شيوع بيماري كرونا و مشكلات ناشي از آن در یک سال گذشته،آسيب های جدي به اقشار مختلف جامعه وارد آورده کرده و معضلات متعددي چون انزوا، ترس، عدم اطمينان به آینده و امنيت، گسترش بيكاري و فقر را ایجاد كرده است.

از این رو تمامي نهادها و سازمان های مردم نهاد با همكاري مردم براي مبارزه با بيماري و جلوگیری از شيوع بیشتر با اتخاذ سازوكارهاي مناسب، تمام توان خود را به كارگرفته اند تا كشور را از بحران های ناشی از شیوع گسترده این بیماری عبور دهند.

به لحاظ موضوعي بحران ها در زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي تقسيم بندي شده اند.بحران اجتماعي از این نگاه زماني بوجود مي آید كه اختلالاتي در جامعه پدید آید كه تعادل عمومي، عملكرد بهنجار و معمول حيات اجتماعي را به مخاطره اندازد؛ این بحران نشان از فقدان توانایي سامان یابي و تامين و حفظ نظم اجتماعي است. 

از نظر سطوح بحران نيز بحرانها در سه سطح فردي، سازماني و اجتماعي رخ ميدهند؛ از این منظر بحران اجتماعي بحراني است در سطح جامعه و در حيطه هاي فراتر از موضوعات فردي یا سازماني شكل ميگيرد و عموم یا افراد زیادي درگير آن ميشوند. 

جامعـه ایرانـی  همواره در حـوزه فعالیتهـای داوطلبانـه و نیکوکارانـه همـت فراوانـی بـه صحنـه آورده اسـت. حـوادث ناگـواری چـون زلزلـه و سـیل ،فقر وآسیب های اجتماعی مانند اعتیاد کارتن خوابی و موضوع کودکان کار اکنون در بحران اپیدمی کرونا اتفاقـات بزرگی با مشـارکت داوطلبانـه مـردم ایـران در کنار سازمان های مردم نهاد و خیریه ها بـا قـدم های مردمی به وجود آمده است. 

مشارکت اجتماعی در بحران های ملی از مهمترین عوامل کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از بحران است از اولین روزهای اعلان جمعی همه گیری بیماری کرونا، جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان یک نهاد مردمی، با بهره گیری از مشارکت های مالی و اجتماعی خیرین و داوطلبان با دو پروژه بزرگ ملی در کنار مردم ایران ایستاد تا به کمک کسانی بیاید که سلامتی و معیشت شان  با همه گیری کرونا تحت تاثیر قرار گرفته بود.

برای مطالعه :

مدلسازی چشم‌انداز امور خیریه در شیوع کرونا

معرفی پروژه از کرونا امید و آگاهی می سازیم

پروژه «از کرونا امید و آگاهی می سازیم» با توزیع 45283 محلول ضدعفونی و 3578 لیتر الکل و 23675  ماسک در ماه های اولیه این اپیدمی فعالیت خود را آغاز نمود  و در ادامه با شروع قرنطینه خانگی و از بین رفتن مشاغل قشر آسیب پذیر جامعه با پویش «آیین مهرورزی» به تهیه، بسته بندی و پخش مواد ضدعفونی و بسته های ارزاق در نقاط آسیب پذیر کشور با تهیه 42660 هزار بسته ازراق فعالیت خود را ادامه داد. 

این پروژه از محلات کم برخوردار تهران ، چهارراه ها و حاشیه تهران آغاز شد و به شهرها و روستاهای کم برخوردار و دورافتاده سراسر کشور رسید. اکبر رجبی مشهود مدیر عامل این جمعیت اهداف راهبردی این پویش ها را افزایش امید در جامعه در دوران اپیدمی ویروس کرونا و کاهش آسیب های اجتماعی و خشونت خانگی و افزایش همبستگی اجتماعی ایرانیان عنوان کرده است.

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی فعالیت هایجمعیت طلوع بی نام ونشان ها ( افزایش همبستگی اجتماعی و افزایش امید به زندگی و کاهش خشونت خانگی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از شیوع کرونا) در42660 خانوار مخاطب پویش آیین مهروزی و پویش از کرونا امید و آگاهی میسازیم در سراسر کشور این  پژوهش توصیفی _ تحلیلی و از نوع کاربردی است با نمونه تصادفی از 42660  خانوار مخاطب این پروژه  نمونه قابل تعمیم 380 نمونه از طریق پرسشنامه در چهار شاخص مورد نظر تهیه گردیده است.

