توضیحات اجمالی

شاخص جهانی محیط نیکوکاری، مشوق‌ها و موانع فراروی افراد و سازمان‌ها برای کمک به آرمان‌ها و نهادهای اجتماعی در فاصله زمانی بین ژانویه 2014 تا مارس 2018 را تحت بررسی قرار داده است. در مجموع 79 کشور و اقتصاد متعلق به 11 منطقه جغرافیایی در این مطالعه گنجانده شدند. در مقایسه با آخرین گزارش که در سال 2015 توسط مؤسسۀ هادسون (Hudson Institute) منتشر شد، 22 اقتصاد به گزارش جدید اضافه شدند.

جهت دانلود کلیک فرمایید.