ترجمه‌ی اختصاصی گزارش جمع‌سپاری خیریه توسط تیم اطلس خیر ایران

رشد اعطای آنلاین نشان‌دهنده‌ی آینده‌ی امیدوارکننده‌ی جمع‌سپاری است که به نیکوکاران راه دیگری برای نیکوکاری ارائه می‌دهد. این گزارش، در مورد نحوه‌ی تناسب جمع‌سپاری با چشم‌انداز فعالیت نیکوکارانه، جزئیاتی را ارائه می‌کند؛ برای مثال این‌که آیا خیرین جزو خانواده‌ی جمع‌سپاری هستند؟ انگیزه‌های آن‌ها برای استفاده از این وسیله‌ی کمک مالی چیست؟ تفاوت آن‌ها با خیرین خیریه‌های معمولی در چیست؟ آن‌ها از چه موضوعاتی حمایت می‌کنند؟ و در نهایت این‌که انواع برداشت‌های خیرین و غیرخیرین از این روش اهدای کمک چگونه است؟

علاوه بر این، نتایج حاصل از پرسش‌های نظرسنجی در مورد رفتار خیریه در طول همه‌گیری کووید19 و محاسبه‌ی ملی در مورد عدالت اجتماعی و نژادی نیز نتایج گزارش حاضر را تأیید می‌کنند.برای دانلود گزارش کلیک کنید.