان مديرعامل و آقاي محمدحسين کريمي بعنوان عضو هيئت مديره و آقاي داود دانشگر بعنوان عضو هيئت مديره و آقاي محمد علاقه بند بعنوان عضو هيئت مديره و آقاي اکبر علاقبند بعنوان عضو هيئت مديره براي بقيه مدت تصدي انتخاب گرديدند و حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به استناد ماده ۲۶ اساسنامه با امضا ثابت مديرعامل و امضاء متغيررئيس هيئت مديره يا خزانه دار معتبر خواهد بود.
ش۹۶۰۸۱۳۴۸۲۳۸۵۹۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۱۶۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۸/۱۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۲۰۱۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۵/۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۵۰۲۹۳۴۸۷۴۶۶۱

به استنادصورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵تصميمات ذيل اتخاذ شد :آقاي غلامعلي سفيد بعنوان رئيس هيئت مديره و آقاي علي ترابي اردکاني بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا قربانيان اناري زاده بعنوان خزانه دار و آقاي محمد علاقه بندو آقاي اکبر علاقبندو آقاي محمدحسين کريمي و آقاي داود دانشگر بعنوان عضو هيئت مديره و آقاي احمدعليشاهي به کدملي۴۴۳۳۰۰۵۱۰۱به سمت مديرعامل انتخاب گرديدندوحق امضاکليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مديرعامل و امضاء متغير رئيس هئيت مديره يا خزانه دار معتبر خواهد بود
ش۹۶۰۵۰۲۹۳۴۸۷۴۶۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات انجمن خيرين مسکن ساز استان يزد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵
شماره روزنامه: ۲۱۱۶۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۸/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۲۰۱۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۵/۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۵۰۲۷۴۵۱۲۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي محمدحسين کريمي کدملي ۴۴۳۲۱۸۱۲۵۷ و آقاي اکبرعلاقبند کدملي ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲ و آقاي محمدعلاقه بند کدملي ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ و آقاي داود دانشگر کدملي ۴۴۳۲۳۴۷۸۸۰ و آقاي غلامعلي سفيد کدملي ۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲و آقاي عليرضا قربانيان اناري زاده کدملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲و آقاي علي ترابي اردکاني کدملي ۴۴۴۹۲۴۲۴۹۱بسمت اعضاي اصلي هيئت مديره و آقاي سيدحسين اعلائي کدملي ۴۴۳۲۰۲۶۸۲۰ و آقاي محمدحسين مومنين کدملي ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵ بسمت اعضاي علي البدل هيئت مديره بمدت دوسال انتخاب گرديدندو آقاي عليرضا الياسي کدملي ۵۵۱۹۷۰۲۱۵۲ بسمت بازرس اصلي و آقاي مهدي وافي کدملي ۴۴۶۹۶۰۴۷۶۳ بسمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
ش۹۶۰۵۰۲۷۴۵۱۲۹۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري انجمن خيرين مسکن ساز استان يزدبه شماره ثبت۶۶۷وشناسه ملي ۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵

شماره روزنامه: ۲۰۵۸۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۸/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۳۱۲۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۷/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۷۰۹۳۷۶۶۰۵۸۹۱

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ۰۳/۰۴/۱۳۹۴تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي سيدحسين اعلائي کدملي۴۴۳۲۰۲۶۸۲۰ بسمت رئيس هيئت مديره وآقاي عليرضا قربانيان اناري زاده کدملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲ بسمت خزانه داروآقاي احمدعليشاهي کدملي۴۴۳۳۰۰۵۱۰۱ بسمت مديرعامل وآقاي علي ترابي اردکاني کدملي ۴۴۴۹۲۴۲۴۹۱۴ بسمت نائب رئيس هيئت مديره وآقاي محمد علاقه بند کدملي ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹وآقاي اکبرعلاقبند کدملي ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲وآقاي غلامرضا رضايي کدملي۰۶۵۲۹۲۱۲۳۱وآقاي محمدحسين مومنين کدملي ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵بسمت عضو هيئت مديره عضو اصلي وآقاي احمدرئيس زاده کدملي ۴۴۳۱۹۸۱۹۵۰وآقاي محمدعلي اقبالي کدملي ۵۵۱۹۷۶۹۸۸۵بسمت عضو البدل هيئت مديره براي بقيه مدت تصدي هيئت مديره انتخاب گرديدندضمناکليه اسنادواوراق به استناد ماده۲۶اساسنامه ميباشد.
ش۹۴۰۷۰۹۳۷۶۶۰۵۸۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات موسسه غيرتجاري انجمن خيرين مسکن ساز استان يزدبه شماره ثبت ۶۶۷وشناسه ملي۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵شماره روزنامه: ۲۰۴۶۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۳/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۸۷۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۳/۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۳۰۴۹۹۰۲۰۰۳۴۸