نقش سازمان‌های مردم نهاد(سمن) در دوران کرونا

سازمان هاي مردم نهاد (سمن)، نظام پنهان ارتقاي سلامت جامعه هستند. اين سازمان هاي داوطلب، مستقل از دولت بوده و در عين غيرانتفاعي بودن، در خدمت مردم هستند و به همين دليل، صداي مردم ناميده مي شوند. سمن ها، نماد و واسط مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نيز يکي از بازوهاي اصلي ارتقاي سلامت، کاهش فقر و بي عدالتي در سلامت جوامع است.

ویروس کرونا و ابتلای به بیماری کرونا هرچند منشاء بیولوژیکی دارد اما اساسا مسئله ای اجتماعی است زیرا هم پیامد اجتماعی و هم عواقب اجتماعی دارد. 

بیماری کرونا علت اجتماعی دارد چرا که وابسته به فرهنگ غذایی، سبک زندگی و میزان ارتباطات اجتماعی می باشد که موجب انتقال و شیوع آن می شود و پیامد اجتماعی دارد چون همه گیر بوده و استرس جمعی ایجاد کرده و باعث شده کل اجتماع و سازمان های مردم نهاد را درگیر خود نماید و فعالیت های اجتماعی را مختل کند، علاوه بر آن عوارض اجتماعی کرونا در دوره پسا کرونا نیز ادامه خواهد یافت و به نظر میرسد فقر یکی از مهمترین عوارض پایدار آن است. 

پس اجتماعی بودن بیماری کرونا  ایجاب می کند تا حتی المقدور برای پیشگیری و کنترل آن از تمامی ظرفیت های اجتماعی از جمله سازمان های مردم نهاد استفاده شود. وجود سازمان های مردم نهاد، برای توسعه اجتماعی و تامین نیازهای انسانها و بهبود سلامتی و کیفیت زندگی ایشان از طریق فراهم کردن شرایط مشارکت آنها در کنار دولت ها ضروری است.

فعالیت های جمعیت طلوع بی نام و نشان ها در دوران کرونا نه تنها در بخش آموزش عمومی جهت پیشگیری و توزیع رایگان ماسک و الکل در میان محلات کم برخوردار و تهیه گان برای کادر درمانی  بیمارستان ها و پخش ارزاق برای قشر کم برخوردار بود بلکه حامل یک پیام که پیام سازمانی این نهاد مردمی است نیز می باشد و آن تغییر نگاه جامعه نسبت به فرد آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی است. 

در این پویش ها افراد بهبود یافته از کارتن خوابی جمعیت طلوع بی نام و نشان ها در کنار دواطلبان و خیرین به خدمت رسانی به مردم مشغول بودند.

جمعیت طلوع‌بی‌نشان‌ها حامی افرادی است که در چرخه آسیب‌های اجتماعی گرفتار شده‌اند و به دلیل بی‌تفاوتی جامعه و بحران‌های اجتماعی روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود این جمعیت با راه‌اندازی و ارتقای پروژه‌های پیشگیرانه در تلاش است که ضمن کمک به افراد آسیب‌دیده از کارتن‌خوابی و خانواده‌هایشان، با حضور پویا و موثر در نقاط آسیب‌خیز و توانمندسازی و آموزش افراد در معرض آسیب، از ورود افراد به چرخه کارتن‌خوابی و اعتیاد جلوگیری کند. 

همچنین  در مرحله آخر از روند درمان (وصل به بدنه جامعه) فرد آسیب دیده از کارتن خوابی؛ فرد از یک طرد شده از اجتماع تبدیل به فرد فعال اجتماعی می شود که در بحرانهای مختلف در کنار مردم قرار می گیرد. 

بحران اجتماعی حاصل از بیماری کرونا نیز عاملی است که بی تفاوت بودن نسبت به آن می تواند باعث افزوده شدن شماری بیشتری از افراد جامعه در این چرخه معیوب گردد. 

یافته هاي این مطالعه نشان میدهد شاخص های آسیب های اجتماعی میزان افزایش اعتیاد و کارتن خوابی و بزهکاری و دزدی در جامعه هدف این پژوهش با میانگین 3.13 از عدد 4 میان زیاد و خیلی زیاد افزایش فزاینده آسیب ها اجتماعی را نشان می دهد بحرانی که در دوران پساکرونا شاهد آن هستیم افزایش آسیب های اجتماعی خواهد بود. اما تغییر نگاه جامعه نسبت به فرد آسیب دیده از کارتن خوابی که شاخص مهمی در کاهش این بحران ها است پیام تمامی فعالیت های این سازمان مردم نهاد است.

وضعیت  فقر در دوران کرونا

آیین مهروزی و از کرونا امید و آگاهی می سازیم با هدف ایجاد امید در جامعه کمک معیشتی به مردم کم بضاعت  با مشارکت بالا مردم بر آن بود در کنار انجام فعالیت های خیرخواهانه نوعی همدلی در جامعه ترسیده از اپیدمی کرونا در اوج روزهای قرنطینه و از بین رفتن چرخه معیشتی اقشار کم بضاعت که به مشاغل روز مزد مانند دست فروشی و کارگی مشغول بودند داشته باشد .

پس از جنگ جهانی دوم، هیچ بحران منطقه‌ای و جهانی به اندازه شیوع کرونا نتوانسته است این چنین تاثیر مخربی بر اقتصاد جهانی بگذارد. با توجه به نبود درمانی برای کرونا تا چندی پیش تنها راه مقابله با بیماری کرونا، قرنطینه و اجرای توصیه‌های بهداشتی مانند زدن ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها بوده است. 

این امر به معنای از دست رفتن مشاغل فراوان، رکود، مشکلات روانی و افزایش بحران‌های اجتماعی است. در همه کشورها آنچه بسیار اهمیت دارد، لزوم سیاست‌گذاری اجتماعی در دو بعد حمایت‌های اجتماعی از فقرا و مشاغل از دست رفته و نیز توسعه بهداشت عمومی است در این وضعیت فقرا، فقیرتر می‌شوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزون می‌شود. 

ایران تا پیش از ورود به دوران کرونا با این معضل روبه‌رو بود و با ظهور کرونا این بار رکود تورمی به وضعیتی جهانی بدل شد ایران در طول سال‌های اخیر با رکود و کاهش جدی رشد اقتصادی روبه‌رو بوده که کاهش سطح کلی و افزایش فقر از نشانه‌های آن است. 

می‌توان با سیاست‌گذاری اجتماعی و با دگرگونی در برخی از روندها، از این بحران‌ها فرصتی برای بهبود اوضاع و حرکت در جهت مثبت استفاده کرد.

اسکار لوئیس فرهنگ فقر را مجموعه اي از ارزشها، نگرشها و رفتارهـا مـی دانـد کـه ضرورتاً متفاوت با فرهنگ طبقۀ متوسط است و سازگار با موقعیتی است که طبق آن به افراد فقیر اجازه نمیدهد با جامعۀ حاکم یکپارچه شـوند.

در تحقیق دیگري که لوئیس قبل و بعـد از انقـلاب کوبـا در محلـه هـاي فقیرنشین کوبا انجام داده به این نتیجه رسید که اگرچه در آن محله ها فقر کـاملاً از بـین نرفته است، اما فرهنگ فقر در آن جا از بین رفته است و حرکتی که انقلاب در آن جا به وجود آورد موجب از میان رفتن فرهنگ فقر شد؛ زیرا احساس بدبختی، بی علاقگـی و نومیدي که همگی از وجوه مشخصۀ فرهنگ فقر در محله هاي فقیر نشین شهرهاست، در بین این مردم بسیار کم به چشم می خورد و مردم نسبت به رهبران خود اعتماد بسیاري داشتند و امیدوار بودند که در آینده زندگی بهتري داشته باشند. بعـد از انقـلاب، مـردم مملکت را متعلق به خود می دانستند و به علت احساس تعلق بالایی که نسبت به کشور خود داشتند احساس قدرت و اهمیت می کردند. بنـابراین، کـاهش فرهنگ فقر بیش از فقرزدایی میتواند در کاهش انحراف اجتماعی مؤثر باشد.

یافته هاي این  مطالعه نشان میدهد که 98% مخاطبان این پروژه زیر خط فقر قرار دارند. 58% از آنها با در آمد کمتر یک میلیون زیر خط گرسنگی قرار دارند. طبق پژوهش صورتگرفته ای در محلات حاشیه تهران افراد فقیر خرده فرهنگ هاي دارند که آن ها را در مقابل آسیبهاي اجتماعی آسیب پذیر مـی کنـد. 

از جمله می توان به مواردي مانند ارزشمندي فقر، مشارکت پایین اجتماعی و عـدم تعلـق روحیۀ شهروندي، این جا و اکنون بودن و عدم تمایل به آینده نگـري، هیجـان خـواهی و لذتجویی، بی توجهی به قانون و مسئولیت گریزي مردان اشاره کرد.

پروژه آیین مهروزی در کنار توریغ ارزاق با تولید متحوا فرهنگی حول این موضوع بر آن بود که چهره عریان فقر را در جامعه نشان بدهد و با کمک کردن و یاری رساندن اعضا مختلف جامعه فاصله های اجتماعی موجود در حاشیه شهر ها را کوتاه کند تا بتواند فقر فرهنگی  را که از تبعات فقر  اقتصادی است را کاهش بدهد.

بیشتر بخوانید :

ضرورت تهیه گزارش سالانه مؤسسات خیریه و سمن ها

خشونت خانگی علیه زنان

در شرایط شیوع کرونا ماندن در خانه امن‌ترین راه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا نامیده می‌شود، اما نه برای آن افرادی که با در خانه ماندن درگیر خشونت خانگی می‌شوند. بسیاری از زنان و کودکان با ماندن در خانه مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می‌گیرند. ویروس کویید_19 آسیب های زیادی در زمینه ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی به بار آورده است که یکی از مهمترین آنها افزایش خشونت های خانگی می باشد.

در اکثر کشورها برای کنترل ویروس کرونا به مردم پیشنهاد شده تا در قرنطینه خانگی به سر برند و همین مسئله باعث ایجاد تنش های خانوادگی شده. 

افرادی که در کنار ترس و اضطراب از آلوده شدن به وسیله این ویروس از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم فعالیت های کاری رنج می برند، فشار زیادی را متحمل می شوند و همین مسئله باعث می شود تا آستانه تحمل آنها پایین آمده و رفتار های خشونت آمیز افزایش پیدا کند. 

بسیاری از زوجین به دلیل مدت زمان طولانی تری که در کنار یکدیگر به سر می برند و نداشتن زمان فردی برای خود و عدم آگاهی نسبت به مهارت های زناشویی بیش از سایرین دچار تنش می گردند و گاهی این تنش ها به خشونت ختم می شود و البته اکثر قربانیان این تنش ها زنان هستند.

به اعتقاد باندورا، فرزندان از والدین خود یاد می‌‌گیرند که چگونه خشونت بورزند، پس افرادی که در خردسالی خشونت را در خانواده تجربه می‌‌کنند یا شاهد آن هستند به احتمال زیاد در بزرگ‌سالی آن را به کارمی‌‌گیرند، هم‌چنین بین میزان برخورداری از منابع قدرت و اعمال خشونت و کنترل بر رفتار طرف مقابل، رابطهٔ آشکاری وجود دارد. بر این اساس زنانی که از تحصیلات بالاتر، شغل بهتر و درآمد بیش‌تری برخوردارند کم‌تر مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

یافته هاي این  مطالعه نشان میدهد که 48.16% از پاسخ دهندگان زنان بودند در شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان که از زنان  پاسخ دهنده  پرسیده شده است داده ها با میانگین  2.5348 از عدد 5 متوسط میان گاهی و اغلب اوقات است که میزان خشونت خانگی علیه زنان را در  میزان بسیار بالای نشان می دهد خشونت ها شامل خشونت روانی  خشونت جسمی  خشونت جنسی وخشونت اقتصادی است. 

و انجام پروژه های خیر خواهانه با عدد همبستگی منفی نتوانسته است در خصوص کاهش خشونت خانگی موثر واقع شود. تحقیقات این پژوهش نشان می دهد که برای کاهش این آسیب ها که متوجه افراد است  نیاز به ، تدوین برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی مددکاری و اقتصادی و خیرخواهانه  بیشتر جهت کاهش این مشکلات می باشیم.

سنجش هویت ملی و اجتماعی

بی تردید دیر یا زود بیماری کرونا نیز همانند هزاران بیماری ویروسی شایع در جهان از بین خواهد رفت اما همان طور که این بیماری خطرناک در زمان شیوع پیامدهای بسیاری را به همراه داشته است، جهان پس از کرونا نیز دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد. 

هر چند هنوز نمی دانیم بخش عمده پیامدها و تغییرات چه خواهد بود اما می توان گفت که قطعاً تمام ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی همچنین روابط بین افراد جامعه و سبک زندگی انسان ها تغییر خواهد یافت. به اعتقاد برخی از جامعه شناسان و متخصصان علم رفتار، همدلی، مودت، همبستگی و انسجام اجتماعی می تواند دستاورد عبور از بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد.

مردم این سرزمین با رنج آشنایند. تاریخی پرحادثه به رغم زخم‌های بزرگی که بر پیکر اجتماعی ما وارد کرده است اما احساسی از همدردی و غمخواری نیز به اقوام متنوع ایرانی داده است. 

نشان آن را در روحیات مهمان‌نوازی و انواع سنت‌ها و آیین‌های گرم اجتماعی و همیاری می‌بینیم. شیوع بیماری کرونا فارغ از همه غم‌ها و غصه‌ها و مصائبش که البته باید با شفافیت و عقلانیت و رجوع به متخصصان امر و با مشارکت خود مردم با کمترین خسارت‌های انسانی و اجتماعی و ملی رفع و رجوع بشود، ممکن است دلالت‌ها و آثاری نیز با خود داشته باشد. 

مردم از این بحران درس‌های فراوان می‌آموزند. یک تجربه بزرگ، شاید ارتقای سطح درک ما از اصلِ اصیلِ به هم پیوستگی سرنوشت اجتماعی باشد. چگونه سلامت و زندگی ما به هم تنیده است. چگونه وقتی عضوی به درد می‌آید دگر عضوها را قرار نمی ماند

امروز این را حتی فراتر از مرزهای ملی‌مان در مقیاس جهانی تجربه می‌کنیم. این می تواند در نسل‌های ما فکر همبستگی اجتماعی را تقویت بکند. مردم از هم دور مانده‌اند و آمادگی خواهند داشت قدر یکدیگر را بیشتر بدانند

 جمعیت طلوع بی نام و نشان ها با پویش های که در پیک اول اپیدمی کرونا با همراهی خیرین و دواطلبان به انجام رساند صحه ای است بر آن پروژه از کرونا امید و آگهی می سازیم که در روزهای کمبود ماسک و مواد ضدعفونی خلعه بزرگی بود توانست با همراهی خیرین و دواطلبان ماسک و مواد ضدعفونی تولید کند و با همراه کردن  سازمان مردم نهاد و خیریه های شهر تهران آنها را در میان نیازمندان کودکان کار,کارتن خوابها و مناطق کم برخوردار  توزیع کند.

پویش بعدی آیین مهروزی که هدف اولیه آن تامین 200 بسته ارزاق برای تامین مایحتاج دو ماه خانوارهای در معرض آسیب تحت پوشش جمعیت  شروع شده بود با گذشت دو هفته از آغاز پویش با همدلی مردم توانست بیش از 42 هزار بسته ارزاق را در سر تا سر مهین عزیزمان را تامین و توزیع  کند بسته های ارزاق این جمعیت در شمال و جنوب و غرب و شرق ایران در روزهای قرنطینه دست به دست رسید و نوید امید و همدلی می داد.

همیشه در ایران بلیات و فجایعی که روی داده است، روح همبستگی را بیدار کرده است اما بندرت این همبستگی، بعد از فاجعه، نهادینه شده و توسعه یافته است. بلکه بعد از مدتی دوباره فروکش کرده و هدر داده شده است. یک علت عمده ایرادهای سیاستی مدیریتی و ساختاری بود. 

فقدان بسترهای حقوقی برای مشارکت آزاد گروه‌های اجتماعی و خلاقیت‌های درون‌جوش آنها و ضعف‌های ساختاری و قانونی در حمایت مؤثر و پایدار از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی و شهری و محله‌ای، بی‌گمان بزرگ‌ترین مانع همبستگی اجتماعی ما بوده است. 

نظریه امید

نظریه امید توسط اشنایدر معرفی شد و چارچوب مهمی برای فهم امید در مشاوره و کارهای بالینی به دست داده است. امید به عنوان یکی از منابع مقابله ای انسان در سازگاری با مشکلات و حتی بیماری های صعب العلاج درنظر گرفته می شود. همچنین امید می تواند به عنوان یک عامل شفادهنده، چندبعدی، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاری با فقدان داشته باشد. به ‌نظر می‌رسد بحران کرونا نتوانسته بشر را ناامید کند. 

هرچند که احساس تنهایی او را افزایش داده است اما درنهایت با وجود غیرمنتظره بودن چنین پدیده‌ای در قرن بیست‌ویکم باز هم بشر توانست شرایط را مهار کند و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کل دنیا تلاش کردند تا کمتر از یک سال به نتایج قابل‌قبول و امیدوارکننده‌ای برای تولید واکسن دست یابند. 

بنابراین باید گفت خیلی‌ها امیدشان را از دست ندادند و به این نتیجه رسیدند که می‌توان بحران کرونا و عواقب ناشی از آن را پشت سر گذاشت و با وجود تلخ بودن شرایط در مقایسه با بیماری‌های کشنده دیگری مانند بیماری‌های قلبی یا سرطان می‌توان کرونا را مهار کرد. درواقع پیشرفت تکنولوژی و راه‌های ارتباطی باعث شده افق روشنی در اختیار بشر قرار بگیرد. 

اما گسترش بیماری کرونا نوعی ناامیدی را در سه گروه از افراد جامعه ایجاد کرده است؛ اول، فعالانی که در عرصه بهداشت و درمان در حال تلاش و فعالیت‌اند، دوم بیمارانی که با مرگ دست به گریبان‌اند، و سوم، توده مردم که در بیم و امید بسر می‌برند. 

امید باید روی واقعیت استوار باشد، نه وعده و وعید‌های واهی، وقتی طوفان حوادث سخت و تلخ مردم را فرا می‌گیرد و ابر‌های تیره فقر و بیماری و مرگ چشم‌ها را از دیدن آنچه در اعماق جامعه در حال رخ دادن است باز می‌دارد، در این صورت ایمان به آینده را که زاینده امید و معناست از دست می‌دهند و سیاهی یاس و استیصال بر دل‌ها چیره می‌گردد.

به گفته اسپینوزا، "وقتی ایمان به آینده و اراده برای زیستن فلج گردد، بدن نیز تسلیم بیماری و مرگ می‌شود". امید باید بر آیند‌ه‌ای سوار می‌شود که نشانه‌های آن در زمان حال پیدا است. یکی از این نشانه‌ها تقویت دوباره حس همدردی و همبستگی است، نشانه دیگر امید افزایش تعداد افرادی است که با سلب امید و قطع اتکا و اعتماد به ساختار‌های کلان و ناکارآمد، در قالب نهاد‌های مدنی خود گردان و مبتنی بر روابط انسانی، دموکراتیک، برابر و عادلانه سعی می‌کنند با کارآفرینی و ارایه انواع خدمات ضروری و یا زیر بنایی  شرایط زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند.

فعالیت های  شبانه روزی دواطلبان  این جمعیت در دوران قرنطینه و اپیدمی کرونا برای تهیه و بسته بندی و ارسال از دفتر مرکزی در تهران تا دور افتاده ترین نقاط مرزی و همت خیرین جمعیت برای تامین مالی این پویش در فضا ترسیده از کرونا خود نوید امید به روزهای بهتر بود.

از داده های بدست آمده  می توان نتجه گرفت که عملکرد جمعیت طلوع بی نام و نشان در مخاطبان توانسته است در سه هدف راهبردی خود همبستگی اجتماعی  و امید به زندگی و بهبود کیفیت افراد تا حدودی موفق عمل کند. اما در شاخص کاهش خشونت خانگی علیه زنان و کاهش آسیب های اجتماعی (اعتیاد – کارتن خوابی – بزهکاری)  نتوانسته است موثر واقعه شود . 

تحقیقات این پژوهش نشان می دهد که برای کاهش این آسیب ها که متوجه افراد است  نیاز به ، تدوین برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی مددکاری و اقتصادی و خیرخواهانه  بیشتر جهت کاهش این مشکلات می باشیم.

این مطلب برداشت و خلاصه‌­ای از مقاله "بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آگاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها"؛ نوشته "فاطمه زارع پیرحاجی"، است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده است و در سیویلیکا نیز منتشر شده است.

لینک مقاله در سیویلیکا