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي اکبر علاقبند به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا قربانيان اناري زاده به سمت خزانه دار و عضو هيئت مديره آقاي سيدحسين اعلائي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقاي محمدحسين مومنين و آقاي محمد علاقه بند و آقاي غلامرضا رضايي و آقاي علي ترابي اردکاني به سمت عضو هيئت مديره عضو اصلي ـ آقاي احمد رئيس زاده و آقاي محمدعلي اقبالي بسمت عضو البدل هيئت مديره وحق امضاکليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مديرعامل و امضاء متغير رئيس هيئت مديره يا خزانه دار معتبر خواهد بود.
ش۹۴۰۳۰۴۹۹۰۲۰۰۳۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات موسسه غيرتجاري انجمن خيرين مسکن ساز استان يزدبه شماره ثبت ۶۶۷وشناسه ملي۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵شماره روزنامه: ۲۰۴۶۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۳/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۸۷۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۳/۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۳۰۶۱۱۵۸۸۱۷۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد:اعضا هيئت مديره به قرار ذيل بمدت دوسال انتخاب گرديدند:آقاي محمدحسين مومنين به کد ملي ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵ وآقاي عليرضا قربانيان اناري زاده به کد ملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲ و آقاي محمد علاقه بند به کد ملي ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ و آقاي اکبر علاقبند به کد ملي ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲ وآقاي سيدحسين اعلائي به کد ملي ۴۴۳۲۰۲۶۸۲۰ و آقاي علي ترابي اردکاني به کد ملي ۴۴۴۹۲۴۲۴۹۱ وآقاي غلامرضا رضايي به کد ملي ۰۶۵۲۹۲۱۲۳۱ به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره وآقاي احمد رئيس زاده به کد ملي ۴۴۳۱۹۸۱۹۵۰ و آقاي محمدعلي اقبالي به کد ملي ۵۵۱۹۷۶۹۸۸۵ به سمت اعضاي علي البدل انتخاب گرديدندوروزنامه کثيرالانتشار پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي انجمن انتخاب شدوصورتهاي مالي منتهي به سال ۹۱بتصويب رسيدوآقاي مهدي وافي به کدملي۴۴۶۹۶۰۴۷۶۳ به سمت بازرس اصلي وآقاي عباسعلي پاک طينت مهدي آبادي به کدملي ۰۰۵۱۵۷۱۸۶۲به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
ش۹۴۰۳۰۶۱۱۵۸۸۱۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد

آگهي تغييرات موسسه غيرتجاري انجمن خيرين مسکن ساز استان يزدبه شماره ثبت ۶۶۷وشناسه ملي۱۰۸۴۰۰۵۴۰۶۵شماره روزنامه: ۲۰۴۶۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۴/۳/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۸۷۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۴/۳/۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۴۰۳۰۶۱۱۵۸۸۱۷۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد:اعضا هيئت مديره به قرار ذيل بمدت دوسال انتخاب گرديدند:آقاي محمدحسين مومنين به کد ملي ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵ وآقاي عليرضا قربانيان اناري زاده به کد ملي ۴۴۳۱۵۰۰۳۳۲ و آقاي محمد علاقه بند به کد ملي ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ و آقاي اکبر علاقبند به کد ملي ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲ وآقاي سيدحسين اعلائي به کد ملي ۴۴۳۲۰۲۶۸۲۰ و آقاي علي ترابي اردکاني به کد ملي ۴۴۴۹۲۴۲۴۹۱ وآقاي غلامرضا رضايي به کد ملي ۰۶۵۲۹۲۱۲۳۱ به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره وآقاي احمد رئيس زاده به کد ملي ۴۴۳۱۹۸۱۹۵۰ و آقاي محمدعلي اقبالي به کد ملي ۵۵۱۹۷۶۹۸۸۵ به سمت اعضاي علي البدل انتخاب گرديدندوروزنامه کثيرالانتشار پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي انجمن انتخاب شدوصورتهاي مالي منتهي به سال ۹۱بتصويب رسيدوآقاي مهدي وافي به کدملي۴۴۶۹۶۰۴۷۶۳ به سمت بازرس اصلي وآقاي عباسعلي پاک طينت مهدي آبادي به کدملي ۰۰۵۱۵۷۱۸۶۲به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
ش۹۴۰۳۰۶۱۱۵۸۸۱۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري يزد
 

-

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط